จรรยาบรรณ

การสั่งสมความชำนาญในวิชาชีพที่ปรึกษา

ต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดจนสั่งสมความชำนาญให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่เสมอ

การจัดหาและจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นจริง

ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง ปิดบัง หรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

การให้คำปรึกษาด้วยความยุติธรรมและไม่เอนเอียง

ต้องให้ความคิดเห็นอย่างอิสระบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ปราศจากอคติและความลำเอียง แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะขัดกับความต้องการของผู้รับบริการ

การรับผิดชอบต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อการให้คำปรึกษา

ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบต่อคำแนะนำที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นในอนาคต ตลอดจนไม่กระทำสิ่งใดที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือพยายามฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

ความโปร่งใสและการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ต้องเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน ไม่เสนอหรือรับข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งจะนำมาสู่การเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด