สาขา ความเชี่ยวชาญ และบริการ
ลำดับ ตัวย่อ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ
1 AG การเกษตรและการพัฒนาชนบท Agriculture And Rural Development Sector
2 BU อุตสาหกรรมก่อสร้าง Building Sector
3 ED การศึกษา Education Sector
4 EG พลังงาน Energy Sector
5 EV สิ่งแวดล้อม Environment Sector
6 FI การเงิน Finance Sector
7 HE สาธารณสุข Health Sector
8 IN อุตสาหกรรม Industry Sector
9 PO ประชากร Population Sector
10 ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology Sector
11 TO การท่องเที่ยว Tourism Sector
12 TR การคมนาคมขนส่ง Transportation Sector
13 UD การพัฒนาเมือง Urban Development Sector
14 WS การประปาและสุขาภิบาล Water Supply And Sanitation Sector
15 LW กฎหมาย Law Sector
16 QS มาตรฐานคุณภาพ Quality Standard Sector
17 MID การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Institutional Development Sector
18 PR การประชาสัมพันธ์ Public Relations Sector
19 RE การวิจัยและการประเมินผล Research and Evaluation Sector
20 MS เบ็ดเตล็ด Miscellaneous Sector
ลำดับ รหัส ชื่อความเชี่ยวชาญภาษาไทย ชื่อความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
1 A100 เกษตรและพัฒนาชนบท Agriculture And Rural Development
2 A101 การวางแผนพัฒนาเกษตร Agricultural Development Planning
3 A102 การวางแผนพัฒนาชนบท Rural Development Planning
4 A103 การสำรวจและสถิติทางการเกษตร Agricultural Censuses And Statistics
5 A104 การผลิตภาคเกษตรโดยทั่วไป General Agricultural Production
6 A105 การฝึกอบรมด้านการเกษตร Agricultural Training
7 A200 ความชำนาญการด้านภูมิอากาศทั่วไปและภูมิภาค Climate/Regional Specialization
8 A300 การประเมินการใช้ทรัพยากรที่ดิน Land Resources Appraisal/Use
9 A301 การสำรวจและการประเมินการระบายน้ำ Drainage Surveys And Evaluation
10 A301A ความสามารถในการระบายน้ำของที่ดิน Land Drainability
11 A301B ความต้องการในการระบายน้ำ Drainage Requirements
12 A302 การจำแนกประเภทที่ดิน Land Classification
13 A303 การศึกษาการใช้ที่ดินและสมรรถนะของดิน Land Use/Capability Studies
14 A304 ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการชลประทาน Land Suitability For Irrigation
15 A304A ลักษณะเฉพาะที่พบในสนาม Field Characteristics
16 A304B ลักษณะเฉพาะที่พบในห้องปฏิบัติการ Laboratory Characteristics
17 A305 การวางแผนใช้ที่ดิน Land Use Planning
18 A305A ระดับภูมิภาค Regional
19 A305B ระดับไร่นา Farm-Scale
20 A306 กฎหมายการถือครองที่ดิน Land Legislation/ Tenure
21 A307 การปฏิรูปที่ดินและปรับรูปที่ดิน Land Reform And Farm Consolidation
22 A308 การศึกษาด้านการจัดที่ทำกินการฟื้นฟูการอนุรักษ์การปรับรูปที่ดิน Land Reclamation/Rehabilitation/Conservation/Consolidation Studies
23 A309 การจัดการทุ่งหญ้าธรรมชาติ Range Management
24 A310 การบริหารจัดการสัตว์ป่า Wildlife Management
25 A311 การบริหารจัดการไร่นา Farm Management
26 A400 การประเมินการใช้ทรัพยากรน้ำ Water Resources Appraisal/Use
27 A401 การประเมินทรัพยากรน้ำ Water Resources Appraisal
28 A401A น้ำผิวดิน Surface Water
29 A401B น้ำใต้ดิน Ground Water
30 A402 การวัดน้ำ Water Measurement
31 A403 คุณภาพน้ำคุณสมบัติของน้ำ Water Quality/Characteristics
32 A404 ความเหมาะสมของน้ำเพื่อการชลประทาน Water Suitabillity For Irrigation
33 A405 ความต้องการน้ำเพื่อการชลประทาน Water Requirements For Irrigation
34 A406 การวางแผนการใช้น้ำ Water Use Planning
35 A407 การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร Watershed Management
36 A408 การบำรุงรักษาระบบชลประทาน Operation And Maintenance Of Irrigation Systems
37 A500 โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ Physical Infrastructure
38 A501 ระบบชลประทานแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง Gravity Irrigation Systems
39 A501A เขื่อนเก็บกัก Dam (Storage)
40 A501B เขื่อนผันน้ำ Diversion
41 A502 ระบบชลประทานแบบสูบน้ำ Pump Irrigation Systems
42 A502A แม่น้ำทะเลสาบ River/Lake
43 A502B ผนัง Wall
44 A503 โครงข่ายระบบชลประทานระบายน้ำ Irrigation/Drainage Networks
45 A504 ระบบชลประทานแบบวิธีพ่นน้ำ Sprinkler Irrigation Systems
46 A505 ระบบชลประทานแบบน้ำหยด Drip Irrigation Systems
47 A506 การจัดการน้ำชลประทาน Irrigation Water Management
48 A507 ชลประทานในไร่นา Irrigation Field Practices
49 A508 การป้องกันน้ำท่วมการควบคุมลำน้ำ Flood/River Control Works
50 A509 การป้องกันการกัดเซาะการอนุรักษ์ดิน Erosion Control/Soil Conservation
51 A510 การจัดที่ทำกินการฟื้นฟูที่ดิน Land Reclamation/Rehabilitation Works
52 A511 การพัฒนาน้ำใต้ดิน Groundwater Development
53 A512 การขุดบ่อการสูบน้ำบาดาล Well Drilling/Pumping
54 A513 การระบายน้ำคลอง Land Drainage/Canals
55 A514 โครงข่ายการส่งน้ำด้วยท่อ Piped Water Distribution Networks
56 A515 บ้านชนบทและการปรับปรุงบ้าน Rural Housing And Home Improvements
57 A516 ศูนย์ชุมชนในชนบท Rural Community Centers
58 A517 ตลาดและโกดังในชนบท Rural Markets And Godowns
59 A518 การเก็บรักษาธัญพืชและการอบแห้ง Grain Storage And Drying
60 A519 ห้องเย็น Cold Storage
61 A520 โรงฆ่าสัตว์ Slaughter Houses
62 A521 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry Processing Facilities
63 A522 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ประเภทโค Cattle Feed Industry Facilities
64 A523 สิ่งปลูกสร้างในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ Farm Buildings And Other Structures
65 A600 โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม Social Infrastructure
66 A601 นิคมจัดสรรที่ดิน Land Settlement
67 A602 การพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชน Community Development/Participation
68 A603 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมในชนบท Rural Socio-Cultural Factors
69 A604 องค์กรชนบทเกษตรกร Rural/Farmer Organizations
70 A605 การส่งเสริมด้านสังคม Social Extension
71 A607 โภชนาการ Nutrition
72 A607A การผลิตอาหาร Food Production
73 A607B เทคโนโลยีวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร Food Processing Technology/Engineering
74 A607C การควบคุมคุณภาพ Quality Control
75 A607D บรรจุภัณฑ์ Packaging
76 A607E การเก็บรักษาและจำหน่าย Storage/Distribution
77 A607F การกำหนดราคา Pricing
78 A607G การศึกษาด้านโภชนาการ Nutrition Education
79 A607H สวนครัว Home Gardens
80 A607I ไร่นาตัวอย่างไร่นาทดลองฯลฯ Pilot Farms, Test Farms, Etc.
81 A700 สินเชื่อและสถาบันต่างๆ Credit And Institutions
82 A701 สินเชื่อทางการเกษตรโดยทั่วไป Agricultural Credit In General
83 A702 สินเชื่อนอกภาคเกษตร Non-Farm Credit
84 A703 ธนาคารเพื่อการพัฒนา Development Banking
85 A704 ธนาคารพาณิชย์ Commercial Banking
86 A705 สินเชื่อสหกรณ์ Cooperative Credit
87 A706 การระดมทรัพยากรสถาบันออมทรัพย์ Resource Mobilization/Saving Institutions
88 A707 สถาบันองค์กรและการจัดการ Institutions-Organization And Management
89 A708 องค์กรพัฒนา Development Corporations
90 A709 องค์กรระบบการตลาด Marketing Organizations/Systems
91 A710 องค์กรเพื่อการจัดหาและให้บริการ Supplies/Services Organizations
92 A711 องค์กรสหกรณ์ Cooperative Organizations
93 A712 การประกันพืชผลปศุสัตว์ Crop/Livestock Insurance
94 A713 การบริการส่งเสริมองค์กรและการจัดการ Extension Services - Organization and Management
95 A800 การผลิตนอกภาคเกษตรในชนบท Rural Non-Farm Production
96 A801 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Medium & Small-Scale Enterprises
97 A801A หัตถกรรม Handicrafts
98 A801B ช่างโลหะ Blacksmiths
99 A801C ช่างไม้ Carpenters
100 A801D การทำเหมือง Mining
101 A801E การบริการส่วนบุคคล Personal Services
102 A801F โภชนาการ Nutrition
103 A801G การบริการขนส่ง Transport Services
104 A801H การบริการซ่อมแซม Repair Services
105 A801I นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม Mini Industrial Estates
106 A802 การบริหารวิสาหกิจขนาดย่อม Management Of Small Enterprises
107 A803 การส่งเสริมกิจกรรมนอกภาคเกษตร Non-Farm Extension
108 A900 เครื่องจักรกลการเกษตร Farm Machanisation
109 A901 การปรับหน้าดินและการเคลื่อนย้ายดิน Land-Forming And Earth-Moving
110 A902 การแผ้วถางที่ดิน Clearing
111 A903 การเพาะปลูก Cultivation
112 A904 การป้องกันพืชผล Crop Protection
113 A905 การเก็บเกี่ยว Harvesting
114 A906 การแปรรูป Processing
115 A907 การจัดการลำเลียงขนถ่ายวัสดุ Materials Handling
116 A908 อุปกรณ์การเกษตรผู้ถือครองรายย่อย Farm Implement - Smallholders
117 A909 โรงซ่อมบำรุงรักษา Repair/Maintenance Workshops
118 A1000 เมล็ดพันธุ์พืช Seeds
119 A1100 การควบคุมศัตรูพืชโรควัชพืช Pest/Disease/Weed Control
120 A1200 การบริการด้านปศุสัตว์ Livestock Service
121 A1300 ป่าไม้ Forestry
122 A1400 การประมง Fisherics
123 A1500 การผลิตของผู้ถือครองรายย่อยเกษตรน้ำฝน Production Smallholder Rainfed
124 A1600 การผลิตของผู้ถือครองรายย่อยเกษตรชลประทาน Production Smallholder Irrigated
125 A1700 การผลิตเชิงพาณิชย์เกษตรน้ำฝน Production Commercial Rainfed
126 A1800 การผลิตเชิงพาณิชย์เกษตรชลประทาน Production Commercial Irrigated
127 A1900 การจัดการและการเก็บรักษาท่าเรือและสถานีขนถ่าย Handling and Storage Port & Terminal
128 A2000 การจัดการและการเก็บรักษาณสถานที่ผลิตและการขนย้าย Handling and Storage On-Farm & Intermediate
129 A2100 การตลาดและการขนส่งเพื่อการส่งออก Marketing and Transport Export
130 A2200 การตลาดและการขนส่งการขายส่งและการขายปลีก Marketng and Transport Whole-sale & Retail
131 A2300 การแปรรูปและหรืออุตสาหกรรมเกษตร Processing and/or Agro-Industry
132 A2400 การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท Extension Agriculture And Rural Development
133 B100 อุตสาหกรรมก่อสร้าง Buildings
134 B101 การเสริมสร้างองค์กร Institution Building
135 B102 สมาคมการค้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง Contractors' Trade Associations
136 B103 ประเด็นเรื่องแรงงานองค์กรด้านแรงงาน Labor Issues, Labor Organizations
137 B200 การบริหารการก่อสร้าง Construction Management
138 B201 งานทำเองการพัฒนาความสามารถของแผนก Force Account, Department Capacity Development
139 B202 การพัฒนาความสามารถในการก่อสร้างขององค์กรชุมชน Development Of Construction Capacity of Community Organizations
140 B203 การบริหารวิสาหกิจบริษัท Coporate/Firm Management
141 B203A ด้านเทคนิค Technical
142 B203B ด้านพาณิชย์ Commercial
143 B204 การบริหารสถานที่ก่อสร้างการดำเนินงานก่อสร้าง Site Management, Work Execution
144 B204A อาคาร Buildings
145 B204B งานโยธา Civil Works
146 B204C งานพิเศษโรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ Special Works (Industrial Plants, etc.)
147 B205 วิศวกรรมก่อสร้าง Construction Engineering
148 B206 การฝึกอบรมผู้รับเหมา Contractor Training
149 B207 การบริหารการย้ายสำนักงาน Management Of Office Relocation
150 B300 เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุและการฝึกอบรบ Technology, Equipment, Materials and Training
151 B301 การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสม Development Of Appropriate Construction Technology
152 B302 เครื่องมืออุปกรณ์ Equipment
153 B303 วัสดุ Materials
154 B304 การฝึกอบรบ Training
155 B400 การเงินการประกันและการค้ำประกัน Finance, Insurance And Bonding
156 C100 การศึกษา Education
157 C101 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการเงินรวมถึงอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์และความคุ้มทุน Education Economics And Financing (Including Rate or Return, Cost Benefit and Co
158 C102 การศึกษาการบริหารแบบมหภาค Education Macro-Administration
159 C103 สำมะโนประชากรการจัดการศึกษา Demography/School Mapping
160 C104 การศึกษาการพัฒนาในชนบท Rural Education/Development
161 C105 สถิติทางการศึกษา Education Statistics
162 C106 การฝึกอบรมการอ่าน Literacy Training
163 C107 ระบบการศึกษา Education Systems
164 C108 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารราชการพลเรือน Public & Civil Service Administration
165 C200 การวางแผนโรงเรียนไมโคร School Planning (Micro)
166 C201 องค์กรการบริหารโรงเรียน School Organization/Administration
167 C202 การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ใช่การออกแบบอาคาร Facilities Planning (Not Design Of Buildings)
168 C300 การวางแผนโรงเรียนไมโครการพัฒนาหลักสูตรและหรือการพัฒนาความต้องการอุปกรณ์การสอน School Planning (Micro): Curricurum Development and/or Development of Instructio
169 C301 วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย Sciences - University Level
170 C302 วิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา Sciences - Secondary School Level
171 C303 ระดับมหาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมอาชีวะ Technical/Industrial/Vocational University Level
172 C303A วิศวกรรมโยธาทั่วไป Civil Engineering: General
173 C303B วิศวกรรมโยธาปฐพีกลศาสตร์ Civil Engineering: Soil Machanics
174 C303C วิศวกรรมโยธาโครงสร้าง Civil Engineering: Structures
175 C303D วิศวกรรมโยธาการสำรวจและการเขียนแบบ Civil Engineering: Surveying And Drafting
176 C303E วิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป Mechanical Engineering: General
177 C303F วิศวกรรมเครื่องกลเทอร์โมไดนามิกส์ Mechanical Engineering: Thermo-Dynamics
178 C303G วิศวกรรมเครื่องกลกลศาสตร์ของการไหล Mechanical Engineering: Fluid Mechanics
179 C303H วิศวกรรมเครื่องกลวัสดุและมาตรวิทยา Mechanical Engineering: Materials and Metrology
180 C303I วิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไป Electrical Engineering: Gerneral
181 C303J วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ Electrical Engineering: Electrical machinery and power supply
182 C303K วิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีไฟฟ้า Electrical Engineering: Electrical Technology
183 C303L วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและเทคนิคดิจิตอล Electrical Engineering: Electronics, Communications and Digital Techniques
184 C303M วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
185 C303N การบัญชีและการบริหารธุรกิจ Accounting & Business Administration
186 C304 ระดับกึ่งวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมอาชีวะมัธยมศึกษาและหลังจากจบมัธยมศึกษา Technical/Industrial Vocational-Secondary and Post-Secondary Sub-Professional Le
187 C304A การค้าด้านงานโยธาอาคารทั่วไ Civil/Building Trades: General
188 C304B การค้าด้านงานโยธาอาคารงานไม้งานไม้แต่งและงานเขียนแบบ Civil/Building Trades: Carpentry, Joinery and Drafting
189 C304C การค้าด้านงานโยธาอาคารงานโครงสร้างงานอิฐงานท่อประปา Civil/Building Trades: Structures, Masonry and Plumbing
190 C304D ฐพีกลศาสตร์และการสำรวจ Soil Mechanics And Surveying
191 C304E การค้าด้านงานเครื่องกลทั่วไป Mechanical Trades: General
192 C304F การค้าด้านงานเครื่องกลงานโลหะและงานซ่อม Mechanical Trades: Metalworks And Workshops Practice
193 C304G การค้าด้านงานเครื่องกลเครื่องยนต์ความร้อนรวมถึงช่างซ่อมยานยนต์รถยนต์เทอร์โมไดนามิกส์และไฮโดรลิก Mechanical Trades: Heat engines include auto mechanics, automobile thermodynamics and hydraulics.
194 C304H การค้าด้านงานเครื่องกลความแข็งแรงของวัสดุการทดสอบและมาตรวิทยา Mechanical Trades: Strength Of Materials, Testing and Metrology
195 C304I การค้าด้านงานไฟฟ้าทั่วไป Electrical Trades: General
196 C304J การค้าด้านงานไฟฟ้าการผลิตการส่งการจ่ายและการใช้พลังงานไฟฟ้า Electrical Trades: Production, Transmission ,Distribution and Use of electrical energy.
197 C304K การค้าด้านงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เทคนิคดิจิตอลวิทยุและเทคโนโลยีโทรทัศน์ Electrical Trades: Electronics, Digital Telephones, Radio & Television Technology
198 C304L ธุรกิจรับจัดอาหารกิจการโรงแรม Catering (Hotel Trades)
199 C304M การพิมพ์ Printing
200 C304N การค้าสิ่งทอ Textile Trades
201 C304O การศึกษาธุรกิจและเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน Business Studies And Office Machines
202 C305 การเกษตรระดับมหาวิทยาลัย Agricultural - University Level
203 C305A เกษตรกรรมทั่วไปรวมถึงพืชไร่โรคพืชปฐพีศาสตร์การขยายพันธุ์พืชและเครื่องจักรกลการเกษตร General Agriculture (Including Agronomy, Plant Pathology, Soil Science, Plant Breeding, and Farm Mechanics)
204 C305B พืชสวน Horticulture
205 C305C วิศวกรรมชลประทาน Irrigation Engineering
206 C305D การอนุรักษ์ดิน Soil Conservation
207 C305E เครื่องจักรกลการเกษตร Agricultural Mechanization
208 C305F เศรษฐศาสตร์การเกษตร Agricultural Economics
209 C305G การผลิตปศุสัตว์ Livestock Production
210 C305H ยาบำบัดโรคสัตว์ Veterinary Medicine
211 C305I ่ป่าไม้ Forestry
212 C305J ประมง Fisheries
213 C305K สินเชื่อทางการเกษตร Agricultural Credit
214 C305L สหกรณ์การเกษตร Agricultural Cooperatives
215 C305M การศึกษาด้านการเกษตร Agricultural Education
216 C305N การบริหารการเกษตรรวมถึงการบริหารโครงการและการบริหารไร่นา Agricultural Management (Including Project Management and Farm Management)
217 C306 การเกษตรระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา Agricultural - Secondary School Level
218 C307 การเกษตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรชนบท Agricultural - Rural Extension Personnel Training
219 C307A ไม้ยืนต้น Tree Crops
220 C307B พืชเกษตรน้ำฝน Rainfed Crops
221 C307C พืชชลประทาน Irrigated Crops
222 C307D การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าธรรมชาติ Range Livestock
223 C307E ปศุสัตว์แบบมีระบบ Intensive Livestock
224 C307F ปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์นม Dairy Products Livestock
225 C307G การวางแผนการจัดการไร่นา Farm Planning/Management
226 C307H อาชีวศึกษา Vocational Training
227 C307I ป่าไม้เขตร้อน Tropical Forestry
228 C307J การปลูกป่า Plantation Forestry
229 C307K ประมงน้ำเค็ม Marine Fisheries
230 C307L ประมงน้ำจืด Riverine Fisheries
231 C307M การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ Pond Culture Fisheries
232 C308 การศึกษาของผู้พิการ Education Of The Handicapped
233 C309 ประถมศึกษา Primary Education
234 C310 มัธยมศึกษา Secondary Education
235 C311 การศึกษาด้านการบัญชี Accounting Education
236 C312 การศึกษาผู้ใหญ่นอกโรงเรียน Non-Formal Adult Education
237 C313 การให้คำปรึกษาและการแนะแนว Guidance And Counselling
238 C400 การฝึกหัดครู Teacher Training
239 C401 การฝึกหัดครูอาชีวศึกษาเทคนิค Technical/Vocational Teachers' Training
240 C402 การศึกษาครูประถมศึกษา Primary Teacher Education
241 C403 การศึกษาครูมัธยมศึกษา Secondary Teacher Education
242 C404 การฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาผู้ควบคุมนักวางแผนฯลฯ Training Of Educational Administrators, Supervisors, Planners, etc.
243 C500 วัสดุอุปกรณ์การศึกษาสื่อและเทคนิค Education Materials, Media And Techniques
244 C501 การผลิตหนังสือเรียน Textbook Production
245 C502 การผลิตสื่อการเรียนการสอน Teaching/Learning Materials Production
246 C503 การเรียนทางไกล Distance Learning
247 C504 โสตทัศนูปกรณ์ Audio-Visual Aids
248 C505 วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา Educational Radio And Television
249 C506 การศึกษาทางไปรษณีย์ Correspondence Learning
250 C600 แผนแม่บทมหาวิทยาลัย University Master Planning
251 D100 พลังงาน Energy
252 D101 การพยากรณ์ความต้องการพลังงาน Energy Demand Forecasting
253 D102 เศรษฐศาสตร์พลังงาน Energy Economics
254 D103 การวางแผนด้านพลังงาน Energy Planning
255 D104 การกำหนดราคาพลังงาน โครงสร้างอัตราค่าพลังงาน Energy Pricing, Tariff Structuring
256 D105 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับพลังงาน Energy Related Training
257 D106 การอนุรักษ์พลังงาน Energy Conservation
258 D106A บ้านพักอาศัย Households
259 D106B อุตสาหกรรม Industrial
260 D106C การขนส่ง Transport
261 D106D อาคาร Building
262 D106E การส่งไฟฟ้า Power Transmission
263 D200 ไฟฟ้ากำลัง Electric Power
264 D201 การวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า Power System Analysis And Planning
265 D202 การทำงานของระบบไฟฟ้า Power System Operation
266 D203 ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติไดนามิกคอนโทรลการทำแบบจำลองฯลฯ Power System Automation (Control Dynamic, Simulation, etc.)
267 D204 การผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าพลังน้ำ Power Generation - Hydroeletric
268 D204A การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า Electro- Mechanical Equipment
269 D204B การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยเขื่อนและงานโยธา Dam & Civil Works
270 D204C การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์ Transformer & Switchyard
271 D204D การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยเครื่องกลและการควบคุม Instrument & Control
272 D205 การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนตามแบบ Power Generation - Conventional Thermal
273 D205A โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ Steam Plants
274 D205B โรงไฟฟ้าสันดาปภายในกังหันก๊าซ Internal Combustion Plants (Gas Turbines)
275 D205C โรงไฟฟ้าพลังดีเซล Diesel Plants
276 D206 การผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Power Generation - Nuclear
277 D206A การผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Reactor & Main Components
278 D206B การสมดุลทางไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Balance of Plant
279 D207 การผลิตไฟฟ้าอื่นๆ Power Generation - Other
280 D207A โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Combined-Cycle Plants
281 D207B การเปลี่ยนระบบการผลิตของโรงไฟฟ้า Power Plant Conversion
282 D207C การผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วม Cogeneration
283 D208 ระบบส่งไฟฟ้า Power Transmission Systems
284 D208A แรงดันสูงพิเศษอีเอชวีสูงกว่า Extra High Voltage (Over 220 Kv.)
285 D208B แรงดันต่ำและปานกลาง Low And Medium Voltage
286 D208C สถานีย่อยแรงดันสูงพิเศษอีเอชวี Extra High Voltage Substations
287 D208D สถานีย่อยแรงดันระดับต่ำและระดับปานกลาง Low And Medium Voltage Substantions
288 D208E การส่งไฟฟ้าด้วยระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง HVDC Transmission
289 D209 ระบบจ่ายไฟฟ้า Power Distribution Systems
290 D209A งานโยธาเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟฟ้า Civil (Tunnel,Duct,Bank,etc.)
291 D209B งานไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟฟ้า Electrical
292 D210 การให้ความร้อนในเขตพื้นที่ชุมชนและการผลิตความร้อนร่วม District Heating And Co-Generation
293 D211 ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม Industrial Power Systems
294 D212 อัตราค่าไฟฟ้าการกำหนดราคาและการบริหารโหลด Tariffs/Pricing And Load Management
295 D213 การบริหารการไฟฟ้าหรือหน่วยงานไฟฟ้า Electric Utilities Management
296 D213A องค์กรสถาบัน Organizational/Institutional
297 D213B ระบบบัญชี Accounting Systems
298 D213C ระบบตรวจสอบ Auditing Systems
299 D213D ระบบรายงาน Reporting Systems
300 D213E ระบบสถิติ Statistical Systems
301 D213F ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน Computerized Systems
302 D213G ระบบประเมินการทำงานฝ่ายบริหาร Management Performance Evaluation System
303 D213H ระบบส่งไฟฟ้า Power Transmission System
304 D213I ระบบจ่ายส่งไฟฟ้า Power Distribution System
305 D213J การวางแผนธุรกิจ Business Planning
306 D214 ไฟฟ้าในชนบท Rural Electrification
307 D215 การจัดการอุตสาหกรรมพลังงาน Power Industry Management
308 D215A องค์กรและสถาบัน Organization/Institutional
309 D215B การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบบัญชี Accountion System
310 D215C การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบตรวจสอบ Auditing System
311 D215D การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบรายงาน Reporting System
312 D215E การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบสถิติ Statistical System
313 D215F การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบคอมพิวเตอร์ Computerized Suste,
314 D215G การจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้า ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร Management Performance Evaluation System
315 D216 ระบบไฟฟ้าในชนบท Rural Electrification
316 D300 น้ำมันและก๊าซ Oil And Gas
317 D301 ปิโตรเลียม Petroleum
318 D302 ธรณีฟิสิกส์รวมทั้งการสำรวจธรณีฟิสิกส์ Geophysics (Including Geophysical Surveys)
319 D303 วิศวกรรมการขุดเจาะ Drilling Engineering
320 D303A บนฝั่ง Onshore
321 D303B นอกฝั่ง Offshore
322 D304 วิศวกรรมการผลิต Production Engineering
323 D304A บนฝั่ง Onshore
324 D304B นอกฝั่ง Offshore
325 D305 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บพลังงาน Reservoir Engineering
326 D306 การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ Enhanced Recovery
327 D307 การผลิตน้ำมันและก๊าซ Oil And Gas Production
328 D307A บนฝั่งตามแบบ Conventional Onshore
329 D307B นอกฝั่งตามแบบ Conventional Offshore
330 D307C นอกแบบหรือต่างจากแบบทั่วไป Unconventional
331 D308 ท่อการส่ง Pipelines/Transmission
332 D308A น้ำมันดิบ Crude Oil
333 D308B น้ำมันสำเร็จรูปที่ผ่านการกลั่นแล้ว Refined Petroleum Products
334 D308C ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas
335 D308D ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี LPG
336 D308E ปิโตรเคมี Petrochemicals
337 D309 โรงกลั่นปิโตรเลียม Petroleum Refineries
338 D309A การออกแบบกระบวนการกลั่น Process Design
339 D309B การก่อสร้างโรงกลั่น Refinery Construction
340 D309C การกลั่น Refinery Operation
341 D309D การตลาดและการจำหน่าย Marketing And Distribution
342 D310 คลังเก็บปิโตรเลียมสถานีขนส่งหรือท่าขนส่ง Petroleum Storage/Terminals
343 D310A ท่าเทียบเรือ Jetty
344 D310B ห้องเก็บของ Storage Facilities
345 D310C ระบบโทรมาตร,การการวัดและส่งข้อมูลทางไกล Telemetering
346 D311 สิ่งอำนวยความสะดวกการขุดเจาะนอกฝั่ง Off-Shore Facilities
347 D311A การออกแบบแท่นขุดเจาะ Platform Design
348 D311B การศึกษาฐานราก Foundation Studies
349 D311C การปฏิบัติงาน Operation
350 D311D บริการสนับสนุน Support Services
351 D311E ท่อใต้ทะเล Submarine Pipelines
352 D312 กระบวนการการผลิตก๊าซ Gas Treatment/Processing
353 D313 การจ่ายก๊าซ Gas Distribution
354 D313A ระบบบ้านพักอาศัย Domestic Systems
355 D313B ระบบอุตสาหกรรม Industrial Systems
356 D313C การแปรสภาพให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง Conversion To Gas Fuel
357 D314 ก๊าซธรรมชาติเหลว Liquified Natural Gas (LNG)
358 D314A การแปรสภาพให้เป็นของเหลว Liquifaction
359 D314B คลังเก็บ Storage
360 D314C การขนส่งโดยท่อและสถานีขนถ่าย Pipeline Transport And Terminals
361 D314D การขนส่งโดยเรือบรรทุก Tanker Transport
362 D315 เครื่องมืออุปกรณ์ Equipment
363 D315A การเจาะสำรวจ Exploration
364 D315B การผลิต Production
365 D315C การขนส่ง Transportation
366 D315D การกลั่น Refining
367 D315E การจ่ายก๊าซ Distribution
368 D316 บริการด้านกฎหมาย Legal Services
369 D317 การเจรจาสัมปทาน Concession Negotiations
370 D318 การเจาะสำรวจปิโตรเลียม Petroleum Exploration
371 D319 ก๊าซชีวภาพ Biogas
372 D400 ถ่านหินลิกไนต์แอนตราไซต์ Coal/Lignite/Anthracite
373 D401 ธรณีวิทยาถ่านหินการสำรวจและการประเมินปริมาณสำรอง Coal Geology, Exploration And Reserve Evaluations
374 D402 การทำเหมืองเปิด Open-Pit Mining
375 D403 การทำเหมืองใต้ดินและโรงงานเตรียมถ่านหิน Underground Mining And Preparation Plants
376 D404 การลำเลียงขนถ่ายและขนส่งถ่านหิน Coal Handling And Transport
377 D405 กระบวนการผลิตถ่านหิน Coal Processing
378 D405A การผลิตถ่านโค้ก Coke Manufacturing
379 D405B กระบวนการผลิตยางน้ำมันจากถ่านหิน Coal Tar Processing
380 D405C การผลิตก๊าซจากถ่านหิน Coal Gasification
381 D405D เชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ Synthetic Liquid Fuels
382 D406 เคมีถ่านหิน Coal Chemistry
383 D407 การตลาดสำหรับถ่านหิน Coal Marketing
384 D500 พลังงานอื่นๆและพลังงานทดแทน Miscellaneous And Renewable Energy
385 D501 พลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Energy
386 D501A การขุดเจาะและการสำรวจพลังความร้อนใต้พิภพ Geothermal Drilling And Prospecting
387 D501B แหล่งกักเก็บและการสะสมพลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Reservoirs And Gathering
388 D501C อุทกวิทยาพลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Hydrology
389 D502 พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy
390 D503 พลังงานชีวมวล Bio-Mass Energy
391 D504 พลังงานลม Wind Energy
392 D505 พลังน้ำขึ้นน้ำลง Tidal Energy
393 D506 กระบวนการสกัดน้ำมันดิบจากหินน้ำมัน Oil Shale Processing
394 D507 กระบวนการสกัดน้ำมันดิบจากทรายน้ำมัน Tar Sands Processing
395 D508 เชื้อเพลิงที่เป็นไม้และพืชผัก Wood And Vegetable Fuels
396 D509 พลังงานดีเซล Bio-Diesel Energy
397 D510 หินบะซอลต์ Basalt
398 E100 สิ่งแวดล้อม Environmental
399 E101 นโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policies
400 E101A กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Legislation
401 E101B การเสริมสร้างสถาบันด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Institution Building
402 E101C มาตรฐานสิ่งแวดล้อม Environmental Standards
403 E102 การสำรวจสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Surveys And Environmental Impact Appraisal
404 E102A ภูมิประเทศและธรณีวิทยา Topography And Geology
405 E102B บรรยากาศ Atmosphere
406 E102C น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน Surface And Underground Water
407 E102D ทะเล Sea
408 E102E นิเวศวิทยา Ecology
409 E102F ภูมิทัศน์ Landscape
410 E102G เสียง Noise
411 E102H ประชากร Inhabitants
412 E102I เศรษฐศาสตร์ Economy
413 E102J การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment
414 E102K การตรวจรู้จากระยะไกล Remote Sensing
415 E102L การทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบาง Mapping Of Ecologically Sensitive Areas
416 E102M โบราณคดี Archaeology
417 E102N การใช้ที่ดิน Land Use
418 E102O การสั่นสะเทือน Vibration
419 E103 การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม Environmemtal Training
420 E104 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Strategy Environment Assessment: SEA
421 E200 มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม Environmental Protection Measures
422 E201 มลภาวะทางอากาศ Air Pollution
423 E202 มลภาวะทางน้ำ Water Pollution
424 E203 มลภาวะทางดิน Soil Pollution
425 E204 การกำจัดขยะ Solid Waste Disposal
426 E205 การกำจัดขยะพิษสารอันตราย Toxic/Hazardous Waste Disposal
427 E206 เสียง Noise
428 E207 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health And Sefety
429 E208 มลภาวะทางอุตสาหกรรม Industrial Pollution
430 E209 ยาปราบศัตรูพืช Pesticides
431 E210 เศรษฐกิจและสังคม Socio-Economic
432 E211 -- Land Use
433 E212 - Archaeology
434 E300 ความเชี่ยวชาญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม Environmental Protection Specialties
435 E301 ผลกระทบเหมืองแร่ถ่านหิน Mineral/Coal Mining Impacts
436 E302 ประเด็นสิ่งแวดล้อมในป่าไม้ Environmental Issues In Forestry
437 E303 ชีววิทยาทางทะเล Marine Biology
438 E304 การบริหารจัดการเขตชายฝั่งทะเล Coastal Zone Management
439 E305 การฟื้นฟูการคุ้มครองอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Salvage/Protection Of Historic And Cultural Monuments
440 E306 การคุ้มครองสัตว์ป่า Protection Of Wildlife
441 E307 การวางแผนสิ่งแวดล้อมในเมือง Urban Environmental Planning
442 E308 การอพยพย้ายถิ่นฐาน Resettlement
443 E309 วิศวกรรมภูมิทัศน์ Landscape Engineering
444 E310 ประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม Socio-Cultural Issues
445 E311 ผลกระทบจากอุตสาหกรรม Industrial Impacts
446 E312 ผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Impacts
447 E313 ชีววิทยาน้ำจืด Freshwater Biology
448 E314 ผู้วางแผนการใช้ที่ดิน Land use Planner
449 F100 สาธารณสุข Health
450 F101 การวางแผนองค์กรด้านระบบสาธารณสุข Health System Planning/Organization
451 F102 การวางแผนสาธารณสุขแห่งชาติ National Health Planning
452 F103 การออกแบบระบบพัสดุ Logistics Design
453 F104 การออกแบบระบบการเงิน Financial Systems Design
454 F105 การวางแผนระหว่างหน่วยงานสาขา Intersectoral Planning
455 F106 องค์กรการบริหารการจัดการ Organization/Administration/Management
456 F107 การวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning
457 F108 การออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล Information/Data Systems Design
458 F109 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับสาธารณสุข Health Related Training
459 F200 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรักษาพยาบาล Health Care Infrastructure
460 F201 การออกแบบสถานพยาบาลขั้นมูลฐานชนบทในเมือง Primary Care (Rural/Urban) Facilities Design
461 F202 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกอบรม Training Facility Design
462 F203 อุปกรณ์ยานพาหนะ Equipment/Vehicles
463 F204 โทรคมนาคมสำหรับการบริการสาธารณสุข Telecommunication (For Health Service)
464 F205 ระบบบำรุงรักษาซ่อม Maintenance/Repair Systems
465 F206 ระบบการจ่ายเภสัชภัณฑ์เวชภัณฑ์ Phamaceuticals/Supplies Distribution Systems
466 F207 การออกแบบห้องเย็นเพื่อเก็บวัคซีน Cold Storage Of Vacoines (Cold Chain) Design
467 F208 การออกแบบศูนย์ผลิตวัสดุอุปกรณ์การศึกษาด้านสาธารณสุข Health Education Materials Production Center Design
468 F300 การให้บริการรักษาพยาบาล Health Service Delivery
469 F301 สาธารณสุขมูลฐาน Primary Health Care
470 F302 อาชีวอนามัย Occupational Health
471 F303 อนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบประปาและสุขาภิบาล Environmental Health (Including Water Supply and Sanitation Systems)
472 F304 การควบคุมโรคเขตร้อนและพาหะนำโรค Tropical Diseases And Vector Control
473 F305 การควบคุมโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ Non-Communicable Disease Control
474 F306 อนามัยแม่และเด็ก Maternal-Child Health
475 F307 ทันตสาธารณสุข Dental Health
476 F308 สุขภาพจิต Mental Health
477 F309 โภชนาการด้านสุขอนามัย Nutrition (Health Aspects)
478 F310 สุขศึกษา Health Education
479 F311 เภสัชภัณฑ์ Phamaceuticals Supply
480 F312 การมีส่วนร่วมของชุมชน Community Participation
481 F313 สุขอนามัยในโรงเรียน School Health
482 F314 สาธารณสุขทั่วไป Public Health, General
483 F400 การพัฒนาบุคลากร Manpower Development
484 F401 แพทย์ทันตแพทย์ Physicians/Dentists
485 F402 พยาบาลผดุงครรภ์ Nurses/Midwives
486 F403 ผู้บริหารผู้จัดการด้านสาธารณสุข Health Asministrators/Managers
487 F404 เภสัชกร Pharmacists
488 F405 ผู้ให้การศึกษาในภาคสนามผู้ไปเยี่ยมเยียนตามบ้าน Field Educators, Home Visitors
489 F406 ผู้ช่วย Auxiliaries
490 F407 อาสาสมัคร Volunteers
491 F408 การออกแบบแผนการสอน Instructional Program Design
492 F409 การพัฒนาการฝึกอบรมในระหว่างประจำการ In-Service Training Development
493 F410 การบูรณาการบุคลากรด้านสาธารณสุขพื้นบ้าน Traditional Health Manpower Integration
494 F411 การออกแบบระบบควบคุม Supervision Systems Design
495 F500 ระบาดวิทยา Epidemiology
496 F600 มานุษยวิทยาสังคมศาสตร์ด้านการแพทย์ Anthropology/Sociology(Medical)
497 F700 การวิเคราะห์ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ Financial/Economic Analysis
498 F800 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Health Economics
499 F900 ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient (EQ)
500 G100 อุตสาหกรรม Industry
501 G101 แร่ทั่วไป Minerals - General
502 G102 เศรษฐศาสตร์การแร่ Minerals Economics
503 G103 การกำหนดราคาการตลาดและการจัดจำหน่ายแร่ Mineral Pricing, Marketing and Distribution
504 G104 กองทุนการสำรวจแร่ Mineral Exploration Funds
505 G105 ธรณีวิทยาแร่การสำรวจและประเมินปริมาณสำรอง Mineral Geology, Exploration and Reserve Evaluations
506 G200 เทคโนโลยี่แร่ Mineral Technology
507 G201 การทำเหมืองแบบเปิด Open-Pit Mining
508 G202 การทำเหมืองใต้ดิน Underground Mining
509 G203 การแต่งแร่ Mineral Beneficiation
510 G204 การจัดการและการขนส่งแร่ Mineral Handling and Transportation
511 G205 โลหการโลหะซึ่งมิใช่เหล็ก Matallurgy - Non-Ferrous Metals
512 G206 โลหการโลหะจำพวกเหล็ก Metallurgy - Ferrous Metals
513 G300 การใช้และการค้าสินค้าวัตถุดิบ Commodities Esploitation and Trading
514 G400 อุตสาหกรรมทั่วไป Industry - General
515 G401 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและนโยบายด้านอุตสาหกรรม Industrial Economics and Policy
516 G402 การวางแผนลงทุนด้านอุตสาหกรรม Industrial Investment Planning
517 G403 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology
518 G404 การพัฒนาอุตสาหกรรม Industrial Development
519 G405 การศึกษาประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม Industrial Efficiency Studies
520 G406 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม Industrial Cost Analysis
521 G407 เขตดำเนินกรรมวิธีส่งออกและเขตการค้าเสรี Export Processing and Free Trade Zones
522 G408 สวนอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม Industrial Parks/Estates
523 G409 อาคารโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Plant/Factory Buildings
524 G410 อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม Medium and Small-Scale Industries
525 G411 สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ Environmental Issues and Pollution Control
526 G412 การฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Industry Related Training
527 G413 การตลาด Marketing
528 G500 สินค้าอุตสาหกรรมรูปแบบการค้าและการตลาด Industrial Products, Trade Patterns and Marketing
529 G501 การพัฒนาตลาดในประเทศ Development of Domestic Markets
530 G502 การพัฒนาตลาดส่งออก Development Of Export Markets
531 G503 ภาษีและข้อจำกัดทางการค้า Tariffs and Trade Restraints
532 G600 สินเชื่อและสถาบัน Credit and Institutions
533 G700 เส้นใยสังเคราะห์ Synthetic Fibers
534 G800 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Textile Products
535 G900 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆที่ทำจากผ้าและวัสดุทำนองเดียวกัน Apparel and Other Finished Products Made from Fabrics and Similar Materials
536 G1000 สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Chemicals and Allied Products
537 G1100 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกเบ็ดเตล็ด Rubber and Miscellaneous Plastic Products
538 G1200 หนังและเครื่องหนัง Leather and Leather Products
539 G1300 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินดินเหนียวแก้วคอนกรีตและแร่อโลหะอื่นๆ Stone, Clay, Glass, Concrete and Other Non-Metallic Mineral Products
540 G1400 อุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน Basic Metal Industries
541 G1500 ผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง Metal Products (Except Machinery and Transport Equipment)
542 G1600 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ยกเว้นไฟฟ้า Machinery and Equipment, Except Electrical
543 G1700 เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronic Machinery and Equipment
544 G1800 อุปกรณ์การขนส่ง Transportation Equipment
545 G1900 อุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Industries
546 G1901 ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง Food and Kindred Products
547 G1902 การผลิตยาสูบ Tobacco Manufactures
548 G1903 การพิมพ์สิ่งพิมพ์และสิ่งที่เกี่ยวข้อง Printing, Publishing and Allied
549 H100 ประชากร Population
550 H101 การวางแผนและพัฒนาประชากรครอบครัว Population/Family Planning and Development
551 H102 การวิเคราะห์สำมะโนประชากร Demographic Analysis
552 H103 ตัวกำหนดความเจริญพันธ์ Determinants of Fertility
553 H104 ด้านสังคมเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิทยาของการวางแผนประชากรครอบครัว Social, Economic, Cultural and Psychological Aspects of Population/Family Planning
554 H105 ประเด็นด้านสุขอนามัยของการวางแผนครอบครัว Health Aspects of Family Planning
555 H106 โปรแกรมการพัฒนาสตรี Women's Development Programs
556 H107 การฝึกอบรมประชากร Population Training
557 H108 การสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติ Population Cansuses and Statistics
558 H109 การวางแผนและการจัดองค์กรของโปรแกรมการวางแผนประชากรครอบครัว Planning and Organization of Population/Family Planning Programs
559 H200 โครงสร้างพื้นฐานการบริการวางแผนครอบครัว Family Planning Services Infrastructure
560 H201 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก Facilities Design
561 H202 อุปกรณ์ยานพาหนะ Equipment/Vehicles
562 H203 พัสดุ Supplies
563 H204 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสถาปัตยกรรมและอาคาร Facilities Design (arch. and Bldg.)
564 H205 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Equipment Maintenance and Repair
565 H300 ระบบการให้บริการวางแผนครอบครัว Family Planning Services Delivery Systems
566 H301 คลินิกวางแผนครอบครัว Family Planning Clinics
567 H302 การให้บริการวางแผนครอบครัวในโรงพยาบาล Hospital-Based Family Planning Services
568 H303 หน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการวางแผนครอบครัว Mobile Family Planning Services
569 H304 การให้บริการวางแผนครอบครัวสำหรับอนามัยแม่และเด็ก Meternal-Child Health Family Planning Services
570 H305 การแจกจ่ายอุปกรณ์การวางแผนครอบครัว Disribution of Family Planning Supplies
571 H400 บุคลากรสำหรับบริการวางแผนครอบครัว Manpower for Family Planning Services
572 H401 แพทย์ Physicians
573 H402 ผู้บริหารผู้จัดการ Administrators/Managers
574 H403 พยาบาลผดุงครรภ์ Nurses/Midwives
575 H404 เภสัชกร Pharmacists
576 H405 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย Para-Professionals
577 H406 เจ้าหน้าที่ภาคสนามเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนตามบ้าน Field Workers, Home Visitors
578 H407 อาสาสมัคร Volunteers
579 H408 การออกแบบโปรแกรมการสอน Instructional Program Design
580 H409 การออกแบบระบบควบคุม Supervision Systems Design
581 H410 การพัฒนาบุคลากรด้านวางแผนครอบครัว Family Planning Manpower Development
582 H500 การศึกษาการวางแผนประชากรครอบครัว Population/Family Planning Education
583 I100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology
584 I101 ความต้องการ Demand Requirements
585 I102 การพยากรณ์ Forecasting
586 I103 การออกแบบโครงข่ายโดยรวม Overall Network Design
587 I104 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม Telecommunications Related Training
588 I105 กรอบระเบียบ Regulatory Framework
589 I200 ระบบโทรศัพท์โทรเลขและโทรสารขนาดใหญ่ Large-Scale Telephone, Telegraph and Telex Systems
590 I201 ระบบการสวิตช์ Switching Systems
591 I201A ระบบการสวิตช์แบบอนาล็อก Analog Switching Systems
592 I201B ระบบการสวิตช์แบบดิจิตอล Digital Switching Systems
593 I202 ระบบการส่ง Transmissions Systems
594 I202A ระบบการส่งผ่านเคเบิลโลหะ Metallic Cable Transmission Systems
595 I202B ระบบการส่งผ่านเคเบิลเส้นใยแสง Optic Fiber Cable Transmission Systems
596 I202C ระบบการส่งผ่านเคเบิลใต้น้ำ Submarine Cable Transmission Systems
597 I203 โรงงานเคเบิล Cable Plants
598 I204 ระบบสื่อสารดาวเทียม Satellite Communications Systems
599 I205 ระบบการส่งข้อมูล Data Transmission Systems
600 I205A ระบบการสวิตช์วงจร Circuit Switching Systems
601 I205B ระบบการสวิตช์กลุ่มข้อมูล Packet Switching Systems
602 I205C ระบบวงจรเฉพาะ Dedicated Circuit Systems
603 I206 การบริหารหน่วยงานโทรคมนาคม Telecommunications Utilities Management
604 I206A องค์กรและการบริหารจัดการ Organization and Management
605 I206B ระบบบัญชีการตรวจสอบบัญชี Accounting/Auditing Systems
606 I206C โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมบริการ Tariff Structures
607 I300 ระบบกระจายเสียงทางวิทยุและแพร่ภาพทางโทรทัศน์ Radio and TV Broadcasting Systems
608 I301 ระบบกระจายเสียงทางวิทยุ Radio Broadcasting Systems
609 I302 ระบบการส่งสัญญาณแพร่ภาพโทรทัศน์ TV Broadcasting Systems
610 I303 ระบบโทรทัศน์สายอากาศชุมชน Community Antenna Television (CATV) Systems
611 I304 ระบบวิทยุเคลื่อนที่ Mobile Radio Systems
612 I400 ระบบสื่อสารพิเศษ Specialized Communications Systems
613 I401 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางราง Rail Transport Communications Systems
614 I402 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางอากาศ Air Transport Communications Systems
615 I403 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางท่อ Pipe Transport Communications Systems
616 I404 ระบบสื่อสารในการขนส่งทางน้ำ Water Transport Communications Systems
617 I405 ระบบสื่อสารทางวิดีทัศน์ Video Communications Systems
618 I500 ระบบสื่อสารขนาดเล็กในชนบท Small-Scale/Rural Communication Systems
619 I501 ระบบไปรษณีย์และโทรเลข Post and Telegraph Systems
620 I502 ระบบวิทยุและโทรศัพท์ Radio and Telephone Systems
621 I503 ระบบการสวิตช์แบบเคลื่อนย้ายได้ระบบการลดสายออก Protable Switching Systems/Line Concentrator Systems
622 I600 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
623 I601 การประมวลข้อมูล Data Processing
624 I601A ระบบออนไลน์ On-Line
625 I601B ระบบออฟไลน์ Off-Line
626 I602 ระบบการควบคุมและกำกับดูแลระยะไกล Remote Control and Supervisory Systems
627 J100 การท่องเที่ยว Tourism
628 J101 การพยากรณ์ความต้องการด้านท่องเที่ยว Tourism Demand Forecasting
629 J102 การขนส่งสำหรับการท่องเที่ยว Transportation for Tourism
630 J103 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว Tourism Impacts
631 J104 การปกป้องสิ่งแวดล้อม Environmental Protection
632 J105 นโยบายการบินแห่งชาติ National Aviation Policies
633 J200 การวางแผนออกแบบและดำเนินการโครงการท่องเที่ยว Planning, Design and Implementation of Tourism Projects
634 J201 การวางผังเมืองและผังภาค Town and Regional Planning
635 J202 แผนข้อเสนอการลงทุนด้านการท่องเที่ยว Tourism Investment Programs/Proposals
636 J203 การวางผังสถานที่ท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ Site Planning and Landscaping
637 J204 รีสอร์ทและสถานที่นันทนาการ Resort and Recreation Facilities
638 J205 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสนามบิน Infrastructure (Including Airport) Development
639 J206 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชุมชน Community Facilities
640 J207 อุทยานแห่งชาติ National Parks
641 J208 การอนุรักษ์อนุสาวรีย์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ Conservation of Historic Monuments and Sites
642 J209 การพัฒนาอุทยานทางทะเล Marines and Marine Park Development
643 J210 การควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนา Land-Use and Development Controls
644 J211 การออกแบบโรงแรม Hotel Design
645 J212 การอนุรักษ์และการเก็บรักษาการแสดงโบราณวัตถุ Conservation and Preservation/Display of Artifacts
646 J213 การบริหารทุ่งหญ้าธรรมชาติและสัตว์ป่า Range and Wildlife Management
647 J214 หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว Handicrafts for Tourism
648 J300 การดำเนินโครงการท่องเที่ยว Operation of Tourism Projects
649 J301 การวิเคราะห์ทางการเงินและระบบบัญชี Financial Analysis and Accounting Systems
650 J302 ผู้ลงทุนและการส่งเสริมอื่นๆ Investor and Other Promotions
651 J303 การขายและการตลาด Sales and Marketing
652 J304 การบริหารและการจัดองค์กรโรงแรม Hotel Management and Organisation
653 J305 การบริหารด้านอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Management
654 J306 ระบบจองตั๋วเครื่องบิน Airline Reservation Systems
655 J307 ระบบจองโรงแรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง Hotel and Related Reservation Systems
656 J308 การฝึกอบรมด้านการโรงแรมการท่องเที่ยว Hotel/Tourism Training
657 K100 คมนาคมขนส่ง Transportation
658 K101 การวางแผนการขนส่งระดับประเทศภูมิภาคการขนส่งต่อเนื่อง National/Regional/Multimodal Transportation Planning
659 K101A การสำรวจการจราจรต้นทางปลายทาง Traffic/Origin-Destination Surveys
660 K101B ระบบสารสนเทศ Information Systems
661 K101C การพยากรณ์ความต้องการ Demand Forecasting
662 K101D แบบจำลองการขนส่ง Transportation Models
663 K101E นโยบายและแผนการลงทุน Policies and Investment Programs
664 K102 เทคโนโลยีการขนส่งต่อเนื่อง Intermodal Transportation Technology
665 K103 สถานีขนส่งสินค้าต่อเนื่อง Intermodal Freight Terminals
666 K104 การอำนวยความสะดวกการลดขั้นตอนเอกสารวิธีการฯลฯ Facilitation (Simplification of Transportation Documents, Procedures, etc.)
667 K105 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง Transportation Rolated Training
668 K106 ระบบเครือข่ายการจัดส่งสินค้าและพัสดุ Logistic
669 K200 สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน Road Transportation Facilities
670 K201 การวางแผนและแผนงานทางหลวง Highway Planning and Programming
671 K201A ทางหลวง Highways
672 K201B ทางหลวงชนบทจากไร่นาไปสู่ตลาด Rural Feeder Roads (Farm to Market)
673 K202 ทางหลวงสายใหม่การปรับปรุงและบูรณะ New Highways, Improvements and Reconstruction
674 K202A ทางหลวงเก็บค่าผ่านทาง Toll Roads
675 K202B ทางหลวงสายประธาน Primary Roads
676 K202C ทางหลวงสายรองประธาน Secondary Roads
677 K202D ทางหลวงชนบทจากไร่นาไปสู่ตลาด Rural Feeder Roads (Farm to Market)
678 K202E ทางท้องถิ่น Access Tracks
679 K203 สิ่งก่อสร้างใหม่งานบูรณะ New Structures, Reconstruction
680 K203A สะพาน Bridges
681 K203B อุโมงค์ Tunnels
682 K203C ชุมทางต่างระดับ Interchanges
683 K203D ท่าเทียบเรือขนานยนต์ Ferry Structures
684 K204 การบำรุงรักษาทางหลวง Maintenance of Highways
685 K204A การจัดองค์กรงบค่าใช้จ่ายและแผนงาน Organization, Funding and Programming
686 K204B การดำเนินงาน Execution
687 K205 การบำรุงรักษาทางหลวงชนบทจากไร่นาไปสู่ตลาด Maintenance of Rural Feeder Roads (Farm to Market)
688 K206 การบริหารเครื่องจักรโรงงาน Equipment/Plant Management
689 K207 การควบคุมการจราจรบนทางหลวง Highway Traffic Control
690 K208 กฎหมายทางหลวง Highway Legislation
691 K209 ความปลอดภัยบนทางหลวง Highway Safety
692 K210 การฝึกอบรมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งทางถนน Road Transportation Facilities Training
693 K211 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางถนน Road Transport Economics
694 K300 อุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน Road Transportation Industry
695 K301 กฎระเบียบข้อบังคับ Regulation
696 K302 ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ถนน Road User Charges
697 K303 การบริหารบริษัท Management of Firms
698 K303A การขนส่งผู้โดยสาร Passenger Transportation
699 K303B การขนส่งสินค้า Freight Transportation
700 K304 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
701 K305 สถานีขนส่ง Terminals
702 K305A ผู้โดยสาร Passenger
703 K305B สินค้า Freight
704 K306 การบริการขนส่งในชนบท Rural Transportation Services
705 K306A การขนส่งผู้โดยสาร Passenger Transportation
706 K306B การขนส่งสินค้า Freight Transportation
707 K307 การฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางถนน Road Transportation Industry Training
708 K400 การขนส่งทางราง Rail Transportation
709 K401 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
710 K402 การตลาด Marketing
711 K403 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing & Tariffs
712 K404 กฎระเบียบข้อบังคับและการกำหนดราคา Regulation and Pricing
713 K405 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organizational Development
714 K406 การวางรางใหม่และการเปลี่ยนรางเดิม New Tracks and Track Renewal
715 K406A การจัดแผนผังและการจัดตำแหน่ง Layout & Alignment
716 K406B ระบบขนส่งมวลชนชนิดราง Trackwork
717 K407 สิ่งก่อสร้าง Structures
718 K407A สะพาน Bridges
719 K407B อุโมงค์ Tunnels
720 K407C สถานี Stations
721 K408 ย่านสับเปลี่ยนและลานขนถ่ายสินค้า Terminals and Yards
722 K409 ระบบไฟสัญญาณ Signaling Systems
723 K410 รถตู้โดยสารตู้สินค้า Rolling Stock
724 K410A รถจักร Locomotives
725 K411 ระบบไฟฟ้า Electrification
726 K411A รถไฟโดยสาร (ในเมือง) Commuter Train (Urban)
727 K411B รถไฟความเร็วสูง High-Speed Train
728 K412 การเดินรถ Rail Operations
729 K413 โรงซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Workshops and Equipment Maintenance
730 K413A รถไฟธรรมดา Ordinary Train
731 K413B - High-Speed Train
732 K414 การบำรุงรักษาราง Track Maintenance
733 K414A - Ordinary Train
734 K414B - High-Speed Train
735 K415 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
736 K415A ระบบสารสนเทศ Information Systems
737 K415B การวิเคราะห์การวางแผนและการพยากรณ์ Analysis, Planning and Forecasting
738 K415C การดำเนินงาน Operations
739 K416 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางราง Rail Transportation Training
740 K417 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง Rail Transport Economics
741 K500 ท่าเรือเดินสมุทรและท่าเรือแม่น้ำ Seaports and River Ports
742 K501 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
743 K502 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
744 K503 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organizational Development
745 K504 ท่าเรือท่าเทียบเรือ Harbors, Piers, Wharves
746 K505 การบำรุงรักษาท่าเรือ Port Maintenance
747 K506 การขุดร่องน้ำและการถม Dredging and Reclamation
748 K507 การดำเนินงานท่าเรือ Port Operations
749 K508 คลังสินค้าและที่เก็บสินค้า Warehouses and Storage
750 K509 สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าที่ไม่บรรจุหีบห่อ Bulk Cargo Handling Facilities
751 K510 สิ่งอำนวยความสะดวกริมฝั่ง Offshore Facilities
752 K511 ท่าเรือน้ำลึก Deep Sea Ports
753 K512 ท่าเรือขนส่งตู้สินค้า Container Ports
754 K513 ท่าเรือขนส่งวัสดุไม่บรรจุหีบห่อวัสดุแห้งและเปียก Bulk (Wet and Dry) Ports
755 K514 การขนถ่ายสินค้า Cargo Handling Operations
756 K515 ุอุปกรณ์การเดินเรือ Navigational Aids
757 K516 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
758 K516A ระบบสารสนเทศ Information Systems
759 K516B การดำเนินงานท่าเรือ Port Operations
760 K517 การฝึกอบรมเกี่ยวกับท่าเรือ Ports Training
761 K600 การขนส่งทางเรือ Shipping
762 K601 กองเรือพาณิชย์นาวีบริษัทเดินเรือ Natioanl Shipping Flects/Companies
763 K602 การบริหารและการดำเนินงาน Management and Operations
764 K603 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
765 K604 เรือสินค้า Vessels
766 K605 การต่อเรือและการซ่อมเรือ Shipbuilding and Repairing
767 K605A การต่อเรือ Shipbuilding
768 K605B การบำรุงรักษาและการซ่อมเรือ Ship Maintenance and Repairing
769 K605C อู่ต่อเรือ Shipyards
770 K605D อู่เรือแห้ง Dry Docks
771 K605E ่ลอย Floating Docks
772 K605F การออกแบบต่อเรือ Neval Architecture
773 K605G วิศวกรรมทางทะเล Marine Engineering
774 K606 การจัดการขนส่งสินค้า Freight Forwarding
775 K607 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ Shipping Training
776 K608 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางเรือ Shipping Transport Economics
777 K700 ลำน้ำที่ใช้ในการขนส่ง Inland Waterways
778 K701 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
779 K702 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organisational Development
780 K703 กฎระเบียบและข้อบังคับทางน้ำ River Regulation and Control
781 K704 การขุดร่องน้ำและการถม Dredging and Reclamation
782 K705 ประตูเรือสัญจรและเขื่อน Navigation Locks and Dams
783 K706 คลอง Canals
784 K707 ท่าเรือ Ports
785 K708 ท่าเทียบเรือ Jetties
786 K709 การบำรุงรักษา Maintenance
787 K710 ุอุปกรณ์การเดินเรือ Navigational Aids
788 K711 ่ซ่อมเรือและการซ่อมเรือ Dockyards and Vessel Repair
789 K712 ุอุตสาหกรรมการขนส่งบริษัทบริการ Transportation Industry (Firms/Services)
790 K800 ท่าอากาศยาน Airports
791 K801 การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการลงทุน Demand Forecasting and Investment Planning
792 K802 การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Organisational Development
793 K803 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Charges
794 K804 การเลือกสถานที่และการศึกษาการใช้ที่ดินสิ่งแวดล้อม Site Selection and Land Use/Environmental Studies
795 K805 การวางผังท่าอากาศยานและงานโยธาทางวิ่งทางเชื่อมลานจอดเครื่องบินฯลฯ Airport Layouts and Civil Works (Runways, Taxiways, Aprons, etc.)
796 K806 โครงสร้าง Structures
797 K806A ท่าเทียบเครื่องบิน Terminals
798 K806B สิ่งอำนวยความสะดวกการขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า Warehouses and Freight Handling Facilities
799 K806C โรงเก็บเครื่องบินโรงซ่อมฯลฯ Hangers, Workshops, etc.
800 K807 โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure
801 K808 การบำรุงรักษาท่าอากาศยาน Airport Maintenance
802 K808A อาคาร Building
803 K808B ระบบและอุปกรณ์ System & Equipment
804 K809 การดำเนินงานท่าอากาศยาน Airport Operations
805 K810 การควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Control
806 K811 อุปกรณ์การควบคุมการบิน Navigational Aids
807 K812 ช่องจราจรอากาศปริมาณการจราจรต่ำ Airstrips (Low-Volume)
808 K813 การฝึกอบรมเกี่ยวกับท่าอากาศยาน Airports Training
809 K900 การบริการขนส่งทางอากาศ Air Transportation Services
810 K901 การเลือกเครื่องบิน Aircraft Selection
811 K902 การบริหารและการดำเนินงานสายการบิน Airline Management and Operations
812 K903 การวิเคราะห์ทางการเงินต้นทุนและค่าธรรมเนียม Financial Analysis, Costing and Tariffs
813 K904 การวางแผนตารางการบิน Schedule Planning
814 K905 กฎระเบียบและข้อบังคับ Regulation
815 K906 การกำหนดราคา Pricing
816 K907 การบำรุงรักษาเครื่องบิน Aircraft Maintenance
817 K908 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ Computer Applications
818 K908A ระบบจองตั๋วเครื่องบิน Airline Reservation Systems
819 K908B ระบบสารสนเทศ Information Systems
820 K908C การดำเนินงาน Operations
821 K909 การฝึกอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ Air Transportation Training
822 K1000 การขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Transportation
823 L100 การพัฒนาเมือง Urban Development
824 L101 การวางแผนพัฒนาเมือง Urban Development Planning
825 L102 "การสำรวจวิเคราะห์และติดตามพื้นที่เมือง Urban Area Servey, Analysis and Monitoring
826 L102A การสำรวจด้านเศรษฐกิจสังคม Secic-Economic Surveys
827 L102B การสำรวจการใช้ที่ดิน Land Use Surveys
828 L103 แบบจำลองการพัฒนาเมือง Urban Development Models
829 L104 การวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์รวมทั้งการวางผังแม่บท Strategic Development Planning (Including master Planning)
830 L105 การวางแผนการใช้ที่ดินการขนส่ง Land Use/Transportation Planning
831 L106 โปรแกรมการลงทุนในเขตเมือง Urban Investment Programming
832 L107 นโยบายการพัฒนาเมืองแห่งชาติ National Urban Policies
833 L200 การวางแผนออกแบบด้านวิศวกรรมและการดำเนินการด้านที่พักบ้านพักอาศัย Shelter/Housing Planning, Design
834 L201 การสำรวจด้านที่พักบ้านพักอาศัย Shelter/Housing Sector Survey
835 L202 สถานที่และการบริการการวางแผนออกแบบและงานวิศวกรรม Sites and Services - Planning,
836 L203 แผนการยกระดับชุมชนแออัด Slum Upgrading Programs
837 L204 การพัฒนาที่ดินที่พักอาศัยพาณิชย์อุตสาหกรรม Land Development (residential,
838 L205 การปรับรูปที่ดิน Land Readjustment
839 L206 การปรับปรุงเมืองใหม่ Urban Redevelopment
840 L300 การบริการชุมชนเมือง Urban Services
841 L301 วิศวกรรมเทศบาล Municipal Engineering
842 L302 การบริการงานเทศบาล Municipal Services
843 L302A การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนในเมือง Urban Road Construction and
844 L302B ไฟแสงสว่างตามถนน Street Lighting
845 L302C การรวบรวมการกำจัดขยะมูลฝอย Solid Waste (Refuse) Collection/
846 L302D การป้องกันอัคคีภัย Fire Protection
847 L303 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนการวางแผนและออกแบบ Community Facilities, Planning
848 L303A ตลาด Markets
849 L303B ศูนย์ชุมชน Community Centers
850 L400 การจ้างงานในเมือง Urban Employment
851 L500 การเงินเพื่อการพัฒนาเมือง Urban Finance
852 L501 การเงินและงบประมาณเทศบาล Municipal Finance and Budgeting
853 L502 การประเมินการเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สิน Land and Property Valuation/Taxation
854 L503 การเก็บภาษีเทศบาลอื่นๆ Other Municipal Taxation
855 L504 การเงินเพื่อการพัฒนาที่พัก Shelter Sector Finance
856 L505 การเงินเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม Small-Scale Enterprise Finance
857 L600 การบริหารเมือง Urban Management
858 L601 การบริหารเทศบาล Municipal Administration
859 L602 การบริหารการบริการของเทศบาล Municipal Services Management
860 L603 การควบคุมการพัฒนาและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ Development Control and Regulations
861 L604 มาตรฐานอาคารและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ Building Standards and Regulations
862 L605 การมีส่วนร่วมของชุมชน Community Participation
863 L606 โปรแกรมการช่วยเหลือตนเอง Self-Help Programs
864 L607 การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมเมือง Urban Reglated Training
865 L608 การบริหารจัดการที่ดิน Land Administration Management
866 L609 ระบบสารสนเทศ Information Systems
867 L610 การบริหารและจัดการโครงการโปรแกรม Project/Program Administration and Management
868 L700 การขนส่งในเมือง Urban Transportation
869 L701 การบริหารการจราจร Traffic Management
870 L701A เครื่องหมายและไฟสัญญาณ Signs and Signalisation
871 L701B การจัดช่องจราจร Channelization
872 L701C มาตรการควบคุมการไหลของจราจร Traffic Flow Regulation Measures
873 L701D แผนการควบคุมการจราจรในพื้นที่ Area Traffic Control Schemes
874 L701E การขนส่งสาธารณะและมาตรการหรือแผนให้ความสำคัญแก่ยานพาหนะที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก Public Transport and High-Occupancy
875 L701F มาตรการหรือแผนการจอดรถ Parking Measures or Schemes
876 L702 การดำเนินการขนส่งสาธารณะ Public Transport Operations
877 L703 การดำเนินการขนส่งระบบอื่นๆ Para Tansit Operations
878 L704 ระบบการให้ความสำคัญแก่รถจักรยาน Bicycle Priority Systems
879 L705 สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินเท้า Pedestrian Facilities
880 L706 การวางแผนการขนส่งในเมือง Urban Transport Planning
881 L706A การสำรวจและวิเคราะห์การจราจรขนส่ง Traffic/Transport Surveys and Analysis
882 L706B แบบจำลองการจราจรขนส่ง Traffic/Transport Models
883 L706C การวางแผนและออกแบบโครงข่าย Network Planning and Design
884 L707 เศรษฐศาสตร์การขนส่งในเมือง Urban Transport Economics
885 L708 การบริหารการขนส่งในเมือง Urban Transport Management
886 M100 การประปา Water Supply
887 M101 การวางแผนและออกแบบระบบประปา Water System Planning and Design
888 M102 การพัฒนาแหล่งน้ำ Water Resources Development
889 M102A น้ำใต้ดิน Groundwater
890 M102B น้ำผิวดิน Surface Water
891 M103 คุณภาพน้ำ Water Quality
892 M103A น้ำบาดาล Groundwater
893 M103B - Surface Water
894 M104 อ่างเก็บน้ำ Source Reservoirs
895 M105 เขื่อน Dams
896 M106 อุโมงค์ Tunnels
897 M107 ท่อใต้ทะเล Submarine Pipelines
898 M108 การส่งน้ำ Water Transmission
899 M109 สถานีสูบน้ำ Pumping Stations
900 M110 การเก็บกักน้ำ Water Storage
901 M111 การกรองน้ำ Water Treatment
902 M112 การจ่ายน้ำ Water Distribution
903 M113 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ System Rehabilitation and Upgrading
904 M114 การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล Desalination
905 M115 การกัดกร่อน Corrosion
906 M116 การตรวจน้ำสูญเสีย Leak Detection
907 M117 การประปาชนบท Rural Water Supplies
908 M118 มาตรวัดน้ำ Water Meters
909 M119 วัสดุท่อและการผลิต Pipe Materials and Manufacture
910 M200 สุขาภิบาล Sanitation
911 M201 ระบบรวบรวมน้ำเสีย Sewage Collection Systems
912 M202 การบำบัดน้ำเสีย Sewage Treatment
913 M202A น้ำเสียจากบ้านพักอาศัย Domestic
914 M202B น้ำเสียจากอุตสาหกรร Industrial
915 M203 การปรับปรุงและพัฒนาระบบ System Rehabilitation and Upgrading
916 M204 บ่อปรับเสถียร Stabilization Ponds
917 M205 การระบายน้ำทิ้งลงทะเล Marine Disposal
918 M206 การบำบัดน้ำเสียโดยการกระจายน้ำเสียลงบนดินที่มีพืชคลุมอยู่ Land Application
919 M207 ระบบสุขาภิบาลราคาถูกสำหรับเมือง Low-Cost Urban Sanitation
920 M208 การระบายน้ำฝน Storm Drainage
921 M209 สุขาภิบาลในชนบท Rural Sanitation
922 M210 การควบคุมมลภาวะทางน้ำ Water Pollution Control
923 M211 การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ Water Recycling and Re-use
924 M212 การนำกากตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ Sludge Recycling and Re-Use
925 M213 การนำทรัพยากรในน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ Resource Recovery
926 M300 ขยะ Solid Waste
927 M301 การรวบรวมเก็บขยะและกิจกรรมสนับสนุน Collection and Logistics
928 M301A การวางแผน Planning
929 M301B ระบบเก็บรวบรวม Collection System
930 M302 การกำจัด Disposal
931 M303 การนำทรัพยากรในขยะมาใช้ประโยชน์ Resource Recovery
932 M303A การฝังกลบ Landfill
933 M303B การทำปุ๋ยหมัก Composting
934 M303C การเผา Incineration
935 M304 องค์กรและการจัดการ Organisation and Management
936 M400 การบริหารการประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation Management
937 M401 การพยากรณ์ความต้องการ Requirements Forecasting
938 M402 การวางแผนการเงิน Financial Planning
939 M403 องค์กรและการบริหาร Organisation and Management
940 M404 อัตราค่าบริการ Rates and Tariffs
941 M405 การวัดน้ำด้วยมาตร Water Metering
942 M406 ระบบบัญชีการตรวจสอบบัญชี Accounting/Auditing Systems
943 M407 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน Computerisation
944 M408 กฎหมาย Legislation
945 M409 การบริหารการประปาและสุขาภิบาลชนบท Rural Water Supply and Sanitation Management
946 M410 การฝึกอบรมด้านการประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation Training
947 N100 ความเชี่ยวชาญสาขาเบ็ดเตล็ด Miscellaneous Specializations
948 N101 มนุษยวิทยา Anthropology
949 N102 วิศวกรรมชายฝั่ง Coastal Engineering
950 N103 สมุทรศาสตร์ Oceanography
951 N104 วิทยาแผ่นดินไหว Seismology
952 N105 นักแปลภาษา Translator
953 N106 งานจัดซื้อจัดจ้าง Procurement Process Improvement
954 N107 วิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science
955 N108 การค้นหาและกู้ภัย Search and Rescue Advisory
956 O100 อัยการ Attorneys
957 O101 นักกฎหมาย Lawyers
958 O102 นักกฎหมายอนุญาโตตุลาการ Lawyer, Arbitration
959 O103 นักกฎหมายการธนาคาร Lawyer, banking
960 O104 นักกฎหมายธนาคารพาณิชย์ Lawyer, Banking, Commercial
961 O105 นักกฎหมายการธนาคารการลงทุน Lawyer, Banking, Investment
962 O106 นักกฎหมายการธนาคารกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ Lawyer, Banking, Regulatory
963 O107 นักกฎหมายการธนาคารหลักทรัพย์ Lawyer, Banking, Securities
964 O108 นักกฎหมายวิศวกรรมโยธาอาคาร Lawyer, Civil Engineering, Building
965 O109 นักกฎหมายการก่อสร้าง Lawyer, Construction
966 O110 นักกฎหมายบริษัท Lawyer, corporate
967 O111 นักกฎหมายบริษัทการเช่า Lawyer, corporate, Leasing
968 O112 นักกฎหมายบริษัทนโยบายและการออกกฎหมาย Lawyer, Corporate, Policy & Legislation
969 O113 นักกฎหมายบริษัททรัพย์สิน Lawyer, Corporate, Property
970 O114 นักกฎหมายบริษัทหลักทรัพย์ Lawyer, Corporate, Securities
971 O115 นักกฎหมายบริษัทการเข้าครอบครองกิจการ Lawyer, Corporate, Takeovers
972 O116 นักกฎหมายการร่างกฎหมาย Lawyer, Drafting
973 O117 นักกฎหมายการพลังงาน Lawyer, Energy
974 O118 นักกฎหมายการพลังงานถ่านหิน Lawyer, Energy-Coal
975 O119 นักกฎหมายการพลังงานน้ำมันและก๊าซ Lawyer, Energy-oil & Gas
976 O120 นักกฎหมายการพลังงานนโยบายและการออกกฎหมาย Lawyer, Energy-Policy & Legislation
977 O121 นักกฎหมายการพลังงานไฟฟ้า Lawyer, Energy-Power
978 O122 นักกฎหมายการพลังงานโทรคมนาคม Lawyer, Energy-Telecommunications
979 O123 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม Lawyer, environment
980 O124 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมการพลังงาน Lawyer, Environment, Energy
981 O125 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมมลภาวะ Lawyer, Environment, Pollution
982 O126 นักกฎหมายสิ่งแวดล้อมน้ำ Lawyer, Environment, Water
983 O127 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Lawyer, Intellectual Property
984 O128 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใบอนุญาต Lawyer, Intellectual Property, Licensing
985 O129 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตร Lawyer, Intellectual Property, Patents
986 O130 นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า Lawyer, Intellectual Property, Trademarks
987 O131 นักกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศ Lawyer, International Law
988 O132 นักกฎหมายแร่ Lawyer, Minerals
989 O133 นักกฎหมายเหมืองแร่ Lawyer, Mining
990 O134 นักกฎหมายการลงทุนในต่างประเทศ Lawyer, Overseas Investment
991 O135 นักกฎหมายการวางแผน Lawyer, Planning
992 O136 นักกฎหมายการวางแผนด้านเกษตรกรร Lawyer, Planning, Agricultural
993 O137 นักกฎหมายการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม Lawyer, Planning, Environmental
994 O138 นักกฎหมายการวางแผนด้านผังเมือง Lawyer, Planning, Urban
995 O139 นักกฎหมายการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการ Lawyer, Project Financing
996 O140 นักกฎหมายหลักทรัพย์ Lawyer, Securities
997 O141 นักกฎหมายหลักทรัพย์หนังสือชี้ชวน Lawyer, Securities, Prospectus
998 O142 นักกฎหมายหลักทรัพย์การแปลงสภาพสินทรัพย์ให้เป็นตราสาร Lawyer, Securities, Securitization
999 O143 นักกฎหมายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ Lawyer, Securities, Stock Markets
1000 O144 นักกฎหมายการจัดเก็บภาษี Lawyer, Taxation
1001 O145 นักกฎหมายการจัดเก็บภาษีในประเทศ Lawyer, Taxation, Domestic
1002 O146 นักกฎหมายการจัดเก็บภาษีต่างประเทศ Lawyer, Taxation, International
1003 O147 นักกฎหมายการขนส่ง Lawer, Transportation
1004 O148 นักกฎหมายกฎหมายแรงงาน Lawyer, Labor Law
1005 P100 การเงิน Financial
1006 P101 การดำเนินงานธนาคารชาติ Central Bank Operations
1007 P102 การควบคุมดูแลสถาบันการเงิน Supervision of financial Institutions
1008 P103 การดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารชาติ Central Bank Foreign Exchange Operations
1009 P104 การบริหารการซื้อลด Discount Operations
1010 P105 การประกันเงินฝาก Deposit Insurance
1011 P106 นโยบายอัตราดอกเบี้ย Interest Rate Policy
1012 P107 การฝึกอบรบ Training
1013 P108 ข้อมูลสารสนเทศ / การบริหาร / การจัดการ Information/Administration/Management
1014 P109 การฝึกอบรบที่เกี่ยวกับสาธารณะสุข Health Related Training
1015 P200 ธนาคารพาณิชย์ Commercial Banking
1016 P201 การให้กู้เพื่อการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม Commercial and Industrial Lending
1017 P202 การสนับสนุนการเงินแก่การค้า Trade Financing
1018 P203 การให้กู้เงินเพื่อการเกษตร Agricultural Lending
1019 P204 การบริหารการเงิน Treasury Operations
1020 P205 การบริหารจัดการหนี้สิน Liability Management
1021 P206 การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา Problem Loan Work-Outs
1022 P207 การประมวลผลข้อมูล Data Processing
1023 P208 การตรวจสอบ Portfolio Audits
1024 P209 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร Training and Staff Development
1025 P210 การค้าระหว่างธนาคาร Interbank Trading
1026 P211 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน Computerization
1027 P212 การโอนเงินโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC FUND TRANSFERS
1028 P300 ธนาคารเพื่อการพัฒนา Development Banking
1029 P301 การกำหนดและส่งเสริมโครงการ Project Identification and Promotion
1030 P302 การประเมินโครงการ Project Appraisal
1031 P303 การบริหารและติดตามโครงการ Project Administration and Follow-up
1032 P304 การชดใช้เงินกู้ Loan Recovery
1033 P305 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร Management Information System
1034 P306 การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร Training and Staff Development
1035 P307 การตรวจสอบ Portfolio Audits
1036 P308 การวางแผนบริษัทและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Corporate Planning and Product Development
1037 P309 การปรับโครงสร้างสถาบันการเงิน Restructuring of Financial Institutions
1038 P400 วาณิชธนกิจ Investment/Merchant Banking
1039 P401 การควบกิจการการซื้อกิจการและการเข้าครอบครองกิจการ Mergers, Acquisitions and Takeovers
1040 P402 การซื้อกิจการทั้งหมด Buyouts
1041 P403 การสร้างดำเนินการและเป็นเจ้าของ Build, Operate and Own (BOO)
1042 P404 การสร้างดำเนินการและโอน Build, Operate and Transfer (BOT)
1043 P405 เงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง Venture Capital
1044 P406 การเช่า Leasing
1045 P407 การเงินเพื่อการส่งออก Export Finance
1046 P408 การแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ Privatization
1047 P408A โทรคมนาคม Telecommunication
1048 P408B พลังงาน Energy
1049 P408C การขนส่ง Transportation
1050 P408D ประปา Water Supply
1051 P408E น้ำเสีย Waste Water
1052 P408F ขยะ Solid Waste
1053 P408G พาณิชยกรรม Commercial
1054 P408H การบริการ Service
1055 P408I การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา O & M
1056 P408J อาหาร Food
1057 P409 การให้คำปรึกษาด้านการเงิน Financial Advisory Operations
1058 P410 การประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ Securities Underwriting
1059 P411 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange Risk Management
1060 P412 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย Interest Risk Management
1061 P413 การล้มละลายและการปรับองค์กร Bankruptcy and Reorganization
1062 P414 การปรับโครงสร้างบริษัท Corporate Restructuring
1063 P415 การซื้อขายหลักทรัพย์ Securities Trading
1064 P416 การซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ELECTRONIC TRADING
1065 P500 กิจกรรมตลาดการเงิน Financial Market Activities
1066 P501 การเสนอขายหุ้นเบื้องต้นต่อประชาชน Initial Public Offering (IPO)
1067 P502 การซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาล Government Securities Trading
1068 P503 การค้าระหว่างธนาคาร Inter-Bank Trading
1069 P504 การประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ Securities Underwriting
1070 P505 การบริหารนายหน้าซื้อขายผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ Broker/Dealer Management
1071 P506 การเงินเพื่อสาธารณูปโภค Public Utility Finance
1072 P507 การเงินเพื่อเทศบาล Municipal Finance
1073 P508 การเงินเพื่อการจำนอง Mortgage Finance
1074 P509 หลักทรัพย์ที่ได้จากการแปลงสินทรัพย์ Asset-backed Securities
1075 P510 เครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อการธนาคารระหว่างประเทศ International Banking Facilities
1076 P511 การค้าตลาดเงิน Money Market Trading
1077 P512 กองทุนบำนาญ Pension Fund
1078 P513 การประเมินมูลค่าหุ้น Evaluation Common Stock
1079 P600 การบริหารตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ Capital Markets and Stock Exchanges Management
1080 P601 การประกันการจำหน่ายตราสารทุนและพันธบัตร Equity and Bond Underwriting
1081 P602 การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ Lead Managership
1082 P603 กฎระเบียบว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ Regulation of Stock Exchanges
1083 P604 คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities and Exchange Commissions
1084 P605 การใช้ระบบอัตโนมัติในการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ Automation of Stock Markets
1085 P606 การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเรื่องตลาดทุน Capital Markets Education and Training
1086 P607 ระเบียบว่าด้วยการประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ Underwriting Regulation
1087 P608 ระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์ Securities Regulation
1088 P609 ข้อกำหนดว่าด้วยสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ Stock Exchange Membership Requirement
1089 P610 การส่งเสริมและการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ Promotion and Establishment of New Stock Exchanges
1090 P700 การบริหารสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร Non-Bank Financial Institution Management
1091 P701 สมาคมออมทรัพย์และเงินกู้ Savings and Loan Association
1092 P702 กองทุนบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหภาพสินเชื่อกองทุนการสรรหาบุคลากร Pension Fund/Provident Fund/Credit Union/Recruitment Funds
1093 P703 บริษัทประกัน Insurance Company
1094 P704 บริษัทการเคหะและการเงิน Housing and Finance Company
1095 P800 การเงินภาครัฐ Government Sector Financing
1096 P801 กิจกรรมตลาดหลักทรัพย์รัฐบาล Government Securities Market Activities
1097 P802 การคงงบประมาณ Budgeting
1098 P803 การบัญชีและการตรวจสอบภาครัฐ Government Sector Accounting/Auditing
1099 P804 บัญชีสินทรัพย์ภาครัฐ Government Assets Accounting
1100 P805 การบัญชีและการเงินเทศบาล Municipal Accounting and Financing
1101 P900 การบริหารการเงินของบริษัท Corporate Financial Management
1102 P901 การวิเคราะห์งบการเงิน Financial Statement Analysis
1103 P902 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน Working Capital Management
1104 P903 การจัดทำงบประมาณและการควบคุม Budgeting and Control
1105 P904 การบริหารจัดการต้นทุนภาวะเงินเฟ้อบัญชีการเงิน Management/Cost/Inflationary/Financial Accounting
1106 P905 โครงสร้างเงินทุน Capital Structure
1107 P906 การบริหารหนี้สิน Liability Management
1108 P907 การวางแผนการเงิน Financial Planning
1109 P908 การประเมินผลดำเนินการ Performance Evaluation
1110 P1000 การบริหารการลงทุนและสัดส่วนประเภทหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้ Investment and Portfolio Management
1111 P1001 ตลาดการค้าหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่ Fixed Income Securities Market
1112 P1002 ตลาดหุ้น Equities Market
1113 P1003 กองทุนของประเทศ Country Fund
1114 P1004 ตลาดหลักทรัพย์ที่พัฒนาแล้ว Developed Securities Markets
1115 P1005 ตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังพัฒนา Developing Securities Markets
1116 P1006 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ Securities Analysis
1117 P1007 การบริหาร Portfolio Management
1118 P1008 องค์กรจัดอันดับสินเชื่อเครดิต Credit Rating Agencies
1119 P1009 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ Computerization of Securities Trading
1120 P1010 การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ Porfolio Diversification
1121 P1011 การค้าหุ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ Program Trading
1122 P1100 กฎระเบียบและการควบคุมภาคธุรกิจการเงิน Financial Sector Regulation and Supervision
1123 P1101 การเปิดเสรีทางการเงิน Financial Liberalization
1124 P1102 การยกเลิกกฎระเบียบทางการเงิน Financial Deregulation
1125 P1103 การแปรรูปสถาบันการเงิน Privatiztion of Financial Institutions
1126 P1104 ระบบประกันเงินฝาก Deposit Insurance System
1127 P1105 การพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน Developing Financial Modeling
1128 P1200 การบัญชี Accounting
1129 P1201 การบัญชีการตรวจสอบบัญชี ACCT., Auditing
1130 P1201A การบัญชีการตรวจสอบบัญชีโดยรวมและค่าของเงิน ACCT., Auditing, Comprehensive & Value for Money (VFM)
1131 P1201B การบัญชีการตรวจสอบบัญชีการประมวลผลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ACCT., Auditing, Electronic Data Processing
1132 P1201C การบัญชีการตรวจสอบบัญชีการเงิน ACCT., Auditing, Finance
1133 P1201D การบัญชีการตรวจสอบบัญชีบริหาร ACCT., Auditing, Management
1134 P1201E การบัญชีการตรวจสอบบัญชีการดำเนินงาน ACCT., Auditing, Operation
1135 P1202 การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ACCT., Computer-Based Acct. Systems
1136 P1202A การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรู ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Application Packaged
1137 P1202B การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การนำมาใช้งาน ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Implementation
1138 P1202C การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การประเมินซอฟต์แวร์ ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Software Evaluation
1139 P1202D การบัญชีระบบบัญชีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การออกแบบระบบ ACCT., Computer-Based Acct. Systems, Systems Design
1140 P1203 การบัญชีบริษัทพาณิชย์ ACCT., Corporate/Commercial
1141 P1204 การบัญชีต้นทุน ACCT., Cost
1142 P1205 การบัญชีการบันทึกและการบริหารจัดการของฝ่าย ACCT., Dept Recording & Management
1143 P1206 การบัญชีการศึกษาและการฝึกอบรบ ACCT., Education & Training
1144 P1207 การบัญชีการบริหารจัดการ ACCT., Management
1145 P1208 การบัญชีภาครัฐ ACCT., Public Sector
1146 P1209 การบัญชีการคำนวณและออกแบบค่าธรรมเนียม ACCT., Tariff Costing & Design
1147 P1210 การบัญชีภาษี ACCT., Tax
1148 P1211 คณิตศาสตร์ประกันภัย Actuaries
1149 Q100 การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ Computer Operations
1150 Q101 ระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems
1151 Q101A ระบบคอมพิวเตอร์โครงข่ายการสื่อสาร Computer System, Comm. Networks
1152 Q101B ระบบคอมพิวเตอร์การประเมินฮาร์ดแวร์ Computer System, Hardware Evaluations
1153 Q101C ระบบคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ความต้องการ Computer System, Requirements Analysis
1154 Q101D ระบบคอมพิวเตอร์การประเมินซอฟต์แวร์ Computer System, Software Evaluations
1155 Q101E ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนสารสนเทศยุทธศาสตร์ Computer System, Strategic Info Planning
1156 Q102 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems Development
1157 Q103 การสื่อสารข้อมูล Data Communications
1158 Q104 การป้อนข้อมูล Data Entry Operations
1159 Q105 การศึกษาและการฝึกอบรบ Education and Training
1160 Q106 ข้อมูลเพื่อการบริหาร Management Information
1161 Q107 ซอฟต์แวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ Microcomputer Software
1162 Q108 การจัดการข้อมูลมินิไมโครคอมพิวเตอร์ Mini/Microcomputer Data Management
1163 Q109 การบริหารโครงการ Project Management
1164 Q110 การออกแบบระบบ System Design
1165 Q111 การนำระบบไปใช้งาน System Inplementation
1166 Q112 โทรคมนาคม Telecommunications
1167 Q113 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System
1168 Q114 IT Audit การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1169 R100 ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9000/QS 9000
1170 R101 ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ISO 9001
1171 R102 ISO 9002 ISO 9002
1172 R103 ISO 9003 ISO 9003
1173 R104 ISO 9004 ISO 9004
1174 R105 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ISO 14001
1175 R106 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) HACCP System (Hazard Analysis and Critical Control Point)
1176 R107 ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) GMP System (Good Manufacturing Practice)
1177 R108 ระบบคุณภาพมาตรฐานด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ ISO/IEC Guide 25 or ISO/IEC17025
1178 R109 ISO 14000 ISO 14000
1179 R110 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 18001) ISO 18001
1180 R111 กิจกรรม 5ส 5 Activity
1181 R112 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949
1182 R113 ระบบมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับสิทธิ ขั้นพื้นฐานของแรงงาน SA 8000
1183 R114 คุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)
1184 R115 มาตรฐานด้านระบบการแพทย์ ISO 13485:2003
1185 R116 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18000
1186 R117 ISO/IEC Guide 66 and 62 ISO/IEC Guide 66 and 62
1187 R118 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
1188 R119 มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001
1189 R120 มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร (ISO 27001) ISO 27001
1190 R121 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร SQF 2000
1191 R122 การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO22000
1192 R123 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ AS9100
1193 R124 ISO/IEC 17011 ISO/IEC 17011
1194 R125 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ISO/IEC 17065 (มอก. 17065) ISO/IEC Guide 65 (มอก. 5065)
1195 R126 มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มอก./ISO26000/CSR
1196 R127 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.532
1197 R128 มาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟแวร์ มาตรฐาน CMMI
1198 R129 ระบบการจัดการพลังงานตามาตรฐานสากล (ISO 50001) ISO 50001
1199 R130 มาตรฐานงานบริการด้าน IT (ISO 20000) ISO 20000
1200 R131 มาตรฐานการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189) ISO 15189
1201 R132 ระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร BRC : Brithish Retail Consumer
1202 R133 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM/ISO 22301) Business Continuity Management (BCM/ISO 22301)
1203 R134 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BS 25999) Business continuity management (BS 25999)
1204 R135 ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย มอก. 22300-2551
1205 R136 มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ IFS : International Food Standard
1206 R137 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิศวกรรมซอฟแวร์ ISO/IEC 29110 or มอก 29110
1207 R138 มาตรฐานรับรองความปลอดภัยสินค้าอุตสาหกรรมของยุโรป CE Mark : Conformite European Mark
1208 R139 มาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ (ISO/IEC/มอก. 17020) ISO/IEC/มอก. 17020
1209 R140 มาตรฐานการบริการด้านการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบและการฝึกอบรม (ISO 29990) ISO 29990 (Learning Service for Non-Formal Education and Training)
1210 R141 ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ISO 22716) ISO 22716
1211 R142 มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน GMP Asean Cosmetic
1212 R143 มาตรฐานฮาลาล Halal Certification Process
1213 R144 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024) ISO/IEC 17024
1214 R145 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศสำหรับองค์กรที่ดำเนินการซ่อมบำรุงและยกเครื่องส่วนการบินและอวกาศ AS9110
1215 R146 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศสำหรับการถือครองผลประโยชน์และการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอากาศยาน AS9112
1216 R147 NADCAP : National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program NADCAP
1217 R148 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ISO45001
1218 R149 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949) IATF 16949
1219 R150 มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา (PIC/S GMP) PIC/S GMP
1220 S100 การพัฒนาประเทศ National Development
1221 S101 กลยุทธ์การพัฒนาประเทศ National Development Strategies
1222 S102 นโยบายด้านเกษตรอุตสาหกรรม Agricultural-Industrial Policies
1223 S103 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ Foreign Trade Policies
1224 S104 การวางแผนระดับชาติ National Planning
1225 S105 รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration
1226 S106 รัฐวิสาหกิจการบริหารและการเงิน Public Enterprises : Management & Financial
1227 S107 รัฐวิสาหกิจระบบสารสนเทศและระบบควบคุม Public Enterprises : Information and Control System
1228 S108 การบริหารเศรษฐกิจของชาติ National Economic Management
1229 S109 การบริหารงบประมาณและการลงทุนภาครัฐ Budget & Public Investment Management
1230 S110 การบริหารการเงินภาครัฐและหนี้สาธารณะ Public Finances and Debt Management
1231 S111 การพัฒนาองค์กร Institutional Development
1232 S112 แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ Privatization Programs
1233 S113 การวางแผนธุรกิจ Business Planning
1234 S114 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ Economic Value Management (EVM)
1235 S115 ตัวชี้วัด KPI
1236 S116 การพัฒนาแผนและนโยบายแห่งชาติ National Planning and Policy Development
1237 S117 การวางแผนผสมผสานหลายสาขา Intersectoral Planning
1238 S118 การวางแผนอัตรากำลัง Manpower Planning
1239 S119 ทรัพยากรบุคคล HUMAN RESOURCE
1240 T100 สารสนเทศการศึกษาการสื่อสาร Information, Education, Communications
1241 T101 การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน Mass Media Communications
1242 T102 โสตทัศนูปกรณ์ Audio-Visual Aids
1243 T103 การสื่อสารระหว่างบุคคล Interpersonal Communications
1244 T104 การใช้สื่อชาวบ้าน Use of Folk Media
1245 T105 ผู้จัด ORGANIZER
1246 T106 การประชุม CONFERENCE
1247 T107 นิทรรศการ EXHIBITION
1248 U700 การติดตามผล/การประเมินผล/การวิจัย Monitoring, Evaluation, Research
1249 U700A เกษตรและพัฒนาชนบท Agriculture and Rural Development
1250 U700B อุตสาหกรรมก่อสร้าง Building Sector
1251 U700C การศึกษา Education
1252 U700D พลังงาน Energy
1253 U700E สิ่งแวดล้อม Environment
1254 U700F การเงิน Financial
1255 U700G สาธารณสุข Health
1256 U700H อุตสาหกรรม Industry
1257 U700I ประชากร Population
1258 U700J เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology
1259 U700K การท่องเที่ยว Tourism
1260 U700L คมนาคมขนส่ง Transportation
1261 U700M พัฒนาเมือง Urban Development
1262 U700N การประปาและสุขาภิบาล Water Supply and Sanitation
1263 U700O กฎหมาย Law Sector
1264 U700P มาตรฐานคุณภาพ Quality Standard Sector
1265 U700Q การบริหารและการพัฒนาองค์กร Management and Institutional Development Sector
1266 U700R การประชาสัมพันธ์ Public Relations Sector
1267 U700S การวิจัยและการประเมินผล Research and Evaluation Sector
1268 U701 การออกแบบระบบติดตามผล Monitoring Systems Design
1269 U702 สถิติการให้บริการ Statistics on Services Provided
1270 U703 การออกแบบระบบประเมินผล Evaluation Systems Design
1271 U704 การวิจัยและการให้บริการ Research and Services
1272 U704A เน้นการปฏิบัติ Action-Oriented
1273 U704B เน้นการประเมินผล Evaluation/Oriented
1274 U704C การวิจัยทางคลินิก Clinical Research
ลำดับ รหัส ชื่อบริการภาษาไทย ชื่อบริการภาษาอังกฤษ
1 1A การสำรวจรูปถ่าย ภาพถ่ายจากดาวเทียม Aerial Surveys, Satellite Imagery
2 1B การสำรวจทางธรณีวิทยา Geological Surveys
3 1C การสำรวจเกี่ยวกับธรณีฟิสิกซ์ Geophysical Surveys
4 1D การสำรวจอุทกวิทยา Hydrological Survey
5 1E การสำรวจอุทกศาสตร์ Hydrographic Surveys
6 1F การสำรวจดิน Soil Surveys
7 1G การสำรวจเกี่ยวกับการทำแผนที่และอธิบายภูมิประเทศ Topographic Surveys
8 1H การสำรวจทรัพยากร Resources Surveys
9 1I การสำรวจอุทกธรณีวิทยา Hydrogeological Surveys
10 1J การสำรวจด้านคุณภาพ Quality Surveys
11 1K การสำรวจด้านสภาพอากาศ Climatological Surveys
12 2A การสำรวจภาคการผลิต Sector Studies
13 2B การศึกษาวิเคราะห์นโยบาย Policy Studies
14 2C การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น Regional Development Plans
15 2D การศึกษาด้านการวินิจฉัยโครงการ Project Identification Studies
16 2E การวางแผนวินาศภัยและเหตุฉุกเฉิน Disaster/Emergency Planning
17 3A การศึกษาด้านการวางแผน Planning Studies
18 3B การศึกษาความเหมาะสมของโครงการและความเป็นไปได้ Feasibility Studies
19 3C การศึกษาการตลาด Market Studies
20 3D การศึกษาเศรษฐกิจ Economic Studies
21 3E การศึกษาด้านการเงิน Financial Studies
22 3F การศึกษาด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียม Tariff Studies
23 3G การศึกษาด้านเทคนิค Technical Studies
24 3H การศึกษาด้านการปฏิบัติงาน Operations Studies
25 3I การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Studies
26 3J การศึกษาทางสังคมวิทยาและการสร้างแบบจำลอง Sociological Studies & modelling
27 3K การศึกษาด้านการวิจัยและออกแบบ Research Design/Evaluation
28 3L การให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง Risk Management Advice
29 3M การประกันโครงการ Project Related Insurance
30 3N การให้คำปรึกษาด้านการเงิน Project Financing Advice
31 4A การออกแบบและวิศวกรรม Design-Architectural, Engineering
32 4B ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก Soil Machanics And Foundation Engineering
33 4C การศึกษาด้านธาราศาสตร์และวิศวกรรม Hydraulics Studies And Engineering
34 4D วิศวกรรมแผ่นดินไหว Earthquake Engineering
35 4E การป้องกันท้องถิ่น Sabo (Landslide Protection)
36 4F การสำรวจเชิงปริมาณและการประมาณการต้นทุน Quantity Surveying, Cost Estimating
37 4G การประเมิน การเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาและการประเมินผลการประมูล Estimation, Preparation of Contract Documents and Bid Evaluation
38 4H วิศวกรรมโครงสร้าง Structural Engineering
39 5A บริหารจัดหา จัดซื้อ Procurement Services
40 5B การกำกับและการตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง Supervision/Inspection of Consturction
41 5C การกำกับและตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Supervision/Inspection of Equipment Installation
42 5D การบริหารจัดการโครงการ Project Management/Administration (on behalf of owner)
43 5E การช่วยเหลือด้านเทคนิคและการบริการให้คำปรึกษา Technical Assistance and Advisory Services
44 5F การดำเนินงานแบบครบวงจร Turnkey Operations
45 5G การดำเนินงานด้าน Start-Up Start-Up Operations
46 5H การจัดหาบุคลากร Special Personnel Recruitment
47 5I การทดสอบวัตถุดิบ Materials Testing
48 6A เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์และการผลิต Product And Production Technology
49 6B การบริหารจัดการด้านการผลิต Production Management
50 6C การประเมินผลและการคัดเลือกกระบวนการ Process Evaluation And Selection
51 6D การควบคุมคุณภาพ Quality Control
52 6E การตลาดและการกระจายสินค้า Marketing And Distribution
53 6F บรรจุภัณฑ์และการเก็บสินค้า Packaging And Storage
54 6G การควบคุมหน่วยจัดจำหน่ายและคลังสินค้า Warehousing And Inventory Control
55 6H การกระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้า Physical Distribution And Shipping
56 6I การตรวจสินค้านำเข้า ส่งออก Export/Import Inspection
57 7A การดำเนินงานและการซ่อมบำรุง Operations And Maintenance
58 7B การวางแผนด้านการซ่อมบำรุง Maintenance Planning
59 7C การฟื้นฟูเครื่องมือ/สิ่งปลูกสร้าง Equipment/Plant Rehabilitation
60 7D การฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้าง/โรงงาน Plant/Factory Rehabilitation
61 7E การฟื้นฟูด้านงานโยธา Civil Works Rehabilitation
62 8A บัญชีและการตรวจสอบ Accounting/Auditing
63 8B การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ Information Systems And Computer Processing
64 8C เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer Technology
65 8D ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Consultancy
66 8E ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) Management Information Systems
67 8F การศึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการโดยอัตโนมัติ Automation Strategy Studies
68 8G การกำหนดรูปแบบการจัดซื้อแบบฮาร์ดแวร์ละซอฟแวร์ Tender Fomulation For Hardware/Software
69 8H การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และการใช้งาน Computer Systems Design & implememtation
70 8I ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและสภาพที่ทำงาน Microcomputing & office Technology
71 9A การปรับโครงสร้างและเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร Institutional Strengthening/Restructuring
72 9B การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ Management Advisory Services
73 9C การศึกษาด้านการจัดการ Management Studies
74 9D การศึกษาพัฒนาองค์กร Organizational Development Studies
75 9E การศึกษาความต้องการกำลังคน Manpower Requirements Studies
76 9F การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี Training and Transfer of Technology
77 9G การประเมินผลหลังเสร็จโครงการ Project Post-Evaluation
78 9H การประเมินและติดตามผลโครงการ Project Monitoring and Evaluation
79 9I การบริหารด้านกฎหมาย Legal Services
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด