หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเรื่อง การกำหนดจรรยาบรรณที่ปรึกษา วิธีการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (ฉบับวันที่ 28 ก.ย. 64)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษารูปแบบใหม่

คู่มือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด