สาขา ความเชี่ยวชาญ และบริการ
ลำดับ ตัวย่อ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
1 AG การเกษตรและการพัฒนาชนบท Agriculture And Rural Development Sector
2 BU อุตสาหกรรมก่อสร้าง Building Sector
3 ED การศึกษา Education Sector
4 EG พลังงาน Energy Sector
5 EV สิ่งแวดล้อม Environment Sector
6 FI การเงิน Finance Sector
7 HE สาธารณสุข Health Sector
8 IN อุตสาหกรรม Industry Sector
9 PO ประชากร Population Sector
10 ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology Sector
11 TO การท่องเที่ยว Tourism Sector
12 TR การคมนาคมขนส่ง Transportation Sector
13 UD การพัฒนาเมือง Urban Development Sector
14 WS การประปาและสุขาภิบาล Water Supply And Sanitation Sector
15 LW กฎหมาย Law Sector
16 QS มาตรฐานคุณภาพ Quality Standard Sector
17 MID การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Institutional Development Sector
18 PR การประชาสัมพันธ์ Public Relations Sector
19 RE การวิจัยและการประเมินผล Research and Evaluation Sector
20 MS เบ็ดเตล็ด Miscellaneous Sector
ลำดับ รหัส ชื่อความเชี่ยวชาญภาษาไทย ชื่อความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
1 A100 เกษตรและพัฒนาชนบท Agriculture And Rural Development
2 A101 การวางแผนพัฒนาเกษตร Agricultural Development Planning
3 A102 การวางแผนพัฒนาชนบท Rural Development Planning
4 A103 การสำรวจและสถิติทางการเกษตร Agricultural Censuses And Statistics
5 A104 การผลิตภาคเกษตรโดยทั่วไป General Agricultural Production
6 A105 การฝึกอบรมด้านการเกษตร Agricultural Training
7 A200 ความชำนาญการด้านภูมิอากาศทั่วไปและภูมิภาค Climate/Regional Specialization
8 A300 การประเมินการใช้ทรัพยากรที่ดิน Land Resources Appraisal/Use
9 A301 การสำรวจและการประเมินการระบายน้ำ Drainage Surveys And Evaluation
10 A301A ความสามารถในการระบายน้ำของที่ดิน Land Drainability
11 A301B ความต้องการในการระบายน้ำ Drainage Requirements
12 A302 การจำแนกประเภทที่ดิน Land Classification
13 A303 การศึกษาการใช้ที่ดินและสมรรถนะของดิน Land Use/Capability Studies
14 A304 ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการชลประทาน Land Suitability For Irrigation
15 A304A ลักษณะเฉพาะที่พบในสนาม Field Characteristics
16 A304B ลักษณะเฉพาะที่พบในห้องปฏิบัติการ Laboratory Characteristics
17 A305 การวางแผนใช้ที่ดิน Land Use Planning
18 A305A ระดับภูมิภาค Regional
19 A305B ระดับไร่นา Farm-Scale
20 A306 กฎหมายการถือครองที่ดิน Land Legislation/ Tenure
21 A307 การปฏิรูปที่ดินและปรับรูปที่ดิน Land Reform And Farm Consolidation
22 A308 การศึกษาด้านการจัดที่ทำกินการฟื้นฟูการอนุรักษ์การปรับรูปที่ดิน Land Reclamation/Rehabilitation/Conservation/Consolidation Studies
23 A309 การจัดการทุ่งหญ้าธรรมชาติ Range Management
24 A310 การบริหารจัดการสัตว์ป่า Wildlife Management
25 A311 การบริหารจัดการไร่นา Farm Management
26 A400 การประเมินการใช้ทรัพยากรน้ำ Water Resources Appraisal/Use
27 A401 การประเมินทรัพยากรน้ำ Water Resources Appraisal
28 A401A น้ำผิวดิน Surface Water
29 A401B น้ำใต้ดิน Ground Water
30 A402 การวัดน้ำ Water Measurement
31 A403 คุณภาพน้ำคุณสมบัติของน้ำ Water Quality/Characteristics
32 A404 ความเหมาะสมของน้ำเพื่อการชลประทาน Water Suitabillity For Irrigation
33 A405 ความต้องการน้ำเพื่อการชลประทาน Water Requirements For Irrigation
34 A406 การวางแผนการใช้น้ำ Water Use Planning
35 A407 การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร Watershed Management
36 A408 การบำรุงรักษาระบบชลประทาน Operation And Maintenance Of Irrigation Systems
37 A500 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ Physical Infrastructure
38 A501 ระบบชลประทานแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง Gravity Irrigation Systems
39 A501A เขื่อนเก็บกัก Dam (Storage)
40 A501B เขื่อนผันน้ำ Diversion
41 A502 ระบบชลประทานแบบสูบน้ำ Pump Irrigation Systems
42 A502A แม่น้ำทะเลสาบ River/Lake
43 A502B ผนัง Wall
44 A503 โครงข่ายระบบชลประทานระบายน้ำ Irrigation/Drainage Networks
45 A504 ระบบชลประทานแบบวิธีพ่นน้ำ Sprinkler Irrigation Systems
46 A505 ระบบชลประทานแบบน้ำหยด Drip Irrigation Systems
47 A506 การจัดการน้ำชลประทาน Irrigation Water Management
48 A507 ชลประทานในไร่นา Irrigation Field Practices
49 A508 การป้องกันน้ำท่วมการควบคุมลำน้ำ Flood/River Control Works
50 A509 การป้องกันการกัดเซาะการอนุรักษ์ดิน Erosion Control/Soil Conservation
51 A510 การจัดที่ทำกินการฟื้นฟูที่ดิน Land Reclamation/Rehabilitation Works
52 A511 การพัฒนาน้ำใต้ดิน Groundwater Development
53 A512 การขุดบ่อการสูบน้ำบาดาล Well Drilling/Pumping
54 A513 การระบายน้ำคลอง Land Drainage/Canals
55 A514 โครงข่ายการส่งน้ำด้วยท่อ Piped Water Distribution Networks
56 A515 บ้านชนบทและการปรับปรุงบ้าน Rural Housing And Home Improvements
57 A516 ศูนย์ชุมชนในชนบท Rural Community Centers
58 A517 ตลาดและโกดังในชนบท Rural Markets And Godowns
59 A518 การเก็บรักษาธัญพืชและการอบแห้ง Grain Storage And Drying
60 A519 ห้องเย็น Cold Storage
61 A520 โรงฆ่าสัตว์ Slaughter Houses
62 A521 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry Processing Facilities
63 A522 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ประเภทโค Cattle Feed Industry Facilities
64 A523 สิ่งปลูกสร้างในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ Farm Buildings And Other Structures
65 A600 โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม Social Infrastructure
66 A601 นิคมจัดสรรที่ดิน Land Settlement
67 A602 การพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชน Community Development/Participation
68 A603 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมในชนบท Rural Socio-Cultural Factors
69 A604 องค์กรชนบทเกษตรกร Rural/Farmer Organizations
70 A605 การส่งเสริมด้านสังคม Social Extension
71 A607 โภชนาการ Nutrition
72 A607A การผลิตอาหาร Food Production
73 A607B เทคโนโลยีวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร Food Processing Technology/Engineering
74 A607C การควบคุมคุณภาพ Quality Control
75 A607D บรรจุภัณฑ์ Packaging
76 A607E การเก็บรักษาและจำหน่าย Storage/Distribution
77 A607F การกำหนดราคา Pricing
78 A607G การศึกษาด้านโภชนาการ Nutrition Education
79 A607H สวนครัว Home Gardens
80 A607I ไร่นาตัวอย่างไร่นาทดลองฯลฯ Pilot Farms, Test Farms, Etc.
81 A700 สินเชื่อและสถาบันต่างๆ Credit And Institutions
82 A701 สินเชื่อทางการเกษตรโดยทั่วไป Agricultural Credit In General
83 A702 สินเชื่อนอกภาคเกษตร Non-Farm Credit
84 A703 ธนาคารเพื่อการพัฒนา Development Banking
85 A704 ธนาคารพาณิชย์ Commercial Banking
86 A705 สินเชื่อสหกรณ์ Cooperative Credit
87 A706 การระดมทรัพยากรสถาบันออมทรัพย์ Resource Mobilization/Saving Institutions
88 A707 สถาบันองค์กรและการจัดการ Institutions-Organization And Management
89 A708 องค์กรพัฒนา Development Corporations
90 A709 องค์กรระบบการตลาด Marketing Organizations/Systems
91 A710 องค์กรเพื่อการจัดหาและให้บริการ Supplies/Services Organizations
92 A711 องค์กรสหกรณ์ Cooperative Organizations
93 A712 การประกันพืชผลปศุสัตว์ Crop/Livestock Insurance
94 A713 การบริการส่งเสริมองค์กรและการจัดการ Extension Services - Organization and Management
95 A800 การผลิตนอกภาคเกษตรในชนบท Rural Non-Farm Production
96 A801 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Medium & Small-Scale Enterprises
97 A801A หัตถกรรม Handicrafts
98 A801B ช่างโลหะ Blacksmiths
99 A801C ช่างไม้ Carpenters
100 A801D การทำเหมือง Mining
101 A801E การบริการส่วนบุคคล Personal Services
102 A801F โภชนาการ Nutrition
103 A801G การบริการขนส่ง Transport Services
104 A801H การบริการซ่อมแซม Repair Services
105 A801I นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม Mini Industrial Estates
106 A802 การบริหารวิสาหกิจขนาดย่อม Management Of Small Enterprises
107 A803 การส่งเสริมกิจกรรมนอกภาคเกษตร Non-Farm Extension
108 A900 เครื่องจักรกลการเกษตร Farm Machanisation
109 A901 การปรับหน้าดินและการเคลื่อนย้ายดิน Land-Forming And Earth-Moving
110 A902 การแผ้วถางที่ดิน Clearing
111 A903 การเพาะปลูก Cultivation
112 A904 การป้องกันพืชผล Crop Protection
113 A905 การเก็บเกี่ยว Harvesting
114 A906 การแปรรูป Processing
115 A907 การจัดการลำเลียงขนถ่ายวัสดุ Materials Handling
116 A908 อุปกรณ์การเกษตรผู้ถือครองรายย่อย Farm Implement - Smallholders
117 A909 โรงซ่อมบำรุงรักษา Repair/Maintenance Workshops
118 A1000 เมล็ดพันธุ์พืช Seeds
119 A1100 การควบคุมศัตรูพืชโรควัชพืช Pest/Disease/Weed Control
120 A1200 การบริการด้านปศุสัตว์ Livestock Service
121 A1300 ป่าไม้ Forestry
122 A1400 การประมง Fisherics
123 A1500 การผลิตของผู้ถือครองรายย่อยเกษตรน้ำฝน Production Smallholder Rainfed
124 A1600 การผลิตของผู้ถือครองรายย่อยเกษตรชลประทาน Production Smallholder Irrigated
125 A1700 การผลิตเชิงพาณิชย์เกษตรน้ำฝน Production Commercial Rainfed
126 A1800 การผลิตเชิงพาณิชย์เกษตรชลประทาน Production Commercial Irrigated
127 A1900 การจัดการและการเก็บรักษาท่าเรือและสถานีขนถ่าย Handling and Storage Port & Terminal
128 A2000 การจัดการและการเก็บรักษาณสถานที่ผลิตและการขนย้าย Handling and Storage On-Farm & Intermediate
129 A2100 การตลาดและการขนส่งเพื่อการส่งออก Marketing and Transport Export
130 A2200 การตลาดและการขนส่งการขายส่งและการขายปลีก Marketng and Transport Whole-sale & Retail
131 A2300 การแปรรูปและหรืออุตสาหกรรมเกษตร Processing and/or Agro-Industry
132 A2301 เทคโนโลยีชีวภาพ Bio-Technology
133 A2400 การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท Extension Agriculture And Rural Development
134 B100 อุตสาหกรรมก่อสร้าง Buildings
135 B101 การเสริมสร้างองค์กร Institution Building
136 B102 สมาคมการค้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง Contractors' Trade Associations
137 B103 ประเด็นเรื่องแรงงานองค์กรด้านแรงงาน Labor Issues, Labor Organizations
138 B200 การบริหารการก่อสร้าง Construction Management
139 B201 งานทำเองการพัฒนาความสามารถของแผนก Force Account, Department Capacity Development
140 B202 การพัฒนาความสามารถในการก่อสร้างขององค์กรชุมชน Development Of Construction Capacity of Community Organizations
141 B203 การบริหารวิสาหกิจบริษัท Coporate/Firm Management
142 B203A ด้านเทคนิค Technical
143 B203B ด้านพาณิชย์ Commercial
144 B204 การบริหารสถานที่ก่อสร้างการดำเนินงานก่อสร้าง Site Management, Work Execution
145 B204A อาคาร Buildings
146 B204B งานโยธา Civil Works
147 B204C งานพิเศษโรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ Special Works (Industrial Plants, etc.)
148 B205 วิศวกรรมก่อสร้าง Construction Engineering
149 B206 การฝึกอบรมผู้รับเหมา Contractor Training
150 B207 การบริหารการย้ายสำนักงาน Management Of Office Relocation
151 B300 เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุและการฝึกอบรบ Technology, Equipment, Materials and Training
152 B301 การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสม Development Of Appropriate Construction Technology
153 B302 เครื่องมืออุปกรณ์ Equipment
154 B303 วัสดุ Materials
155 B304 การฝึกอบรบ Training
156 B400 การเงินการประกันและการค้ำประกัน Finance, Insurance And Bonding
157 C100 การศึกษา Education
158 C101 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการเงินรวมถึงอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์และความคุ้มทุน Education Economics And Financing (Including Rate or Return, Cost Benefit and Co
159 C102 การศึกษาการบริหารแบบมหภาค Education Macro-Administration
160 C103 สำมะโนประชากรการจัดการศึกษา Demography/School Mapping
161 C104 การศึกษาการพัฒนาในชนบท Rural Education/Development
162 C105 สถิติทางการศึกษา Education Statistics
163 C106 การฝึกอบรมการอ่าน Literacy Training
164 C107 ระบบการศึกษา Education Systems
165 C108 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารราชการพลเรือน Public & Civil Service Administration
166 C200 การวางแผนโรงเรียนไมโคร School Planning (Micro)
167 C201 องค์กรการบริหารโรงเรียน School Organization/Administration
168 C202 การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่การออกแบบอาคาร Facilities Planning (Not Design Of Buildings)
169 C300 การวางแผนโรงเรียนไมโครการพัฒนาหลักสูตรและหรือการพัฒนาความต้องการอุปกรณ์การสอน School Planning (Micro): Curricurum Development and/or Development of Instructio
170 C301 วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย Sciences - University Level
171 C302 วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา Sciences - Secondary School Level
172 C303 ระดับมหาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมอาชีวะ Technical/Industrial/Vocational University Level
173 C303A วิศวกรรมโยธาทั่วไป Civil Engineering: General
174 C303B วิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์ Civil Engineering: Soil Machanics
175 C303C วิศวกรรมโยธาโครงสร้าง Civil Engineering: Structures
176 C303D วิศวกรรมโยธาการสำรวจและการเขียนแบบ Civil Engineering: Surveying And Drafting
177 C303E วิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป Mechanical Engineering: General
178 C303F วิศวกรรมเครื่องกลเทอร์โมไดนามิกส์ Mechanical Engineering: Thermo-Dynamics
179 C303G วิศวกรรมเครื่องกลกลศาสตร์ของการไหล Mechanical Engineering: Fluid Mechanics
180 C303H วิศวกรรมเครื่องกลวัสดุและมาตรวิทยา Mechanical Engineering: Materials and Metrology
181 C303I วิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป Electrical Engineering: Gerneral
182 C303J วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ Electrical Engineering: Electrical machinery and power supply
183 C303K วิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า Electrical Engineering: Electrical Technology
184 C303L วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและเทคนิคดิจิตอล Electrical Engineering: Electronics, Communications and Digital Techniques
185 C303M วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
186 C303N การบัญชีและการบริหารธุรกิจ Accounting & Business Administration
187 C304 ระดับกึ่งวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมอาชีวะมัธยมศึกษาและหลังจากจบมัธยมศึกษา Technical/Industrial Vocational-Secondary and Post-Secondary Sub-Professional Le
188 C304A การค้าด้านงานโยธาอาคารทั่วไ Civil/Building Trades: General
189 C304B การค้าด้านงานโยธาอาคารงานไม้งานไม้แต่งและงานเขียนแบบ Civil/Building Trades: Carpentry, Joinery and Drafting
190 C304C การค้าด้านงานโยธาอาคารงานโครงสร้างงานอิฐงานท่อประปา Civil/Building Trades: Structures, Masonry and Plumbing
191 C304D ฐพีกลศาสตร์และการสำรวจ Soil Mechanics And Surveying
192 C304E การค้าด้านงานเครื่องกลทั่วไป Mechanical Trades: General
193 C304F การค้าด้านงานเครื่องกลงานโลหะและงานซ่อม Mechanical Trades: Metalworks And Workshops Practice
194 C304G การค้าด้านงานเครื่องกลเครื่องยนต์ความร้อนรวมถึงช่างซ่อมยานยนต์รถยนต์เทอร์โมไดนามิกส์และไฮโดรลิก Mechanical Trades: Heat engines include auto mechanics, automobile thermodynamics and hydraulics.
195 C304H การค้าด้านงานเครื่องกลความแข็งแรงของวัสดุการทดสอบและมาตรวิทยา Mechanical Trades: Strength Of Materials, Testing and Metrology
196 C304I การค้าด้านงานไฟฟ้าทั่วไป Electrical Trades: General
197 C304J การค้าด้านงานไฟฟ้าการผลิตการส่งการจ่ายและการใช้พลังงานไฟฟ้า Electrical Trades: Production, Transmission ,Distribution and Use of electrical energy.
198 C304K การค้าด้านงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เทคนิคดิจิตอลวิทยุและเทคโนโลยีโทรทัศน์ Electrical Trades: Electronics, Digital Telephones, Radio & Television Technology
199 C304L ธุรกิจรับจัดอาหารกิจการโรงแรม Catering (Hotel Trades)
200 C304M การพิมพ์ Printing
201 C304N การค้าสิ่งทอ Textile Trades
202 C304O การศึกษาธุรกิจและเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน Business Studies And Office Machines
203 C305 การเกษตรระดับมหาวิทยาลัย Agricultural - University Level
204 C305A เกษตรกรรมทั่วไปรวมถึงพืชไร่โรคพืชปฐพีศาสตร์การขยายพันธุ์พืชและเครื่องจักรกลการเกษตร General Agriculture (Including Agronomy, Plant Pathology, Soil Science, Plant Breeding, and Farm Mechanics)
205 C305B พืชสวน Horticulture
206 C305C วิศวกรรมชลประทาน Irrigation Engineering
207 C305D การอนุรักษ์ดิน Soil Conservation
208 C305E เครื่องจักรกลการเกษตร Agricultural Mechanization
209 C305F เศรษฐศาสตร์การเกษตร Agricultural Economics
210 C305G การผลิตปศุสัตว์ Livestock Production
211 C305H ยาบำบัดโรคสัตว์ Veterinary Medicine
212 C305I ่ป่าไม้ Forestry
213 C305J ประมง Fisheries
214 C305K สินเชื่อทางการเกษตร Agricultural Credit
215 C305L สหกรณ์การเกษตร Agricultural Cooperatives
216 C305M การศึกษาด้านการเกษตร Agricultural Education
217 C305N การบริหารการเกษตรรวมถึงการบริหารโครงการและการบริหารไร่นา Agricultural Management (Including Project Management and Farm Management)
218 C306 การเกษตรระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา Agricultural - Secondary School Level
219 C307 การเกษตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรชนบท Agricultural - Rural Extension Personnel Training
220 C307A ไม้ยืนต้น Tree Crops
221 C307B พืชเกษตรน้ำฝน Rainfed Crops
222 C307C พืชชลประทาน Irrigated Crops
223 C307D การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าธรรมชาติ Range Livestock
224 C307E ปศุสัตว์แบบมีระบบ Intensive Livestock
225 C307F ปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์นม Dairy Products Livestock
226 C307G การวางแผนการจัดการไร่นา Farm Planning/Management
227 C307H อาชีวศึกษา Vocational Training
228 C307I ป่าไม้เขตร้อน Tropical Forestry
229 C307J การปลูกป่า Plantation Forestry
230 C307K ประมงน้ำเค็ม Marine Fisheries
231 C307L ประมงน้ำจืด Riverine Fisheries
232 C307M การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ Pond Culture Fisheries
233 C308 การศึกษาของผู้พิการ Education Of The Handicapped
234 C309 ประถมศึกษา Primary Education
235 C310 มัธยมศึกษา Secondary Education
236 C311 การศึกษาด้านการบัญชี Accounting Education
237 C312 การศึกษาผู้ใหญ่นอกโรงเรียน Non-Formal Adult Education
238 C313 การให้คำปรึกษาและการแนะแนว Guidance And Counselling
239 C400 การฝึกหัดครู Teacher Training
240 C401 การฝึกหัดครูอาชีวศึกษาเทคนิค Technical/Vocational Teachers' Training
241 C402 การศึกษาครูประถมศึกษา Primary Teacher Education
242 C403 การศึกษาครูมัธยมศึกษา Secondary Teacher Education
243 C404 การฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาผู้ควบคุมนักวางแผนฯลฯ Training Of Educational Administrators, Supervisors, Planners, etc.
244 C500 วัสดุอุปกรณ์การศึกษาสื่อและเทคนิค Education Materials, Media And Techniques
245 C501 การผลิตหนังสือเรียน Textbook Production
246 C502 การผลิตสื่อการเรียนการสอน Teaching/Learning Materials Production
247 C503 การเรียนทางไกล Distance Learning
248 C504 โสตทัศนูปกรณ์ Audio-Visual Aids
249 C505 วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา Educational Radio And Television
250 C506 การศึกษาทางไปรษณีย์ Correspondence Learning
251 C600 แผนแม่บทมหาวิทยาลัย University Master Planning
252 D100 พลังงาน Energy
253 D101 การพยากรณ์ความต้องการพลังงาน Energy Demand Forecasting
254 D102 เศรษฐศาสตร์พลังงาน Energy Economics
255 D103 การวางแผนด้านพลังงาน Energy Planning
256 D104 การกำหนดราคาพลังงาน โครงสร้างอัตราค่าพลังงาน Energy Pricing, Tariff Structuring
257 D105 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับพลังงาน Energy Related Training
258 D106 การอนุรักษ์พลังงาน Energy Conservation
259 D106A บ้านพักอาศัย Households
260 D106B อุตสาหกรรม Industrial
261 D106C การขนส่ง Transport
262 D106D อาคาร Building
263 D106E การส่งไฟฟ้า Power Transmission
264 D200 ไฟฟ้ากำลัง Electric Power
265 D201 การวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า Power System Analysis And Planning
266 D202 การทำงานของระบบไฟฟ้า Power System Operation
267 D203 ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติไดนามิกคอนโทรลการทำแบบจำลองฯลฯ Power System Automation (Control Dynamic, Simulation, etc.)
268 D204 การผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าพลังน้ำ Power Generation - Hydroeletric
269 D204A การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า Electro- Mechanical Equipment
270 D204B การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยเขื่อนและงานโยธา Dam & Civil Works
271 D204C การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์ Transformer & Switchyard
272 D204D การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยเครื่องกลและการควบคุม Instrument & Control
273 D205 การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนตามแบบ Power Generation - Conventional Thermal
274 D205A โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ Steam Plants
275 D205B โรงไฟฟ้าสันดาปภายในกังหันก๊าซ Internal Combustion Plants (Gas Turbines)
276 D205C โรงไฟฟ้าพลังดีเซล Diesel Plants
277 D206 การผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Power Generation - Nuclear
278 D206A การผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Reactor & Main Components
279 D206B การสมดุลทางไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Balance of Plant
280 D207 การผลิตไฟฟ้าอื่นๆ Power Generation - Other
281 D207A โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Combined-Cycle Plants
282 D207B การเปลี่ยนระบบการผลิตของโรงไฟฟ้า Power Plant Conversion
283 D207C การผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วม Cogeneration
284 D208 ระบบส่งไฟฟ้า Power Transmission Systems
285 D208A แรงดันสูงพิเศษอีเอชวีสูงกว่า Extra High Voltage (Over 220 Kv.)
286 D208B แรงดันต่ำและปานกลาง Low And Medium Voltage
287 D208C สถานีย่อยแรงดันสูงพิเศษอีเอชวี Extra High Voltage Substations
288 D208D สถานีย่อยแรงดันระดับต่ำและระดับปานกลาง Low And Medium Voltage Substantions
289 D208E การส่งไฟฟ้าด้วยระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง HVDC Transmission
290 D209 ระบบจ่ายไฟฟ้า Power Distribution Systems
291 D209A งานโยธาเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟฟ้า Civil (Tunnel,Duct,Bank,etc.)
292 D209B งานไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟฟ้า Electrical
293 D210 การให้ความร้อนในเขตพื้นที่ชุมชนและการผลิตความร้อนร่วม District Heating And Co-Generation
294 D211 ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม Industrial Power Systems
295 D212 อัตราค่าไฟฟ้าการกำหนดราคาและการบริหารโหลด Tariffs/Pricing And Load Management
296 D213 การบริหารการไฟฟ้าหรือหน่วยงานไฟฟ้า Electric Utilities Management
297 D213A องค์กรสถาบัน Organizational/Institutional
298 D213B ระบบบัญชี Accounting Systems
299 D213C ระบบตรวจสอบ Auditing Systems
300 D213D ระบบรายงาน Reporting Systems
301 D213E ระบบสถิติ Statistical Systems
302 D213F ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน Computerized Systems
303 D213G ระบบประเมินการทำงานฝ่ายบริหาร Management Performance Evaluation System
304 D213H ระบบส่งไฟฟ้า Power Transmission System
305 D213I ระบบจ่ายส่งไฟฟ้า Power Distribution System
306 D213J การวางแผนธุรกิจ Business Planning
307 D214 ไฟฟ้าในชนบท Rural Electrification
308 D215 การจัดการอุตสาหกรรมพลังงาน Power Industry Management
309 D215A องค์กรและสถาบัน Organization/Institutional
310 D215B การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบบัญชี Accountion System
311 D215C การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบตรวจสอบ Auditing System
312 D215D การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบรายงาน Reporting System
313 D215E การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบสถิติ Statistical System
314 D215F การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบคอมพิวเตอร์ Computerized Suste,
315 D215G การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร Management Performance Evaluation System
316 D216 ระบบไฟฟ้าในชนบท Rural Electrification
317 D300 น้ำมันและก๊าซ Oil And Gas
318 D301 ปิโตรเลียม Petroleum
319 D302 ธรณีฟิสิกส์รวมทั้งการสำรวจธรณีฟิสิกส์ Geophysics (Including Geophysical Surveys)
320 D303 วิศวกรรมการขุดเจาะ Drilling Engineering
321 D303A บนฝั่ง Onshore
322 D303B นอกฝั่ง Offshore
323 D304 วิศวกรรมการผลิต Production Engineering
324 D304A บนฝั่ง Onshore
325 D304B นอกฝั่ง Offshore
326 D305 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บพลังงาน Reservoir Engineering
327 D306 การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ Enhanced Recovery
328 D307 การผลิตน้ำมันและก๊าซ Oil And Gas Production
329 D307A บนฝั่งตามแบบ Conventional Onshore
330 D307B นอกฝั่งตามแบบ Conventional Offshore
331 D307C นอกแบบหรือต่างจากแบบทั่วไป Unconventional
332 D308 ท่อการส่ง Pipelines/Transmission
333 D308A น้ำมันดิบ Crude Oil
334 D308B น้ำมันสำเร็จรูปที่ผ่านการกลั่นแล้ว Refined Petroleum Products
335 D308C ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas
336 D308D ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี LPG
337 D308E ปิโตรเคมี Petrochemicals
338 D309 โรงกลั่นปิโตรเลียม Petroleum Refineries
339 D309A การออกแบบกระบวนการกลั่น Process Design
340 D309B การก่อสร้างโรงกลั่น Refinery Construction
341 D309C การกลั่น Refinery Operation
342 D309D การตลาดและการจำหน่าย Marketing And Distribution
343 D310 คลังเก็บปิโตรเลียมสถานีขนส่งหรือท่าขนส่ง Petroleum Storage/Terminals
344 D310A ท่าเทียบเรือ Jetty
345 D310B ห้องเก็บของ Storage Facilities
346 D310C ระบบโทรมาตร,การการวัดและส่งข้อมูลทางไกล Telemetering
347 D311 สิ่งอำนวยความสะดวกการขุดเจาะนอกฝั่ง Off-Shore Facilities
348 D311A การออกแบบแท่นขุดเจาะ Platform Design
349 D311B การศึกษาฐานราก Foundation Studies
350 D311C การปฏิบัติงาน Operation
351 D311D บริการสนับสนุน Support Services
352 D311E ท่อใต้ทะเล Submarine Pipelines
353 D312 กระบวนการการผลิตก๊าซ Gas Treatment/Processing
354 D313 การจ่ายก๊าซ Gas Distribution
355 D313A ระบบบ้านพักอาศัย Domestic Systems
356 D313B ระบบอุตสาหกรรม Industrial Systems
357 D313C การแปรสภาพให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง Conversion To Gas Fuel
358 D314 ก๊าซธรรมชาติเหลว Liquified Natural Gas (LNG)
359 D314A การแปรสภาพให้เป็นของเหลว Liquifaction
360 D314B คลังเก็บ Storage
361 D314C การขนส่งโดยท่อและสถานีขนถ่าย Pipeline Transport And Terminals
362 D314D การขนส่งโดยเรือบรรทุก Tanker Transport
363 D315 เครื่องมืออุปกรณ์ Equipment
364 D315A การเจาะสำรวจ Exploration
365 D315B การผลิต Production
366 D315C การขนส่ง Transportation
367 D315D การกลั่น Refining
368 D315E การจ่ายก๊าซ Distribution
369 D316 บริการด้านกฎหมาย Legal Services
370 D317 การเจรจาสัมปทาน Concession Negotiations
371 D318 การเจาะสำรวจปิโตรเลียม Petroleum Exploration
372 D319 ก๊าซชีวภาพ Biogas
373 D400 ถ่านหินลิกไนต์แอนตราไซต์ Coal/Lignite/Anthracite
374 D401 ธรณีวิทยาถ่านหินการสำรวจและการประเมินปริมาณสำรอง Coal Geology, Exploration And Reserve Evaluations
375 D402 การทำเหมืองเปิด Open-Pit Mining
376 D403 การทำเหมืองใต้ดินและโรงงานเตรียมถ่านหิน Underground Mining And Preparation Plants
377 D404 การลำเลียงขนถ่ายและขนส่งถ่านหิน Coal Handling And Transport
378 D405 กระบวนการผลิตถ่านหิน Coal Processing
379 D405A การผลิตถ่านโค้ก Coke Manufacturing
380 D405B กระบวนการผลิตยางน้ำมันจากถ่านหิน Coal Tar Processing
381 D405C การผลิตก๊าซจากถ่านหิน Coal Gasification
382 D405D เชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ Synthetic Liquid Fuels
383 D406 เคมีถ่านหิน Coal Chemistry
384 D407 การตลาดสำหรับถ่านหิน Coal Marketing
385 D500 พลังงานอื่นๆและพลังงานทดแทน Miscellaneous And Renewable Energy
386 D501 พลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Energy
387 D501A การขุดเจาะและการสำรวจพลังความร้อนใต้พิภพ Geothermal Drilling And Prospecting
388 D501B แหล่งกักเก็บและการสะสมพลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Reservoirs And Gathering
389 D501C อุทกวิทยาพลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Hydrology
390 D502 พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy
391 D503 พลังงานชีวมวล Bio-Mass Energy
392 D504 พลังงานลม Wind Energy
393 D505 พลังน้ำขึ้นน้ำลง Tidal Energy
394 D506 กระบวนการสกัดน้ำมันดิบจากหินน้ำมัน Oil Shale Processing
395 D507 กระบวนการสกัดน้ำมันดิบจากทรายน้ำมัน Tar Sands Processing
396 D508 เชื้อเพลิงที่เป็นไม้และพืชผัก Wood And Vegetable Fuels
397 D509 พลังงานดีเซล Bio-Diesel Energy
398 D510 หินบะซอลต์ Basalt
399 D511 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ Bio-fuels and Bio-chemicals
400 D512 พลังงานจากขยะ Waste to Energy
401 E100 สิ่งแวดล้อม Environmental
402 E101 นโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policies
403 E101A กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Legislation
404 E101B การเสริมสร้างสถาบันด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Institution Building
405 E101C มาตรฐานสิ่งแวดล้อม Environmental Standards
406 E102 การสำรวจสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Surveys And Environmental Impact Appraisal
407 E102A ภูมิประเทศและธรณีวิทยา Topography And Geology
408 E102B บรรยากาศ Atmosphere
409 E102C น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน Surface And Underground Water
410 E102D ทะเล Sea
411 E102E นิเวศวิทยา Ecology
412 E102F ภูมิทัศน์ Landscape
413 E102G เสียง Noise
414 E102H ประชากร Inhabitants
415 E102I เศรษฐศาสตร์ Economy
416 E102J การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment
417 E102K การตรวจรู้จากระยะไกล Remote Sensing
418 E102L การทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบาง Mapping Of Ecologically Sensitive Areas
419 E102M โบราณคดี Archaeology
420 E102N การใช้ที่ดิน Land Use
421 E102O การสั่นสะเทือน Vibration
422 E103 การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม Environmemtal Training
423 E104 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Strategy Environment Assessment: SEA
424 E200 มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม Environmental Protection Measures
425 E201 มลภาวะทางอากาศ Air Pollution
426 E202 มลภาวะทางน้ำ Water Pollution
427 E203 มลภาวะทางดิน Soil Pollution
428 E204 การกำจัดขยะ Solid Waste Disposal
429 E205 การกำจัดขยะพิษสารอันตราย Toxic/Hazardous Waste Disposal
430 E206 เสียง Noise
431 E207 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health And Sefety
432 E208 มลภาวะทางอุตสาหกรรม Industrial Pollution
433 E209 ยาปราบศัตรูพืช Pesticides
434 E210 เศรษฐกิจและสังคม Socio-Economic
435 E211 การใช้ที่ดิน Land Use
436 E212 โบราณคดี Archaeology
437 E300 ความเชี่ยวชาญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม Environmental Protection Specialties
438 E301 ผลกระทบเหมืองแร่ถ่านหิน Mineral/Coal Mining Impacts
439 E302 ประเด็นสิ่งแวดล้อมในป่าไม้ Environmental Issues In Forestry
440 E303 ชีววิทยาทางทะเล Marine Biology
441 E304 การบริหารจัดการเขตชายฝั่งทะเล Coastal Zone Management
442 E305 การฟื้นฟูการคุ้มครองอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Salvage/Protection Of Historic And Cultural Monuments
443 E306 การคุ้มครองสัตว์ป่า Protection Of Wildlife
444 E307 การวางแผนสิ่งแวดล้อมในเมือง Urban Environmental Planning
445 E308 การอพยพย้ายถิ่นฐาน Resettlement
446 E309 วิศวกรรมภูมิทัศน์ Landscape Engineering
447 E310 ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม Socio-Cultural Issues
448 E311 ผลกระทบจากอุตสาหกรรม Industrial Impacts
449 E312 ผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Impacts
450 E313 ชีววิทยาน้ำจืด Freshwater Biology
451 E314 ผู้วางแผนการใช้ที่ดิน Land use Planner
452 F100 สาธารณสุข Health
453 F101 การวางแผนองค์กรด้านระบบสาธารณสุข Health System Planning/Organization
454 F102 การวางแผนสาธารณสุขแห่งชาติ National Health Planning
455 F103 การออกแบบระบบพัสดุ Logistics Design
456 F104 การออกแบบระบบการเงิน Financial Systems Design
457 F105 การวางแผนระหว่างหน่วยงานสาขา Intersectoral Planning
458 F106 องค์กรการบริหารการจัดการ Organization/Administration/Management
459 F107 การวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning
460 F108 การออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล Information/Data Systems Design
461 F109 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับสาธารณสุข Health Related Training
462 F200 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรักษาพยาบาล Health Care Infrastructure
463 F201 การออกแบบสถานพยาบาลขั้นมูลฐานชนบทในเมือง Primary Care (Rural/Urban) Facilities Design
464 F202 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกอบรม Training Facility Design
465 F203 อุปกรณ์ยานพาหนะ Equipment/Vehicles
466 F204 โทรคมนาคมสำหรับการบริการสาธารณสุข Telecommunication (For Health Service)
467 F205 ระบบบำรุงรักษาซ่อม Maintenance/Repair Systems
468 F206 ระบบการจ่ายเภสัชภัณฑ์เวชภัณฑ์ Phamaceuticals/Supplies Distribution Systems
469 F207 การออกแบบห้องเย็นเพื่อเก็บวัคซีน Cold Storage Of Vacoines (Cold Chain) Design
470 F208 การออกแบบศูนย์ผลิตวัสดุอุปกรณ์การศึกษาด้านสาธารณสุข Health Education Materials Production Center Design
471 F300 การให้บริการรักษาพยาบาล Health Service Delivery
472 F301 สาธารณสุขมูลฐาน Primary Health Care
473 F302 อาชีวอนามัย Occupational Health
474 F303 อนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบประปาและสุขาภิบาล Environmental Health (Including Water Supply and Sanitation Systems)
475 F304 การควบคุมโรคเขตร้อนและพาหะนำโรค Tropical Diseases And Vector Control
476 F305 การควบคุมโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ Non-Communicable Disease Control
477 F306 อนามัยแม่และเด็ก Maternal-Child Health
478 F307 ทันตสาธารณสุข Dental Health
479 F308 สุขภาพจิต Mental Health
480 F309 โภชนาการด้านสุขอนามัย Nutrition (Health Aspects)
481 F310 สุขศึกษา Health Education
482 F311 เภสัชภัณฑ์ Phamaceuticals Supply
483 F312 การมีส่วนร่วมของชุมชน Community Participation
484 F313 สุขอนามัยในโรงเรียน School Health
485 F314 สาธารณสุขทั่วไป Public Health, General
486 F400 การพัฒนาบุคลากร Manpower Development
487 F401 แพทย์ทันตแพทย์ Physicians/Dentists
488 F402 พยาบาลผดุงครรภ์ Nurses/Midwives
489 F403 ผู้บริหารผู้จัดการด้านสาธารณสุข Health Asministrators/Managers
490 F404 เภสัชกร Pharmacists
491 F405 ผู้ให้การศึกษาในภาคสนามผู้ไปเยี่ยมเยียนตามบ้าน Field Educators, Home Visitors
492 F406 ผู้ช่วย Auxiliaries
493 F407 อาสาสมัคร Volunteers
494 F408 การออกแบบแผนการสอน Instructional Program Design
495 F409 การพัฒนาการฝึกอบรมในระหว่างประจำการ In-Service Training Development
496 F410 การบูรณาการบุคลากรด้านสาธารณสุขพื้นบ้าน Traditional Health Manpower Integration
497 F411 การออกแบบระบบควบคุม Supervision Systems Design
498 F500 ระบาดวิทยา Epidemiology
499 F600 มานุษยวิทยาสังคมศาสตร์ด้านการแพทย์ Anthropology/Sociology(Medical)
500 F700 การวิเคราะห์ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ Financial/Economic Analysis
501 F800 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Health Economics
502 F900 ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient (EQ)
503 G100 อุตสาหกรรม Industry
504 G101 แร่ทั่วไป Minerals - General
505 G102 เศรษฐศาสตร์การแร่ Minerals Economics
506 G103 การกำหนดราคาการตลาดและการจัดจำหน่ายแร่ Mineral Pricing, Marketing and Distribution
507 G104 กองทุนการสำรวจแร่ Mineral Exploration Funds
508 G105 ธรณีวิทยาแร่การสำรวจและประเมินปริมาณสำรอง Mineral Geology, Exploration and Reserve Evaluations
509 G200 เทคโนโลยี่แร่ Mineral Technology
510 G201 การทำเหมืองแบบเปิด Open-Pit Mining
511 G202 การทำเหมืองใต้ดิน Underground Mining
512 G203 การแต่งแร่ Mineral Beneficiation
513 G204 การจัดการและการขนส่งแร่ Mineral Handling and Transportation
514 G205 โลหการโลหะซึ่งมิใช่เหล็ก Matallurgy - Non-Ferrous Metals
515 G206 โลหการโลหะจำพวกเหล็ก Metallurgy - Ferrous Metals
516 G300 การใช้และการค้าสินค้าวัตถุดิบ Commodities Esploitation and Trading
517 G400 อุตสาหกรรมทั่วไป Industry - General
518 G401 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและนโยบายด้านอุตสาหกรรม Industrial Economics and Policy
519 G402 การวางแผนลงทุนด้านอุตสาหกรรม Industrial Investment Planning
520 G403 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology
521 G404 การพัฒนาอุตสาหกรรม Industrial Development
522 G405 การศึกษาประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม Industrial Efficiency Studies
523 G406 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม Industrial Cost Analysis
524 G407 เขตดำเนินกรรมวิธีส่งออกและเขตการค้าเสรี Export Processing and Free Trade Zones
525 G408 สวนอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม Industrial Parks/Estates
526 G409 อาคารโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Plant/Factory Buildings
527 G410 อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม Medium and Small-Scale Industries
528 G411 สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ Environmental Issues and Pollution Control
529 G412 การฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Industry Related Training
530 G413 การตลาด Marketing
531 G500 สินค้าอุตสาหกรรมรูปแบบการค้าและการตลาด Industrial Products, Trade Patterns and Marketing
532 G501 การพัฒนาตลาดในประเทศ Development of Domestic Markets
533 G502 การพัฒนาตลาดส่งออก Development Of Export Markets
534 G503 ภาษีและข้อจำกัดทางการค้า Tariffs and Trade Restraints
535 G600 สินเชื่อและสถาบัน Credit and Institutions
536 G700 เส้นใยสังเคราะห์ Synthetic Fibers
537 G800 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Textile Products
538 G900 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆที่ทำจากผ้าและวัสดุทำนองเดียวกัน Apparel and Other Finished Products Made from Fabrics and Similar Materials
539 G1000 สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Chemicals and Allied Products
540 G1100 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกเบ็ดเตล็ด Rubber and Miscellaneous Plastic Products
541 G1200 หนังและเครื่องหนัง Leather and Leather Products
542 G1300 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินดินเหนียวแก้วคอนกรีตและแร่อโลหะอื่นๆ Stone, Clay, Glass, Concrete and Other Non-Metallic Mineral Products
543 G1400 อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน Basic Metal Industries
544 G1500 ผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง Metal Products (Except Machinery and Transport Equipment)
545 G1600 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ยกเว้นไฟฟ้า Machinery and Equipment, Except Electrical
546 G1700 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry
547 G1701 การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Component Manufacturing
548 G1702 การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Design
549 G1800 อุปกรณ์การขนส่ง Transportation Equipment
550 G1900 อุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Industries
551 G1901 ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Food and Kindred Products
552 G1902 การผลิตยาสูบ Tobacco Manufactures
553 G1903 การพิมพ์สิ่งพิมพ์และสิ่งที่เกี่ยวข้อง Printing, Publishing and Allied
554 G2000 อุตสาหกรรมยานยนต์ Automotive Industry
555 G2001 การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ Engines and Engine Parts Manufacturing
556 G2002 การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle Manufacturing
557 G2100 การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Robotics Industry
558 G2200 การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและส่วนประกอบอื่นๆ Aircraft Parts and Other Components Manufacturing
559 G2300 อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ Defense Industry
560 G2301 การผลิตและหรือซ่อมยานพาหนะและระบบอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศ Manufacturing and/or Repairing of Vehicles and Weapon Systems
561 G2302 การผลิตและหรือซ่อมยานไร้คนขับเพื่อการป้องกันประเทศ Manufacturing and/or Repairing of Unmanned Aerial Vehicles
562 G2303 การผลิตและหรือซ่อมอาวุธและเครื่องช่วยฝึกเพื่อการป้องกันประเทศ Manufacturing and/or Repairing of Weapons and Training Aids
563 G2304 การผลิตและหรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ Manufacturing and/or Repairing of Combat Equipment
564 H100 ประชากร Population
565 H101 การวางแผนและพัฒนาประชากรครอบครัว Population/Family Planning and Development
566 H102 การวิเคราะห์สำมะโนประชากร Demographic Analysis
567 H103 ตัวกำหนดความเจริญพันธ์ Determinants of Fertility
568 H104 ด้านสังคมเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิทยาของการวางแผนประชากรครอบครัว Social, Economic, Cultural and Psychological Aspects of Population/Family Planning
569 H105 ประเด็นด้านสุขอนามัยของการวางแผนครอบครัว Health Aspects of Family Planning
570 H106 โปรแกรมการพัฒนาสตรี Women's Development Programs
571 H107 การฝึกอบรมประชากร Population Training
572 H108 การสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติ Population Cansuses and Statistics
573 H109 การวางแผนและการจัดองค์กรของโปรแกรมการวางแผนประชากรครอบครัว Planning and Organization of Population/Family Planning Programs
574 H200 โครงสร้างพื้นฐานการบริการวางแผนครอบครัว Family Planning Services Infrastructure
575 H201 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก Facilities Design
576 H202 อุปกรณ์ยานพาหนะ Equipment/Vehicles
577 H203 พัสดุ Supplies
578 H204 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสถาปัตยกรรมและอาคาร Facilities Design (arch. and Bldg.)
579 H205 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Equipment Maintenance and Repair
580 H300 ระบบการให้บริการวางแผนครอบครัว Family Planning Services Delivery Systems
581 H301 คลินิกวางแผนครอบครัว Family Planning Clinics
582 H302 การให้บริการวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาล Hospital-Based Family Planning Services
583 H303 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการวางแผนครอบครัว Mobile Family Planning Services
584 H304 การให้บริการวางแผนครอบครัวสำหรับอนามัยแม่และเด็ก Meternal-Child Health Family Planning Services
585 H305 การแจกจ่ายอุปกรณ์การวางแผนครอบครัว Disribution of Family Planning Supplies
586 H400 บุคลากรสำหรับบริการวางแผนครอบครัว Manpower for Family Planning Services
587 H401 แพทย์ Physicians
588 H402 ผู้บริหารผู้จัดการ Administrators/Managers
589 H403 พยาบาลผดุงครรภ์ Nurses/Midwives
590 H404 เภสัชกร Pharmacists
591 H405 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย Para-Professionals
592 H406 เจ้าหน้าที่ภาคสนามเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนตามบ้าน Field Workers, Home Visitors
593 H407 อาสาสมัคร Volunteers
594 H408 การออกแบบโปรแกรมการสอน Instructional Program Design
595 H409 การออกแบบระบบควบคุม Supervision Systems Design
596 H410 การพัฒนาบุคลากรด้านวางแผนครอบครัว Family Planning Manpower Development
597 H500 การศึกษาการวางแผนประชากรครอบครัว Population/Family Planning Education
598 I100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology
599 I101 ความต้องการ Demand Requirements
600 I102 การพยากรณ์ Forecasting
601 I103 การออกแบบโครงข่ายโดยรวม Overall Network Design
602 I104 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม Telecommunications Related Training
603 I105 กรอบระเบียบ Regulatory Framework
604 I200 ระบบโทรศัพท์โทรเลขและโทรสารขนาดใหญ่ Large-Scale Telephone, Telegraph and Telex Systems
605 I201 ระบบการสวิตช์ Switching Systems
606 I201A ระบบการสวิตช์แบบอนาล็อก Analog Switching Systems
607 I201B ระบบการสวิตช์แบบดิจิตอล Digital Switching Systems
608 I202 ระบบการส่ง Transmissions Systems
609 I202A ระบบการส่งผ่านเคเบิลโลหะ Metallic Cable Transmission Systems
610 I202B ระบบการส่งผ่านเคเบิลเส้นใยแสง Optic Fiber Cable Transmission Systems
611 I202C ระบบการส่งผ่านเคเบิลใต้น้ำ Submarine Cable Transmission Systems
612 I203 โรงงานเคเบิล Cable Plants
613 I204 ระบบสื่อสารดาวเทียม Satellite Communications Systems
614 I205 ระบบการส่งข้อมูล Data Transmission Systems
615 I205A ระบบการสวิตช์วงจร Circuit Switching Systems
616 I205B ระบบการสวิตช์กลุ่มข้อมูล Packet Switching Systems
617 I205C ระบบวงจรเฉพาะ Dedicated Circuit Systems
618 I206 การบริหารหน่วยงานโทรคมนาคม Telecommunications Utilities Management
619 I206A องค์กรและการบริหารจัดการ Organization and Management
620 I206B ระบบบัญชีการตรวจสอบบัญชี Accounting/Auditing Systems
621 I206C โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมบริการ Tariff Structures
622 I300 ระบบกระจายเสียงทางวิทยุและแพร่ภาพทางโทรทัศน์ Radio and TV Broadcasting Systems
623 I301 ระบบกระจายเสียงทางวิทยุ Radio Broadcasting Systems
624 I302 ระบบการส่งสัญญาณแพร่ภาพโทรทัศน์ TV Broadcasting Systems
625 I303 ระบบโทรทัศน์สายอากาศชุมชน Community Antenna Television (CATV) Systems
626 I304 ระบบวิทยุเคลื่อนที่ Mobile Radio Systems
627 I400 ระบบสื่อสารพิเศษ Specialized Communications Systems
628 I401 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางราง Rail Transport Communications Systems
629 I402 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางอากาศ Air Transport Communications Systems
630 I403 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางท่อ Pipe Transport Communications Systems
631 I404 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางน้ำ Water Transport Communications Systems
632 I405 ระบบสื่อสารทางวิดีทัศน์ Video Communications Systems
633 I500 ระบบสื่อสารขนาดเล็กในชนบท Small-Scale/Rural Communication Systems
634 I501 ระบบไปรษณีย์และโทรเลข Post and Telegraph Systems
635 I502 ระบบวิทยุและโทรศัพท์ Radio and Telephone Systems
636 I503 ระบบการสวิตช์แบบเคลื่อนย้ายได้ระบบการลดสายออก Protable Switching Systems/Line Concentrator Systems
637 I600 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
638 I601 การประมวลข้อมูล Data Processing
639 I601A ระบบออนไลน์ On-Line
640 I601B ระบบออฟไลน์ Off-Line
641 I602 ระบบการควบคุมและกำกับดูแลระยะไกล Remote Control and Supervisory Systems
642 I603 สมองกลฝังตัว Embedded Software
643 I604 ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ Cloud Computing
644 I605 สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์ Creative Media and Animation
645 I700 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist
646 I800 การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic
647 I900 ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI)
648 J100 การท่องเที่ยว Tourism
649 J101 การพยากรณ์ความต้องการด้านท่องเที่ยว Tourism Demand Forecasting
650 J102 การขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว Transportation for Tourism
651 J103 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว Tourism Impacts
652 J104 การปกป้องสิ่งแวดล้อม Environmental Protection
653 J105 นโยบายการบินแห่งชาติ National Aviation Policies
654 J200 การวางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการท่องเที่ยว Planning, Design and Implementation of Tourism Projects
655 J201 การวางผังเมืองและผังภาค Town and Regional Planning
656 J202 แผนข้อเสนอการลงทุนด้านการท่องเที่ยว Tourism Investment Programs/Proposals
657 J203 การวางผังสถานที่ท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ Site Planning and Landscaping
658 J204 รีสอร์ทและสถานที่นันทนาการ Resort and Recreation Facilities
659 J205 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสนามบิน Infrastructure (Including Airport) Development
660 J206 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน Community Facilities
661 J207 อุทยานแห่งชาติ National Parks
662 J208 การอนุรักษ์อนุสาวรีย์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ Conservation of Historic Monuments and Sites
663 J209 การพัฒนาอุทยานทางทะเล Marines and Marine Park Development
664 J210 การควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนา Land-Use and Development Controls
665 J211 การออกแบบโรงแรม Hotel Design
666 J212 การอนุรักษ์และการเก็บรักษาการแสดงโบราณวัตถุ Conservation and Preservation/Display of Artifacts
667 J213 การบริหารทุ่งหญ้าธรรมชาติและสัตว์ป่า Range and Wildlife Management
668 J214 หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว Handicrafts for Tourism
669 J300 การดำเนินโครงการท่องเที่ยว Operation of Tourism Projects
670 J301 การวิเคราะห์ทางการเงินและระบบบัญชี Financial Analysis and Accounting Systems
671 J302 ผู้ลงทุนและการส่งเสริมอื่นๆ Investor and Other Promotions
672 J303 การขายและการตลาด Sales and Marketing
673 J304 การบริหารและการจัดองค์กรโรงแรม Hotel Management and Organisation
674 J305 การบริหารด้านอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Management
675 J306 ระบบจองตั๋วเครื่องบิน Airline Reservation Systems
676 J307 ระบบจองโรงแรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Hotel and Related Reservation Systems
677 J308 การฝึกอบรมด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว Hotel/Tourism Training
678 J309 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical Tourism
679 K100 คมนาคมขนส่ง Transportation
680 K101 การวางแผนการขนส่งระดับประเทศภูมิภาคการขนส่งต่อเนื่อง National/Regional/Multimodal Transportation Planning
681 K101A การสำรวจการจราจรต้นทางปลายทาง Traffic/Origin-Destination Surveys
682 K101B ระบบสารสนเทศ Information Systems
683 K101C การพยากรณ์ความต้องการ Demand Forecasting
684 K101D แบบจำลองการขนส่ง Transportation Models
685 K101E นโยบายและแผนการลงทุน Policies and Investment Programs
686 K102 เทคโนโลยีการขนส่งต่อเนื่อง Intermodal Transportation Technology
687 K103 สถานีขนส่งสินค้าต่อเนื่อง Intermodal Freight Terminals
688 K104 การอำนวยความสะดวกการลดขั้นตอนเอกสารวิธีการฯลฯ Facilitation (Simplification of Transportation Documents, Procedures, etc.)
689 K105 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง Transportation Rolated Training
690 K106 ระบบเครือข่ายการจัดส่งสินค้าและพัสดุ Logistic
691 K200 สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน Road Transportation Facilities
692 K201 การวางแผนและแผนงานทางหลวง Highway Planning and Programming
693 K201A ทางหลวง Highways
694 K201B ทางหลวงชนบทจากไร่นาไปสู่ตลาด Rural Feeder Roads (Farm to Market)
695 K202 ทางหลวงสายใหม่การปรับปรุงและบูรณะ New Highways, Improvements and Reconstruction
696 K202A ทางหลวงเก็บค่าผ่านทาง Toll Roads
697 K202B ทางหลวงสายประธาน Primary Roads
698 K202C ทางหลวงสายรองประธาน Secondary Roads
699 K202D ทางหลวงชนบทจากไร่นาไปสู่ตลาด Rural Feeder Roads (Farm to Market)
700 K202E ทางท้องถิ่น Access Tracks
701 K203 สิ่งก่อสร้างใหม่งานบูรณะ New Structures, Reconstruction
702 K203A สะพาน Bridges
703 K203B อุโมงค์ Tunnels
704 K203C ชุมทางต่างระดับ Interchanges
705 K203D ท่าเทียบเรือขนานยนต์ Ferry Structures
706 K204 การบำรุงรักษาทางหลวง Maintenance of Highways
707 K204A การจัดองค์กรงบค่าใช้จ่ายและแผนงาน Organization, Funding and Programming
708 K204B การดำเนินงาน Execution
709 K205 การบำรุงรักษาทางหลวงชนบทจากไร่นาไปสู่ตลาด Maintenance of Rural Feeder Roads (Farm to Market)
710 K206 การบริหารเครื่องจักรโรงงาน Equipment/Plant Management
711 K207 การควบคุมการจราจรบนทางหลวง Highway Traffic Control
712 K208 กฎหมายทางหลวง Highway Legislation
713 K209 ความปลอดภัยบนทางหลวง Highway Safety
714 K210 การฝึกอบรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งทางถนน Road Transportation Facilities Training
715 K211 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน Road Transport Economics
716 K300 อุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน Road Transportation Industry
717 K301 กฎระเบียบข้อบังคับ Regulation
718 K302 ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ถนน Road User Charges
719 K303 การบริหารบริษัท Management of Firms
720 K303A การขนส่งผู้โดยสาร Passenger Transportation
721 K303B การขนส่งสินค้า Freight Transportation
722 K304 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
723 K305 สถานีขนส่ง Terminals
724 K305A ผู้โดยสาร Passenger
725 K305B สินค้า Freight
726 K306 การบริการขนส่งในชนบท Rural Transportation Services
727 K306A การขนส่งผู้โดยสาร Passenger Transportation
728 K306B การขนส่งสินค้า Freight Transportation
729 K307 การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน Road Transportation Industry Training
730 K400 การขนส่งทางราง Rail Transportation
731 K401 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
732 K402 การตลาด Marketing
733 K403 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing & Tariffs
734 K404 กฎระเบียบข้อบังคับและการกำหนดราคา Regulation and Pricing
735 K405 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organizational Development
736 K406 การวางรางใหม่และการเปลี่ยนรางเดิม New Tracks and Track Renewal
737 K406A การจัดแผนผังและการจัดตำแหน่ง Layout & Alignment
738 K406B ระบบขนส่งมวลชนชนิดราง Trackwork
739 K407 สิ่งก่อสร้าง Structures
740 K407A สะพาน Bridges
741 K407B อุโมงค์ Tunnels
742 K407C สถานี Stations
743 K408 ย่านสับเปลี่ยนและลานขนถ่ายสินค้า Terminals and Yards
744 K409 ระบบไฟสัญญาณ Signaling Systems
745 K410 รถตู้โดยสารตู้สินค้า Rolling Stock
746 K410A รถจักร Locomotives
747 K411 ระบบไฟฟ้า Electrification
748 K411A รถไฟโดยสาร (ในเมือง) Commuter Train (Urban)
749 K411B รถไฟความเร็วสูง High-Speed Train
750 K412 การเดินรถ Rail Operations
751 K413 โรงซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Workshops and Equipment Maintenance
752 K413A รถไฟธรรมดา Ordinary Train
753 K413B - High-Speed Train
754 K414 การบำรุงรักษาราง Track Maintenance
755 K414A - Ordinary Train
756 K414B - High-Speed Train
757 K415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
758 K415A ระบบสารสนเทศ Information Systems
759 K415B การวิเคราะห์การวางแผนและการพยากรณ์ Analysis, Planning and Forecasting
760 K415C การดำเนินงาน Operations
761 K416 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางราง Rail Transportation Training
762 K417 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง Rail Transport Economics
763 K500 ท่าเรือเดินสมุทรและท่าเรือแม่น้ำ Seaports and River Ports
764 K501 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
765 K502 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
766 K503 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organizational Development
767 K504 ท่าเรือท่าเทียบเรือ Harbors, Piers, Wharves
768 K505 การบำรุงรักษาท่าเรือ Port Maintenance
769 K506 การขุดร่องน้ำและการถม Dredging and Reclamation
770 K507 การดำเนินงานท่าเรือ Port Operations
771 K508 คลังสินค้าและที่เก็บสินค้า Warehouses and Storage
772 K509 สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าที่ไม่บรรจุหีบห่อ Bulk Cargo Handling Facilities
773 K510 สิ่งอำนวยความสะดวกริมฝั่ง Offshore Facilities
774 K511 ท่าเรือน้ำลึก Deep Sea Ports
775 K512 ท่าเรือขนส่งตู้สินค้า Container Ports
776 K513 ท่าเรือขนส่งวัสดุไม่บรรจุหีบห่อวัสดุแห้งและเปียก Bulk (Wet and Dry) Ports
777 K514 การขนถ่ายสินค้า Cargo Handling Operations
778 K515 ุอุปกรณ์การเดินเรือ Navigational Aids
779 K516 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
780 K516A ระบบสารสนเทศ Information Systems
781 K516B การดำเนินงานท่าเรือ Port Operations
782 K517 การฝึกอบรมเกี่ยวกับท่าเรือ Ports Training
783 K600 การขนส่งทางเรือ Shipping
784 K601 กองเรือพาณิชย์นาวีบริษัทเดินเรือ Natioanl Shipping Flects/Companies
785 K602 การบริหารและการดำเนินงาน Management and Operations
786 K603 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
787 K604 เรือสินค้า Vessels
788 K605 การต่อเรือและการซ่อมเรือ Shipbuilding and Repairing
789 K605A การต่อเรือ Shipbuilding
790 K605B การบำรุงรักษาและการซ่อมเรือ Ship Maintenance and Repairing
791 K605C อู่ต่อเรือ Shipyards
792 K605D อู่เรือแห้ง Dry Docks
793 K605E ่ลอย Floating Docks
794 K605F การออกแบบต่อเรือ Neval Architecture
795 K605G วิศวกรรมทางทะเล Marine Engineering
796 K606 การจัดการขนส่งสินค้า Freight Forwarding
797 K607 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ Shipping Training
798 K608 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางเรือ Shipping Transport Economics
799 K700 ลำน้ำที่ใช้ในการขนส่ง Inland Waterways
800 K701 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
801 K702 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organisational Development
802 K703 กฎระเบียบและข้อบังคับทางน้ำ River Regulation and Control
803 K704 การขุดร่องน้ำและการถม Dredging and Reclamation
804 K705 ประตูเรือสัญจรและเขื่อน Navigation Locks and Dams
805 K706 คลอง Canals
806 K707 ท่าเรือ Ports
807 K708 ท่าเทียบเรือ Jetties
808 K709 การบำรุงรักษา Maintenance
809 K710 ุอุปกรณ์การเดินเรือ Navigational Aids
810 K711 ่ซ่อมเรือและการซ่อมเรือ Dockyards and Vessel Repair
811 K712 ุอุตสาหกรรมการขนส่งบริษัทบริการ Transportation Industry (Firms/Services)
812 K800 ท่าอากาศยาน Airports
813 K801 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
814 K802 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organisational Development
815 K803 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Charges
816 K804 การเลือกสถานที่และการศึกษาการใช้ที่ดินสิ่งแวดล้อม Site Selection and Land Use/Environmental Studies
817 K805 การวางผังท่าอากาศยานและงานโยธาทางวิ่งทางเชื่อมลานจอดเครื่องบินฯลฯ Airport Layouts and Civil Works (Runways, Taxiways, Aprons, etc.)
818 K806 โครงสร้าง Structures
819 K806A ท่าเทียบเครื่องบิน Terminals
820 K806B สิ่งอำนวยความสะดวกการขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า Warehouses and Freight Handling Facilities
821 K806C โรงเก็บเครื่องบินโรงซ่อมฯลฯ Hangers, Workshops, etc.
822 K807 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure
823 K808 การบำรุงรักษาท่าอากาศยาน Airport Maintenance
824 K808A อาคาร Building
825 K808B ระบบและอุปกรณ์ System & Equipment
826 K809 การดำเนินงานท่าอากาศยาน Airport Operations
827 K810 การควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Control
828 K811 อุปกรณ์การควบคุมการบิน Navigational Aids
829 K812 ช่องจราจรอากาศปริมาณการจราจรต่ำ Airstrips (Low-Volume)
830 K813 การฝึกอบรมเกี่ยวกับท่าอากาศยาน Airports Training
831 K900 การบริการขนส่งทางอากาศ Air Transportation Services
832 K901 การเลือกเครื่องบิน Aircraft Selection
833 K902 การบริหารและการดำเนินงานสายการบิน Airline Management and Operations
834 K903 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
835 K904 การวางแผนตารางการบิน Schedule Planning
836 K905 กฎระเบียบและข้อบังคับ Regulation
837 K906 การกำหนดราคา Pricing
838 K907 การบำรุงรักษาเครื่องบิน Aircraft Maintenance
839 K908 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
840 K908A ระบบจองตั๋วเครื่องบิน Airline Reservation Systems
841 K908B ระบบสารสนเทศ Information Systems
842 K908C การดำเนินงาน Operations
843 K909 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ Air Transportation Training
844 K1000 การขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Transportation
845 L100 การพัฒนาเมือง Urban Development
846 L101 การวางแผนพัฒนาเมือง Urban Development Planning
847 L102 "การสำรวจวิเคราะห์และติดตามพื้นที่เมือง Urban Area Servey, Analysis and Monitoring
848 L102A การสำรวจด้านเศรษฐกิจสังคม Secic-Economic Surveys
849 L102B การสำรวจการใช้ที่ดิน Land Use Surveys
850 L103 แบบจำลองการพัฒนาเมือง Urban Development Models
851 L104 การวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์รวมทั้งการวางผังแม่บท Strategic Development Planning (Including master Planning)
852 L105 การวางแผนการใช้ที่ดินการขนส่ง Land Use/Transportation Planning
853 L106 โปรแกรมการลงทุนในเขตเมือง Urban Investment Programming
854 L107 นโยบายการพัฒนาเมืองแห่งชาติ National Urban Policies
855 L200 การวางแผนออกแบบด้านวิศวกรรมและการดำเนินการด้านที่พักบ้านพักอาศัย Shelter/Housing Planning, Design
856 L201 การสำรวจด้านที่พักบ้านพักอาศัย Shelter/Housing Sector Survey
857 L202 สถานที่และการบริการการวางแผนออกแบบและงานวิศวกรรม Sites and Services - Planning,
858 L203 แผนการยกระดับชุมชนแออัด Slum Upgrading Programs
859 L204 การพัฒนาที่ดินที่พักอาศัยพาณิชย์อุตสาหกรรม Land Development (residential,
860 L205 การปรับรูปที่ดิน Land Readjustment
861 L206 การปรับปรุงเมืองใหม่ Urban Redevelopment
862 L300 การบริการชุมชนเมือง Urban Services
863 L301 วิศวกรรมเทศบาล Municipal Engineering
864 L302 การบริการงานเทศบาล Municipal Services
865 L302A การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนในเมือง Urban Road Construction and
866 L302B ไฟแสงสว่างตามถนน Street Lighting
867 L302C การรวบรวมการกำจัดขยะมูลฝอย Solid Waste (Refuse) Collection/
868 L302D การป้องกันอัคคีภัย Fire Protection
869 L303 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนการวางแผนและออกแบบ Community Facilities, Planning
870 L303A ตลาด Markets
871 L303B ศูนย์ชุมชน Community Centers
872 L400 การจ้างงานในเมือง Urban Employment
873 L500 การเงินเพื่อการพัฒนาเมือง Urban Finance
874 L501 การเงินและงบประมาณเทศบาล Municipal Finance and Budgeting
875 L502 การประเมินการเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สิน Land and Property Valuation/Taxation
876 L503 การเก็บภาษีเทศบาลอื่นๆ Other Municipal Taxation
877 L504 การเงินเพื่อการพัฒนาที่พัก Shelter Sector Finance
878 L505 การเงินเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม Small-Scale Enterprise Finance
879 L600 การบริหารเมือง Urban Management
880 L601 การบริหารเทศบาล Municipal Administration
881 L602 การบริหารการบริการของเทศบาล Municipal Services Management
882 L603 การควบคุมการพัฒนาและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ Development Control and Regulations
883 L604 มาตรฐานอาคารและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ Building Standards and Regulations
884 L605 การมีส่วนร่วมของชุมชน Community Participation
885 L606 โปรแกรมการช่วยเหลือตนเอง Self-Help Programs
886 L607 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมเมือง Urban Reglated Training
887 L608 การบริหารจัดการที่ดิน Land Administration Management
888 L609 ระบบสารสนเทศ Information Systems
889 L610 การบริหารและจัดการโครงการโปรแกรม Project/Program Administration and Management
890 L700 การขนส่งในเมือง Urban Transportation
891 L701 การบริหารการจราจร Traffic Management
892 L701A เครื่องหมายและไฟสัญญาณ Signs and Signalisation
893 L701B การจัดช่องจราจร Channelization
894 L701C มาตรการควบคุมการไหลของจราจร Traffic Flow Regulation Measures
895 L701D แผนการควบคุมการจราจรในพื้นที่ Area Traffic Control Schemes
896 L701E การขนส่งสาธารณะและมาตรการหรือแผนให้ความสำคัญแก่ยานพาหนะที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก Public Transport and High-Occupancy
897 L701F มาตรการหรือแผนการจอดรถ Parking Measures or Schemes
898 L702 การดำเนินการขนส่งสาธารณะ Public Transport Operations
899 L703 การดำเนินการขนส่งระบบอื่นๆ Para Tansit Operations
900 L704 ระบบการให้ความสำคัญแก่รถจักรยาน Bicycle Priority Systems
901 L705 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินเท้า Pedestrian Facilities
902 L706 การวางแผนการขนส่งในเมือง Urban Transport Planning
903 L706A การสำรวจและวิเคราะห์การจราจรขนส่ง Traffic/Transport Surveys and Analysis
904 L706B แบบจำลองการจราจรขนส่ง Traffic/Transport Models
905 L706C การวางแผนและออกแบบโครงข่าย Network Planning and Design
906 L707 เศรษฐศาสตร์การขนส่งในเมือง Urban Transport Economics
907 L708 การบริหารการขนส่งในเมือง Urban Transport Management
908 M100 การประปา Water Supply
909 M101 การวางแผนและออกแบบระบบประปา Water System Planning and Design
910 M102 การพัฒนาแหล่งน้ำ Water Resources Development
911 M102A น้ำใต้ดิน Groundwater
912 M102B น้ำผิวดิน Surface Water
913 M103 คุณภาพน้ำ Water Quality
914 M103A น้ำบาดาล Groundwater
915 M103B - Surface Water
916 M104 อ่างเก็บน้ำ Source Reservoirs
917 M105 เขื่อน Dams
918 M106 อุโมงค์ Tunnels
919 M107 ท่อใต้ทะเล Submarine Pipelines
920 M108 การส่งน้ำ Water Transmission
921 M109 สถานีสูบน้ำ Pumping Stations
922 M110 การเก็บกักน้ำ Water Storage
923 M111 การกรองน้ำ Water Treatment
924 M112 การจ่ายน้ำ Water Distribution
925 M113 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ System Rehabilitation and Upgrading
926 M114 การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล Desalination
927 M115 การกัดกร่อน Corrosion
928 M116 การตรวจน้ำสูญเสีย Leak Detection
929 M117 การประปาชนบท Rural Water Supplies
930 M118 มาตรวัดน้ำ Water Meters
931 M119 วัสดุท่อและการผลิต Pipe Materials and Manufacture
932 M200 สุขาภิบาล Sanitation
933 M201 ระบบรวบรวมน้ำเสีย Sewage Collection Systems
934 M202 การบำบัดน้ำเสีย Sewage Treatment
935 M202A น้ำเสียจากบ้านพักอาศัย Domestic
936 M202B น้ำเสียจากอุตสาหกรรม Industrial
937 M203 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ System Rehabilitation and Upgrading
938 M204 บ่อปรับเสถียร Stabilization Ponds
939 M205 การระบายน้ำทิ้งลงทะเล Marine Disposal
940 M206 การบำบัดน้ำเสียโดยการกระจายน้ำเสียลงบนดินที่มีพืชคลุมอยู่ Land Application
941 M207 ระบบสุขาภิบาลราคาถูกสำหรับเมือง Low-Cost Urban Sanitation
942 M208 การระบายน้ำฝน Storm Drainage
943 M209 สุขาภิบาลในชนบท Rural Sanitation
944 M210 การควบคุมมลภาวะทางน้ำ Water Pollution Control
945 M211 การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ Water Recycling and Re-use
946 M212 การนำกากตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ Sludge Recycling and Re-Use
947 M213 การนำทรัพยากรในน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ Resource Recovery
948 M300 ขยะ Solid Waste
949 M301 การรวบรวมเก็บขยะและกิจกรรมสนับสนุน Collection and Logistics
950 M301A การวางแผน Planning
951 M301B ระบบเก็บรวบรวม Collection System
952 M302 การกำจัด Disposal
953 M303 การนำทรัพยากรในขยะมาใช้ประโยชน์ Resource Recovery
954 M303A การฝังกลบ Landfill
955 M303B การทำปุ๋ยหมัก Composting
956 M303C การเผา Incineration
957 M304 องค์กรและการจัดการ Organisation and Management
958 M400 การบริหารการประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation Management
959 M401 การพยากรณ์ความต้องการ Requirements Forecasting
960 M402 การวางแผนการเงิน Financial Planning
961 M403 องค์กรและการบริหาร Organisation and Management
962 M404 อัตราค่าบริการ Rates and Tariffs
963 M405 การวัดน้ำด้วยมาตร Water Metering
964 M406 ระบบบัญชีการตรวจสอบบัญชี Accounting/Auditing Systems
965 M407 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน Computerisation
966 M408 กฎหมาย Legislation
967 M409 การบริหารการประปาและสุขาภิบาลชนบท Rural Water Supply and Sanitation Management
968 M410 การฝึกอบรมด้านการประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation Training
969 N100 ความเชี่ยวชาญสาขาเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Specializations
970 N101 มนุษยวิทยา Anthropology
971 N102 วิศวกรรมชายฝั่ง Coastal Engineering
972 N103 สมุทรศาสตร์ Oceanography
973 N104 วิทยาแผ่นดินไหว Seismology
974 N105 นักแปลภาษา Translator
975 N106 งานจัดซื้อจัดจ้าง Procurement Process Improvement
976 N107 วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
977 N108 การค้นหาและกู้ภัย Search and Rescue Advisory
978 O100 อัยการ Attorneys
979 O101 นักกฎหมาย Lawyers
980 O102 นักกฎหมายอนุญาโตตุลาการ Lawyer, Arbitration
981 O103 นักกฎหมายการธนาคาร Lawyer, banking
982 O104 นักกฎหมายธนาคารพาณิชย์ Lawyer, Banking, Commercial
983 O105 นักกฎหมายการธนาคารการลงทุน Lawyer, Banking, Investment
984 O106 นักกฎหมายการธนาคารกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ Lawyer, Banking, Regulatory
985 O107 นักกฎหมายการธนาคารหลักทรัพย์ Lawyer, Banking, Securities
986 O108 นักกฎหมายวิศวกรรมโยธาอาคาร Lawyer, Civil Engineering, Building
987 O109 นักกฎหมายการก่อสร้าง Lawyer, Construction
988 O110 นักกฎหมายบริษัท Lawyer, corporate
989 O111 นักกฎหมายบริษัทการเช่า Lawyer, corporate, Leasing
990 O112 นักกฎหมายบริษัทนโยบายและการออกกฎหมาย Lawyer, Corporate, Policy & Legislation
991 O113 นักกฎหมายบริษัททรัพย์สิน Lawyer, Corporate, Property
992 O114 นักกฎหมายบริษัทหลักทรัพย์ Lawyer, Corporate, Securities
993 O115 นักกฎหมายบริษัทการเข้าครอบครองกิจการ Lawyer, Corporate, Takeovers
994 O116 นักกฎหมายการร่างกฎหมาย Lawyer, Drafting
995 O117 นักกฎหมายการพลังงาน Lawyer, Energy
996 O118 นักกฎหมายการพลังงานถ่านหิน Lawyer, Energy-Coal
997 O119 นักกฎหมายการพลังงานน้ำมันและก๊าซ Lawyer, Energy-oil & Gas
998 O120 นักกฎหมายการพลังงานนโยบายและการออกกฎหมาย Lawyer, Energy-Policy & Legislation
999 O121 นักกฎหมายการพลังงานไฟฟ้า Lawyer, Energy-Power
1000 O122 นักกฎหมายการพลังงานโทรคมนาคม Lawyer, Energy-Telecommunications
1001 O123 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม Lawyer, environment
1002 O124 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมการพลังงาน Lawyer, Environment, Energy
1003 O125 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมมลภาวะ Lawyer, Environment, Pollution
1004 O126 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมน้ำ Lawyer, Environment, Water
1005 O127 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Lawyer, Intellectual Property
1006 O128 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใบอนุญาต Lawyer, Intellectual Property, Licensing
1007 O129 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตร Lawyer, Intellectual Property, Patents
1008 O130 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า Lawyer, Intellectual Property, Trademarks
1009 O131 นักกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศ Lawyer, International Law
1010 O132 นักกฎหมายแร่ Lawyer, Minerals
1011 O133 นักกฎหมายเหมืองแร่ Lawyer, Mining
1012 O134 นักกฎหมายการลงทุนในต่างประเทศ Lawyer, Overseas Investment
1013 O135 นักกฎหมายการวางแผน Lawyer, Planning
1014 O136 นักกฎหมายการวางแผนด้านเกษตรกรร Lawyer, Planning, Agricultural
1015 O137 นักกฎหมายการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม Lawyer, Planning, Environmental
1016 O138 นักกฎหมายการวางแผนด้านผังเมือง Lawyer, Planning, Urban
1017 O139 นักกฎหมายการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ Lawyer, Project Financing
1018 O140 นักกฎหมายหลักทรัพย์ Lawyer, Securities
1019 O141 นักกฎหมายหลักทรัพย์หนังสือชี้ชวน Lawyer, Securities, Prospectus
1020 O142 นักกฎหมายหลักทรัพย์การแปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็นตราสาร Lawyer, Securities, Securitization
1021 O143 นักกฎหมายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ Lawyer, Securities, Stock Markets
1022 O144 นักกฎหมายการจัดเก็บภาษี Lawyer, Taxation
1023 O145 นักกฎหมายการจัดเก็บภาษีในประเทศ Lawyer, Taxation, Domestic
1024 O146 นักกฎหมายการจัดเก็บภาษีต่างประเทศ Lawyer, Taxation, International
1025 O147 นักกฎหมายการขนส่ง Lawer, Transportation
1026 O148 นักกฎหมายกฎหมายแรงงาน Lawyer, Labor Law
1027 P100 การเงิน Financial
1028 P101 การดำเนินงานธนาคารชาติ Central Bank Operations
1029 P102 การควบคุมดูแลสถาบันการเงิน Supervision of financial Institutions
1030 P103 การดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารชาติ Central Bank Foreign Exchange Operations
1031 P104 การบริหารการซื้อลด Discount Operations
1032 P105 การประกันเงินฝาก Deposit Insurance
1033 P106 นโยบายอัตราดอกเบี้ย Interest Rate Policy
1034 P107 การฝึกอบรบ Training
1035 P108 ข้อมูลสารสนเทศ / การบริหาร / การจัดการ Information/Administration/Management
1036 P109 การฝึกอบรบที่เกี่ยวกับสาธารณะสุข Health Related Training
1037 P200 ธนาคารพาณิชย์ Commercial Banking
1038 P201 การให้กู้เพื่อการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม Commercial and Industrial Lending
1039 P202 การสนับสนุนการเงินแก่การค้า Trade Financing
1040 P203 การให้กู้เงินเพื่อการเกษตร Agricultural Lending
1041 P204 การบริหารการเงิน Treasury Operations
1042 P205 การบริหารจัดการหนี้สิน Liability Management
1043 P206 การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา Problem Loan Work-Outs
1044 P207 การประมวลผลข้อมูล Data Processing
1045 P208 การตรวจสอบ Portfolio Audits
1046 P209 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร Training and Staff Development
1047 P210 การค้าระหว่างธนาคาร Interbank Trading
1048 P211 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน Computerization
1049 P212 การโอนเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC FUND TRANSFERS
1050 P300 ธนาคารเพื่อการพัฒนา Development Banking
1051 P301 การกำหนดและส่งเสริมโครงการ Project Identification and Promotion
1052 P302 การประเมินโครงการ Project Appraisal
1053 P303 การบริหารและติดตามโครงการ Project Administration and Follow-up
1054 P304 การชดใช้เงินกู้ Loan Recovery
1055 P305 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร Management Information System
1056 P306 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร Training and Staff Development
1057 P307 การตรวจสอบ Portfolio Audits
1058 P308 การวางแผนบริษัทและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Corporate Planning and Product Development
1059 P309 การปรับโครงสร้างสถาบันการเงิน Restructuring of Financial Institutions
1060 P400 วาณิชธนกิจ Investment/Merchant Banking
1061 P401 การควบกิจการการซื้อกิจการและการเข้าครอบครองกิจการ Mergers, Acquisitions and Takeovers
1062 P402 การซื้อกิจการทั้งหมด Buyouts
1063 P403 การสร้างดำเนินการและเป็นเจ้าของ Build, Operate and Own (BOO)
1064 P404 การสร้างดำเนินการและโอน Build, Operate and Transfer (BOT)
1065 P405 เงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง Venture Capital
1066 P406 การเช่า Leasing
1067 P407 การเงินเพื่อการส่งออก Export Finance
1068 P408 การแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ Privatization
1069 P408A โทรคมนาคม Telecommunication
1070 P408B พลังงาน Energy
1071 P408C การขนส่ง Transportation
1072 P408D ประปา Water Supply
1073 P408E น้ำเสีย Waste Water
1074 P408F ขยะ Solid Waste
1075 P408G พาณิชยกรรม Commercial
1076 P408H การบริการ Service
1077 P408I การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา O & M
1078 P408J อาหาร Food
1079 P409 การให้คำปรึกษาด้านการเงิน Financial Advisory Operations
1080 P410 การประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ Securities Underwriting
1081 P411 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange Risk Management
1082 P412 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย Interest Risk Management
1083 P413 การล้มละลายและการปรับองค์กร Bankruptcy and Reorganization
1084 P414 การปรับโครงสร้างบริษัท Corporate Restructuring
1085 P415 การซื้อขายหลักทรัพย์ Securities Trading
1086 P416 การซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC TRADING
1087 P500 กิจกรรมตลาดการเงิน Financial Market Activities
1088 P501 การเสนอขายหุ้นเบื้องต้นต่อประชาชน Initial Public Offering (IPO)
1089 P502 การซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาล Government Securities Trading
1090 P503 การค้าระหว่างธนาคาร Inter-Bank Trading
1091 P504 การประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ Securities Underwriting
1092 P505 การบริหารนายหน้าซื้อขายผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ Broker/Dealer Management
1093 P506 การเงินเพื่อสาธารณูปโภค Public Utility Finance
1094 P507 การเงินเพื่อเทศบาล Municipal Finance
1095 P508 การเงินเพื่อการจำนอง Mortgage Finance
1096 P509 หลักทรัพย์ที่ได้จากการแปลงสินทรัพย์ Asset-backed Securities
1097 P510 เครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อการธนาคารระหว่างประเทศ International Banking Facilities
1098 P511 การค้าตลาดเงิน Money Market Trading
1099 P512 กองทุนบำนาญ Pension Fund
1100 P513 การประเมินมูลค่าหุ้น Evaluation Common Stock
1101 P600 การบริหารตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ Capital Markets and Stock Exchanges Management
1102 P601 การประกันการจำหน่ายตราสารทุนและพันธบัตร Equity and Bond Underwriting
1103 P602 การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ Lead Managership
1104 P603 กฎระเบียบว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ Regulation of Stock Exchanges
1105 P604 คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities and Exchange Commissions
1106 P605 การใช้ระบบอัตโนมัติในการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ Automation of Stock Markets
1107 P606 การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเรื่องตลาดทุน Capital Markets Education and Training
1108 P607 ระเบียบว่าด้วยการประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ Underwriting Regulation
1109 P608 ระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์ Securities Regulation
1110 P609 ข้อกำหนดว่าด้วยสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ Stock Exchange Membership Requirement
1111 P610 การส่งเสริมและการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ Promotion and Establishment of New Stock Exchanges
1112 P700 การบริหารสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร Non-Bank Financial Institution Management
1113 P701 สมาคมออมทรัพย์และเงินกู้ Savings and Loan Association
1114 P702 กองทุนบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหภาพสินเชื่อกองทุนการสรรหาบุคลากร Pension Fund/Provident Fund/Credit Union/Recruitment Funds
1115 P703 บริษัทประกัน Insurance Company
1116 P704 บริษัทการเคหะและการเงิน Housing and Finance Company
1117 P800 การเงินภาครัฐ Government Sector Financing
1118 P801 กิจกรรมตลาดหลักทรัพย์รัฐบาล Government Securities Market Activities
1119 P802 การคงงบประมาณ Budgeting
1120 P803 การบัญชีและการตรวจสอบภาครัฐ Government Sector Accounting/Auditing
1121 P804 บัญชีสินทรัพย์ภาครัฐ Government Assets Accounting
1122 P805 การบัญชีและการเงินเทศบาล Municipal Accounting and Financing
1123 P900 การบริหารการเงินของบริษัท Corporate Financial Management
1124 P901 การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis
1125 P902 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน Working Capital Management
1126 P903 การจัดทำงบประมาณและการควบคุม Budgeting and Control
1127 P904 การบริหารจัดการต้นทุนภาวะเงินเฟ้อบัญชีการเงิน Management/Cost/Inflationary/Financial Accounting
1128 P905 โครงสร้างเงินทุน Capital Structure
1129 P906 การบริหารหนี้สิน Liability Management
1130 P907 การวางแผนการเงิน Financial Planning
1131 P908 การประเมินผลดำเนินการ Performance Evaluation
1132 P1000 การบริหารการลงทุนและสัดส่วนประเภทหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้ Investment and Portfolio Management
1133 P1001 ตลาดการค้าหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่ Fixed Income Securities Market
1134 P1002 ตลาดหุ้น Equities Market
1135 P1003 กองทุนของประเทศ Country Fund
1136 P1004 ตลาดหลักทรัพย์ที่พัฒนาแล้ว Developed Securities Markets
1137 P1005 ตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังพัฒนา Developing Securities Markets
1138 P1006 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ Securities Analysis
1139 P1007 การบริหาร Portfolio Management
1140 P1008 องค์กรจัดอันดับสินเชื่อเครดิต Credit Rating Agencies
1141 P1009 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ Computerization of Securities Trading
1142 P1010 การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ Porfolio Diversification
1143 P1011 การค้าหุ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ Program Trading
1144 P1100 กฎระเบียบและการควบคุมภาคธุรกิจการเงิน Financial Sector Regulation and Supervision
1145 P1101 การเปิดเสรีทางการเงิน Financial Liberalization
1146 P1102 การยกเลิกกฎระเบียบทางการเงิน Financial Deregulation
1147 P1103 การแปรรูปสถาบันการเงิน Privatiztion of Financial Institutions
1148 P1104 ระบบประกันเงินฝาก Deposit Insurance System
1149 P1105 การพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน Developing Financial Modeling
1150 P1200 การบัญชี Accounting
1151 P1201 การบัญชีการตรวจสอบบัญชี ACCT., Auditing
1152 P1201A การบัญชีการตรวจสอบบัญชีโดยรวมและค่าของเงิน ACCT., Auditing, Comprehensive & Value for Money (VFM)
1153 P1201B การบัญชีการตรวจสอบบัญชีการประมวลผลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ACCT., Auditing, Electronic Data Processing
1154 P1201C การบัญชีการตรวจสอบบัญชีการเงิน ACCT., Auditing, Finance
1155 P1201D การบัญชีการตรวจสอบบัญชีบริหาร ACCT., Auditing, Management
1156 P1201E การบัญชีการตรวจสอบบัญชีการดำเนินงาน ACCT., Auditing, Operation
1157 P1202 การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ACCT., Computer-Based Acct. Systems
1158 P1202A การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรู ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Application Packaged
1159 P1202B การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การนำมาใช้งาน ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Implementation
1160 P1202C การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การประเมินซอฟต์แวร์ ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Software Evaluation
1161 P1202D การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การออกแบบระบบ ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Systems Design
1162 P1203 การบัญชีบริษัทพาณิชย์ ACCT., Corporate/Commercial
1163 P1204 การบัญชีต้นทุน ACCT., Cost
1164 P1205 การบัญชีการบันทึกและการบริหารจัดการของฝ่าย ACCT., Dept Recording & Management
1165 P1206 การบัญชีการศึกษาและการฝึกอบรบ ACCT., Education & Training
1166 P1207 การบัญชีการบริหารจัดการ ACCT., Management
1167 P1208 การบัญชีภาครัฐ ACCT., Public Sector
1168 P1209 การบัญชีการคำนวณและออกแบบค่าธรรมเนียม ACCT., Tariff Costing & Design
1169 P1210 การบัญชีภาษี ACCT., Tax
1170 P1211 คณิตศาสตร์ประกันภัย Actuaries
1171 Q100 การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ Computer Operations
1172 Q101 ระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems
1173 Q101A ระบบคอมพิวเตอร์โครงข่ายการสื่อสาร Computer System, Comm. Networks
1174 Q101B ระบบคอมพิวเตอร์การประเมินฮาร์ดแวร์ Computer System, Hardware Evaluations
1175 Q101C ระบบคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความต้องการ Computer System, Requirements Analysis
1176 Q101D ระบบคอมพิวเตอร์การประเมินซอฟต์แวร์ Computer System, Software Evaluations
1177 Q101E ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนสารสนเทศยุทธศาสตร์ Computer System, Strategic Info Planning
1178 Q102 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems Development
1179 Q103 การสื่อสารข้อมูล Data Communications
1180 Q104 การป้อนข้อมูล Data Entry Operations
1181 Q105 การศึกษาและการฝึกอบรบ Education and Training
1182 Q106 ข้อมูลเพื่อการบริหาร Management Information
1183 Q107 ซอฟต์แวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ Microcomputer Software
1184 Q108 การจัดการข้อมูลมินิไมโครคอมพิวเตอร์ Mini/Microcomputer Data Management
1185 Q109 การบริหารโครงการ Project Management
1186 Q110 การออกแบบระบบ System Design
1187 Q111 การนำระบบไปใช้งาน System Inplementation
1188 Q112 โทรคมนาคม Telecommunications
1189 Q113 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System
1190 Q114 IT Audit การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1191 Q115 ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ IT Security
1192 R100 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9000 ISO 9000
1193 R101 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9001 ISO 9001
1194 R102 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9002 ISO 9002
1195 R103 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9003 ISO 9003
1196 R104 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ISO 9004 ISO 9004
1197 R105 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14001 ISO 14001
1198 R106 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร : HACCP HACCP
1199 R107 ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร : GMP GMP
1200 R108 ระบบคุณภาพการจัดการห้องปฏิบัติการ : มอก./ISO/IEC 17025 มอก./ISO/IEC 17025
1201 R109 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14000 ISO 14000
1202 R110 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ISO/TIS/มอก. 18001 ISO/TIS/มอก. 18001
1203 R111 กิจกรรม 5ส : 5ส 5 ส
1204 R112 ระบบบริหารงานคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ : ISO/TS 16949 ISO/TS 16949
1205 R113 ระบบมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม : SA 8000 SA 8000
1206 R114 ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ : HA HA
1207 R115 ระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ : ISO 13485 ISO 13485
1208 R116 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : OHSAS 18000 OHSAS 18000
1209 R117 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานการประเมินการปฏิบัติงานและการรับรองการลงทะเบียนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) : ISO/IEC Guide 66 ISO/IEC Guide 66
1210 R118 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : OHSAS 18001 OHSAS 18001
1211 R119 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001 มรท. 8001
1212 R120 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล : ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001
1213 R121 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร : SQF 2000 SQF 2000
1214 R122 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร : ISO 22000 ISO 22000
1215 R123 ระบบบริหารงานคุณภาพอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ : AS 9100 AS9100
1216 R124 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงานในการรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง : ISO/IEC 17011 ISO/IEC 17011
1217 R125 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ : มอก./ISO/IEC 17065 มอก./ISO/IEC 17065
1218 R126 มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม : มอก./ISO 26000/CSR มอก./ISO26000/CSR
1219 R127 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขวดแก้ว : มอก. 532 มอก.532
1220 R128 มาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟแวร์ : CMMI CMMI
1221 R129 ระบบการจัดการพลังงาน : ISO 50001 ISO 50001
1222 R130 ระบบการจัดการงานบริการด้าน IT : ISO 20000 ISO 20000
1223 R131 ระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : ISO 15189 ISO 15189
1224 R132 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร : BRC BRC
1225 R133 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : BCM/ISO 22301 BCM/ISO 22301
1226 R134 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : BS 25999 BS 25999
1227 R135 ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย : มอก. 22300 มอก. 22300
1228 R136 มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหารระหว่างประเทศ : IFS IFS
1229 R137 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ISO/IEC 29110 ISO/IEC 29110
1230 R138 มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรป : CE Mark CE Mark
1231 R139 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ : มอก./ISO/IEC 17020 มอก./ISO/IEC 17020
1232 R140 มาตรฐานการบริการด้านการฝึกอบรม : ISO 29990 ISO 29990
1233 R141 ระบบการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง : ISO 22716 ISO 22716
1234 R142 แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน : GMP Asean Cosmetic GMP Asean Cosmetic
1235 R143 มาตรฐานฮาลาล : Halal Halal
1236 R144 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร : ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17024
1237 R145 ระบบบริหารงานคุณภาพอุตสาหกรรมอากาศยาน : AS 9110 AS 9110
1238 R146 ระบบบริหารงานคุณภาพยานยนต์ : QS 9000 QS 9000
1239 R147 ระบบการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีด้านการบินและอวกาศป้องกันประเทศ : NADCAP NADCAP
1240 R148 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ISO 45001 ISO 45001
1241 R149 ระบบบริหารงานคุณภาพ ยานยนต์ : IATF 16949 IATF 16949
1242 R150 มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา : PIC/S GMP PIC/S GMP
1243 R151 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน : ISO 39001 ISO 39001
1244 R152 ระบบควบคุมคุณภาพของการผลิตวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน : ISO 17034 ISO 17034
1245 R153 ระบบการประเมินความเข้ากันได้ทางชีวภาพของอุปกรณ์การแพทย์ : ISO 10993 ISO 10993
1246 R154 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ : ISO 11135 ISO 11135
1247 R155 ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล : ISO/IEC 27701 ISO/IEC 27701
1248 R156 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว : มกษ. 4406 TAS 4406
1249 R157 ระบบคุณภาพการจัดการห้องปฏิบัติการ : ISO/IEC Guide 25 ISO/IEC Guide 25
1250 R158 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานและการรับรองการลงทะเบียนระบบคุณภาพ : ISO/IEC Guide 62 ISO/IEC Guide 62
1251 R159 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ : มอก./ISO/IEC Guide 65 มอก./ISO/IEC Guide 65
1252 R160 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญ : ISO 17043 ISO 17043
1253 R161 ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร : GHPs GHPs
1254 R162 ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน : ISO 37001 ISO 37001
1255 R163 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers Standard :ANSI/TIA-942 ANSI/TIA-942
1256 R164 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด : มกษ. 9035/TAS 9035 มกษ. 9035/TAS 9035
1257 R165 หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร: การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี : มกษ. 9023/TAS 9023 มกษ. 9023/TAS 9023
1258 R166 มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ : ISO 30401 ISO 30401
1259 S100 การพัฒนาประเทศ National Development
1260 S101 กลยุทธ์การพัฒนาประเทศ National Development Strategies
1261 S102 นโยบายด้านเกษตรอุตสาหกรรม Agricultural-Industrial Policies
1262 S103 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ Foreign Trade Policies
1263 S104 การวางแผนระดับชาติ National Planning
1264 S105 รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration
1265 S106 รัฐวิสาหกิจการบริหารและการเงิน Public Enterprises : Management & Financial
1266 S107 รัฐวิสาหกิจระบบสารสนเทศและระบบควบคุม Public Enterprises : Information and Control System
1267 S108 การบริหารเศรษฐกิจของชาติ National Economic Management
1268 S109 การบริหารงบประมาณและการลงทุนภาครัฐ Budget & Public Investment Management
1269 S110 การบริหารการเงินภาครัฐและหนี้สาธารณะ Public Finances and Debt Management
1270 S111 การพัฒนาองค์กร Institutional Development
1271 S112 แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ Privatization Programs
1272 S113 การวางแผนธุรกิจ Business Planning
1273 S114 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ Economic Value Management (EVM)
1274 S115 ตัวชี้วัด KPI
1275 S116 การพัฒนาแผนและนโยบายแห่งชาติ National Planning and Policy Development
1276 S117 การวางแผนผสมผสานหลายสาขา Intersectoral Planning
1277 S118 การวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning
1278 S119 ทรัพยากรบุคคล HUMAN RESOURCE
1279 T100 สารสนเทศการศึกษาการสื่อสาร Information, Education, Communications
1280 T101 การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน Mass Media Communications
1281 T102 โสตทัศนูปกรณ์ Audio-Visual Aids
1282 T103 การสื่อสารระหว่างบุคคล Interpersonal Communications
1283 T104 การใช้สื่อชาวบ้าน Use of Folk Media
1284 T105 ผู้จัด ORGANIZER
1285 T106 การประชุม CONFERENCE
1286 T107 นิทรรศการ EXHIBITION
1287 U700 การติดตามผล/การประเมินผล/การวิจัย Monitoring, Evaluation, Research
1288 U700A เกษตรและพัฒนาชนบท Agriculture and Rural Development
1289 U700B อุตสาหกรรมก่อสร้าง Building Sector
1290 U700C การศึกษา Education
1291 U700D พลังงาน Energy
1292 U700E สิ่งแวดล้อม Environment
1293 U700F การเงิน Financial
1294 U700G สาธารณสุข Health
1295 U700H อุตสาหกรรม Industry
1296 U700I ประชากร Population
1297 U700J เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology
1298 U700K การท่องเที่ยว Tourism
1299 U700L คมนาคมขนส่ง Transportation
1300 U700M พัฒนาเมือง Urban Development
1301 U700N การประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation
1302 U700O กฎหมาย Law Sector
1303 U700P มาตรฐานคุณภาพ Quality Standard Sector
1304 U700Q การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Institutional Development Sector
1305 U700R การประชาสัมพันธ์ Public Relations Sector
1306 U700S การวิจัยและการประเมินผล Research and Evaluation Sector
1307 U701 การออกแบบระบบติดตามผล Monitoring Systems Design
1308 U702 สถิติการให้บริการ Statistics on Services Provided
1309 U703 การออกแบบระบบประเมินผล Evaluation Systems Design
1310 U704 การวิจัยและการให้บริการ Research and Services
1311 U704A เน้นการปฏิบัติ Action-Oriented
1312 U704B เน้นการประเมินผล Evaluation/Oriented
1313 U704C การวิจัยทางคลินิก Clinical Research
ลำดับ รหัส ชื่อบริการภาษาไทย ชื่อบริการภาษาอังกฤษ
1 1A การสำรวจรูปถ่าย ภาพถ่ายจากดาวเทียม Aerial Surveys, Satellite Imagery
2 1B การสำรวจทางธรณีวิทยา Geological Surveys
3 1C การสำรวจเกี่ยวกับธรณีฟิสิกซ์ Geophysical Surveys
4 1D การสำรวจอุทกวิทยา Hydrological Survey
5 1E การสำรวจอุทกศาสตร์ Hydrographic Surveys
6 1F การสำรวจดิน Soil Surveys
7 1G การสำรวจเกี่ยวกับการทำแผนที่และอธิบายภูมิประเทศ Topographic Surveys
8 1H การสำรวจทรัพยากร Resources Surveys
9 1I การสำรวจอุทกธรณีวิทยา Hydrogeological Surveys
10 1J การสำรวจด้านคุณภาพ Quality Surveys
11 1K การสำรวจด้านสภาพอากาศ Climatological Surveys
12 2A การสำรวจภาคการผลิต Sector Studies
13 2B การศึกษาวิเคราะห์นโยบาย Policy Studies
14 2C การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น Regional Development Plans
15 2D การศึกษาด้านการวินิจฉัยโครงการ Project Identification Studies
16 2E การวางแผนวินาศภัยและเหตุฉุกเฉิน Disaster/Emergency Planning
17 3A การศึกษาด้านการวางแผน Planning Studies
18 3B การศึกษาความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปได้ Feasibility Studies
19 3C การศึกษาการตลาด Market Studies
20 3D การศึกษาเศรษฐกิจ Economic Studies
21 3E การศึกษาด้านการเงิน Financial Studies
22 3F การศึกษาด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียม Tariff Studies
23 3G การศึกษาด้านเทคนิค Technical Studies
24 3H การศึกษาด้านการปฏิบัติงาน Operations Studies
25 3I การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Studies
26 3J การศึกษาทางสังคมวิทยาและการสร้างแบบจำลอง Sociological Studies & modelling
27 3K การศึกษาด้านการวิจัยและออกแบบ Research Design/Evaluation
28 3L การให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง Risk Management Advice
29 3M การประกันโครงการ Project Related Insurance
30 3N การให้คำปรึกษาด้านการเงิน Project Financing Advice
31 4A การออกแบบและวิศวกรรม Design-Architectural, Engineering
32 4B ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก Soil Machanics And Foundation Engineering
33 4C การศึกษาด้านธาราศาสตร์และวิศวกรรม Hydraulics Studies And Engineering
34 4D วิศวกรรมแผ่นดินไหว Earthquake Engineering
35 4E การป้องกันท้องถิ่น Sabo (Landslide Protection)
36 4F การสำรวจเชิงปริมาณและการประมาณการต้นทุน Quantity Surveying, Cost Estimating
37 4G การประเมิน การเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาและการประเมินผลการประมูล Estimation, Preparation of Contract Documents and Bid Evaluation
38 4H วิศวกรรมโครงสร้าง Structural Engineering
39 5A บริหารจัดหา จัดซื้อ Procurement Services
40 5B การกำกับและการตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง Supervision/Inspection of Consturction
41 5C การกำกับและตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Supervision/Inspection of Equipment Installation
42 5D การบริหารจัดการโครงการ Project Management/Administration (on behalf of owner)
43 5E การช่วยเหลือด้านเทคนิคและการบริการให้คำปรึกษา Technical Assistance and Advisory Services
44 5F การดำเนินงานแบบครบวงจร Turnkey Operations
45 5G การดำเนินงานด้าน Start-Up Start-Up Operations
46 5H การจัดหาบุคลากร Special Personnel Recruitment
47 5I การทดสอบวัตถุดิบ Materials Testing
48 6A เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์และการผลิต Product And Production Technology
49 6B การบริหารจัดการด้านการผลิต Production Management
50 6C การประเมินผลและการคัดเลือกกระบวนการ Process Evaluation And Selection
51 6D การควบคุมคุณภาพ Quality Control
52 6E การตลาดและการกระจายสินค้า Marketing And Distribution
53 6F บรรจุภัณฑ์และการเก็บสินค้า Packaging And Storage
54 6G การควบคุมหน่วยจัดจำหน่ายและคลังสินค้า Warehousing And Inventory Control
55 6H การกระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้า Physical Distribution And Shipping
56 6I การตรวจสินค้านำเข้า ส่งออก Export/Import Inspection
57 7A การดำเนินงานและการซ่อมบำรุง Operations And Maintenance
58 7B การวางแผนด้านการซ่อมบำรุง Maintenance Planning
59 7C การฟื้นฟูเครื่องมือ/สิ่งปลูกสร้าง Equipment/Plant Rehabilitation
60 7D การฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้าง/โรงงาน Plant/Factory Rehabilitation
61 7E การฟื้นฟูด้านงานโยธา Civil Works Rehabilitation
62 8A บัญชีและการตรวจสอบ Accounting/Auditing
63 8B การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ Information Systems And Computer Processing
64 8C เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer Technology
65 8D ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Consultancy
66 8E ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) Management Information Systems
67 8F การศึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการโดยอัตโนมัติ Automation Strategy Studies
68 8G การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อแบบฮาร์ดแวร์ละซอฟแวร์ Tender Fomulation For Hardware/Software
69 8H การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และการใช้งาน Computer Systems Design & implememtation
70 8I ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและสภาพที่ทำงาน Microcomputing & office Technology
71 9A การปรับโครงสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร Institutional Strengthening/Restructuring
72 9B การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ Management Advisory Services
73 9C การศึกษาด้านการจัดการ Management Studies
74 9D การศึกษาพัฒนาองค์กร Organizational Development Studies
75 9E การศึกษาความต้องการกำลังคน Manpower Requirements Studies
76 9F การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี Training and Transfer of Technology
77 9G การประเมินผลหลังเสร็จโครงการ Project Post-Evaluation
78 9H การประเมินและติดตามผลโครงการ Project Monitoring and Evaluation
79 9I การบริหารด้านกฎหมาย Legal Services
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด