คำถามที่พบบ่อย
1. เอกสารประกอบการพิจารณาที่ปรึกษานิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด มีดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

2. เอกสารนิติบุคคลทุกหน้าต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 

3. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษาให้เจ้าของประวัติลงนามและผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมกับประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 

การขึ้นทะเบียนปรึกษานิติบุคคล ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
ที่ปรึกษานิติบุคคลมี 3 ระดับ  
(1) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 

(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(2) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 

(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(3) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 3 หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)
ผลงาน 1 โครงการ ขึ้นทะเบียนได้ 1 สาขา โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR
(1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา 
(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  
(3) จำนวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(4) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง
(5) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
(ก) มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน
(ข) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(ค) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ (5) (ข) 
(6) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
          * กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 ที่ปรึกษาต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้สามารถประกอบอาชีพหรือ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
          ในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการ ที่ปรึกษานิติบุคคลและบุคลากรที่ปรึกษาต้องยื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียน การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา http://www.consultant.pdmo.go.th/ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะมีทางเลือกในการส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 3 ช่องทาง คือ 
1) ยืนยันด้วยอีเมล์ ให้กรอกข้อมูลอีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
3) ยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน (กรณีลืมอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์) เป็นกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลอีเมล์ใหม่ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ พร้อมกับส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้
3.1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.3)  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
2. กรณีเลือกช่องทางที่ 1 และ 2 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในช่องทางที่ผู้ใช้งานเลือก
3. กรณีเลือกช่องทางที่ 3 เมือเลือกช่องทางแล้วให้ Upload เอกสาร และกดปุ่ม  “ลืมรหัสผ่าน”  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ และแจ้งให้ผู้ใช้ไปดำเนินการเลือกช่องทางในการส่งรหัสผ่านใหม่(อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์) โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผู้ใช้งาน

กรอกข้อมูลดังนี

ช่อง สาขา ให้เลือกสาขาความเชี่ยวชาญ 1 สาขา จากทั้งหมด 20 สาขา เช่น Urban Development

ช่อง ความเชี่ยวชาญ ให้เลือก 1 ความเชี่ยวชาญ จากความเชี่ยวชาญทั้งหมดของสาขาที่เลือก เช่น Urban Development Planning

ช่อง ตำแหน่งงาน ให้เลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษา

ช่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่เลือก เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมือง

          กรณีถอนชื่อ/เพิ่มเติมชื่อบุคลากรที่ปรึกษา ที่ปรึกษาต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา โดยระบุชื่อ-นามสกุลของบุคลากรที่ปรึกษาที่ต้องการถอนชื่อ/เพิ่มชื่อให้ชัดเจน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
          กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ- ที่อยู่ ที่ปรึกษาต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- ที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดชื่อ – ที่อยู่ เดิม และรายละเอียด ชื่อ – ที่อยู่ ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
1. ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยระบุประเภทที่ปรึกษาให้ชัดเจน

2. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2.1 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

2.2 ลงทะเบียน โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

2.3 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

2.4  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ตามการ Check list 

2.5 การรับรองเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ สำหรับเอกสารของบุคลากรที่ปรึกษา ให้บุคลกรที่ปรึกษาลงนามและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ 

3. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.4 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูล หากไม่ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนด 30 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

2) ส่งด้วยตัวเอง 

3) ส่งทางไปรษณีย์

4. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 

5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ 

6. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

7. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบ

8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตี่งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 

1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

1.1 กรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม ในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง

1.2 เตรียมเอกสารสำหรับการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ ตามการ Check list 

1.3 การรับรองเอกสารตามข้อ 1.2 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 

2. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 1.2 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้น สำเนา สัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

2) ส่งด้วยตัวเอง  

3) ส่งทางไปรษณีย์

3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 

4. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่อง และข้อมูลจะกลับสู่สถานะครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในระบบ 

5. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

6. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ หากการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ หรือสาขาของที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

1. เอกสารประกอบการพิจารณาที่ปรึกษานิติบุคคล ประเภทมูลนิธิ มีดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. เอกสารนิติบุคคลทุกหน้าต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
3. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษาให้เจ้าของประวัติลงนามและผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมกับประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
การขึ้นทะเบียนปรึกษานิติบุคคล ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
ที่ปรึกษานิติบุคคลมี 3 ระดับ  
(1) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(3) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 3 หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)
ผลงาน 1 โครงการ ขึ้นทะเบียนได้ 1 สาขา โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR
(1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา 
(2) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง
(3) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
(ก) มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน
(ข) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(ค) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ (5) (ข) 
(4) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา http://www.consultant.pdmo.go.th/ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะมีทางเลือกในการส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 3 ช่องทาง คือ 
1) ยืนยันด้วยอีเมล์ ให้กรอกข้อมูลอีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
3) ยืนยันด้วยเอกสาร เป็นกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลอีเมล์ใหม่ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ พร้อมกับส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้
3.1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.2) สำเนาหนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
2. กรณีเลือกช่องทางที่ 1 และ 2 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในช่องทางที่ผู้ใช้งานเลือก
3. กรณีเลือกช่องทางที่ 3 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้ Upload เอกสาร และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่ และแจ้งให้ผู้ใช้งานไปดำเนินการเลือกช่องทางในการส่งรหัสผ่านใหม่ (อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์) โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูล ดังนี้

ช่อง สาขา ให้เลือกสาขาความเชี่ยวชาญ 1 สาขา จากทั้งหมด 20 สาขา เช่น Urban Development

ช่อง ความเชี่ยวชาญ ให้เลือก 1 ความเชี่ยวชาญ จากความเชี่ยวชาญทั้งหมดของสาขาที่เลือก เช่น Urban Development Planning

ช่อง ตำแหน่งงาน ให้เลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษา

ช่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่เลือก เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมือง

1. ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยระบุประเภทที่ปรึกษาให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.1 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.2 ลงทะเบียน โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2.4  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ตามการ Check list 
2.5 การรับรองเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ สำหรับเอกสารของบุคลากรที่ปรึกษาให้บุคลกรที่ปรึกษาลงนามและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ 
3. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.4 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูล หากไม่ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนด 30 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง 
3) ส่งทางไปรษณีย์
4. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ 
6. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
7. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.1 กรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม ในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง
1.2 เตรียมเอกสารสำหรับการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ ตามการ Check list 
1.3 การรับรองเอกสารตามข้อ 1.2 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
2. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 1.2 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้น สำเนา สัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง  
3) ส่งทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
4. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่อง และข้อมูลจะกลับสู่สถานะครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
5. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
6. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ หากการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ หรือสาขาของที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
เอกสารประกอบการพิจารณาที่ปรึกษาอิสระ มีดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร) โดยที่ปรึกษาอิสระต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า
การขึ้นทะเบียนปรึกษาอิสระมีค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
          ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา และไม่ได้ทำงานประจำที่ใดเลย
ที่ปรึกษาอิสระมี 3 ระดับ 
(1) ที่ปรึกษาอิสระระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
(2) ที่ปรึกษาอิสระระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
(3) ที่ปรึกษาอิสระระดับ 3 หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)
ผลงาน 1 โครงการ ขึ้นทะเบียนได้ 1 สาขา โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานใด
(3) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(4) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
(5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
(7) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(8) ประสบการณ์การทำงานมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ 7
          * กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ที่ปรึกษาต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา http://www.consultant.pdmo.go.th/ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะมีทางเลือกในการส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 3 ช่องทาง คือ 
1) ยืนยันด้วยอีเมล์ ให้กรอกข้อมูลอีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
3) ยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน (กรณีลืมอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์) เป็นกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลอีเมล์ใหม่ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ พร้อมกับส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้
3.1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
3.2) สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
2. กรณีเลือกช่องทางที่ 1 และ 2 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในช่องทางที่ผู้ใช้งานเลือก
3. กรณีเลือกช่องทางที่ 3 เมือเลือกช่องทางแล้วให้ Upload เอกสาร และกดปุ่ม  “ลืมรหัสผ่าน”  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ และแจ้งให้ผู้ใช้ไปดำเนินการเลือกช่องทางในการส่งรหัสผ่านใหม่(อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์) โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูล ดังนี้
ช่อง สาขา ให้เลือกสาขาความเชี่ยวชาญ 1 สาขา จากทั้งหมด 20 สาขา เช่น Urban Development

ช่อง ความเชี่ยวชาญ ให้เลือก 1 ความเชี่ยวชาญ จากความเชี่ยวชาญทั้งหมดของสาขาที่เลือก เช่น Urban Development Planning

ช่อง ตำแหน่งงาน ให้เลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษา

ช่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่เลือก เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมือง

          กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ- ที่อยู่ ที่ปรึกษาต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ- ที่อยู่ โดยระบุรายละเอียดชื่อ – ที่อยู่ เดิม และรายละเอียด ชื่อ – ที่อยู่ ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงให้ครบถ้วน (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยระบุประเภทที่ปรึกษาให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.1 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.2 ลงทะเบียน โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2.4  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ตามการ Check list 
2.5 การรับรองเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ที่ปรึกษาอิสระรับรองเอกสารทุกฉบับ  
3. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.4 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูล หากไม่ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนด 30 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง 
3) ส่งทางไปรษณีย์
4. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ 
6. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
7. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.1 กรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม ในระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง
1.2 เตรียมเอกสารสำหรับการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ ตามการ Check list 
1.3 การรับรองเอกสารตามข้อ 1.2 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
2. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 1.2 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง  
3) ส่งทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
4. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่อง และข้อมูลจะกลับสู่สถานะครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
5. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
6. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ หากการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ หรือสาขาของที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1. เอกสารประกอบการพิจารณาที่ปรึกษานิติบุคคล ประเภทสถาบันการศึกษา มีดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
2. เอกสารนิติบุคคลทุกหน้าต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
3. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษาให้เจ้าของประวัติลงนามและผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมกับประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
การขึ้นทะเบียนปรึกษานิติบุคคล ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
          สถาบันการศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา (ระดับต่ำกว่าปริญญา เช่น ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา และระดับปริญญา)
ที่ปรึกษานิติบุคคลมี 3 ระดับ  
(1) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(3) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 3 หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) 
ผลงาน 1 โครงการ ขึ้นทะเบียนได้ 1 สาขา โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR
(1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา 
(2) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง
(3) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
(ก) มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน
(ข) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(ค) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ (5) (ข) 
(4) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา http://www.consultant.pdmo.go.th/ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะมีทางเลือกในการส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 3 ช่องทาง คือ 
1) ยืนยันด้วยอีเมล์ ให้กรอกข้อมูลอีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
3) ยืนยันด้วยเอกสาร เป็นกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลอีเมล์ใหม่ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ พร้อมกับส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้
3.1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.2) สำเนาหนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
2. กรณีเลือกช่องทางที่ 1 และ 2 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในช่องทางที่ผู้ใช้งานเลือก
3. กรณีเลือกช่องทางที่ 3 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้ Upload เอกสาร และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่ และแจ้งให้ผู้ใช้งานไปดำเนินการเลือกช่องทางในการส่งรหัสผ่านใหม่ (อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์) โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูล ดังนี้

ช่อง สาขา ให้เลือกสาขาความเชี่ยวชาญ 1 สาขา จากทั้งหมด 20 สาขา เช่น Urban Development

ช่อง ความเชี่ยวชาญ ให้เลือก 1 ความเชี่ยวชาญ จากความเชี่ยวชาญทั้งหมดของสาขาที่เลือก เช่น Urban Development Planning

ช่อง ตำแหน่งงาน ให้เลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษา

ช่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่เลือก เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมือง

1. ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยระบุประเภทที่ปรึกษาให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.1 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.2 ลงทะเบียน โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
2.4  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ตามการ Check list 
2.5 การรับรองเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ สำหรับเอกสารของบุคลากรที่ปรึกษา  ให้บุคลกรที่ปรึกษาลงนามและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ 
3. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.4 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูล หากไม่ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนด 30 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง 
3) ส่งทางไปรษณีย์
4. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ 
6. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
7. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.1 กรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม ในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง
1.2 เตรียมเอกสารสำหรับการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ ตามการ Check list 
1.3 การรับรองเอกสารตามข้อ 1.2 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
2. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 1.2 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้น สำเนา สัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง  
3) ส่งทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
4. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่อง และข้อมูลจะกลับสู่สถานะครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
5. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
6. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ หากการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ หรือสาขาของที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1. เอกสารประกอบการพิจารณาที่ปรึกษานิติบุคคล ประเภทองค์กรของรัฐ มีดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. เอกสารนิติบุคคลทุกหน้าต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
3. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษาให้เจ้าของประวัติลงนามและผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมกับประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
การขึ้นทะเบียนปรึกษานิติบุคคล ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
          องค์กรของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกำหนดให้จัดทำภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกำหนดให้จัดทำภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
ที่ปรึกษานิติบุคคลมี 3 ระดับ  
(1) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(3) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 3 หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) 
ผลงาน 1 โครงการ ขึ้นทะเบียนได้ 1 สาขา โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR
(1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา 
(2) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง
(3) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
(ก) มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน
(ข) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(ค) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ (5) (ข) 
(4) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา http://www.consultant.pdmo.go.th/ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะมีทางเลือกในการส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 3 ช่องทาง คือ 
1) ยืนยันด้วยอีเมล์ ให้กรอกข้อมูลอีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
3) ยืนยันด้วยเอกสาร เป็นกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลอีเมล์ใหม่ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ พร้อมกับส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้
3.1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.2) สำเนาหนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
2. กรณีเลือกช่องทางที่ 1 และ 2 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในช่องทางที่ผู้ใช้งานเลือก
3. กรณีเลือกช่องทางที่ 3 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้ Upload เอกสาร และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่ และแจ้งให้ผู้ใช้งานไปดำเนินการเลือกช่องทางในการส่งรหัสผ่านใหม่ (อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์) โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผู้ใช้งาน

กรอกข้อมูลดังนี

ช่อง สาขา ให้เลือกสาขาความเชี่ยวชาญ 1 สาขา จากทั้งหมด 20 สาขา เช่น Urban Development

ช่อง ความเชี่ยวชาญ ให้เลือก 1 ความเชี่ยวชาญ จากความเชี่ยวชาญทั้งหมดของสาขาที่เลือก เช่น Urban Development Planning

ช่อง ตำแหน่งงาน ให้เลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษา

ช่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่เลือก เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมือง

1. ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยระบุประเภทที่ปรึกษาให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.1 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.2 ลงทะเบียน โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2.4  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ตามการ Check list 
2.5 การรับรองเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ สำหรับเอกสารของบุคลากรที่ปรึกษาให้บุคลกรที่ปรึกษาลงนามและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ 
3. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.4 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูล หากไม่ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนด 30 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง 
3) ส่งทางไปรษณีย์
4. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ 
6. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
7. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.1 กรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม ในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง
1.2 เตรียมเอกสารสำหรับการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ ตามการ Check list 
1.3 การรับรองเอกสารตามข้อ 1.2 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
2. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 1.2 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้น สำเนา สัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง  
3) ส่งทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
4. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะจแงให้ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่อง และข้อมูลจะกลับสู่สถานะครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
5. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
6. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ หากการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ หรือสาขาของที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1. เอกสารประกอบการพิจารณาที่ปรึกษานิติบุคคล ประเภทสมาคม มีดังนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. เอกสารนิติบุคคลทุกหน้าต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
3. เอกสารบุคลากรที่ปรึกษาให้เจ้าของประวัติลงนามและผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน พร้อมกับประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) 
การขึ้นทะเบียนปรึกษานิติบุคคล ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
ที่ปรึกษานิติบุคคลมี 3 ระดับ  
(1) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
(ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(3) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับ 3 หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2)
ผลงาน 1 โครงการ ขึ้นทะเบียนได้ 1 สาขา โดยพิจารณาจากขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR
(1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา 
(2) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง
(3) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
(ก) มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน
(ข) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
(ค) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ (5) (ข) 
(4) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา http://www.consultant.pdmo.go.th/ เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” จะมีทางเลือกในการส่งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 3 ช่องทาง คือ 
1) ยืนยันด้วยอีเมล์ ให้กรอกข้อมูลอีเมล์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
2) ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ
3) ยืนยันด้วยเอกสาร เป็นกรณีที่ไม่สามารถยืนยันด้วยอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบ ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลอีเมล์ใหม่ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ พร้อมกับส่งเอกสารให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ดังนี้
3.1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.2) สำเนาหนังสือ/คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
3.3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี)
2. กรณีเลือกช่องทางที่ 1 และ 2 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้กดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปในช่องทางที่ผู้ใช้งานเลือก
3. กรณีเลือกช่องทางที่ 3 เมื่อเลือกช่องทางแล้ว ให้ Upload เอกสาร และกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่ และแจ้งให้ผู้ใช้งานไปดำเนินการเลือกช่องทางในการส่งรหัสผ่านใหม่ (อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์) โดยรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูล ดังนี้

ช่อง สาขา ให้เลือกสาขาความเชี่ยวชาญ 1 สาขา จากทั้งหมด 20 สาขา เช่น Urban Development

ช่อง ความเชี่ยวชาญ ให้เลือก 1 ความเชี่ยวชาญ จากความเชี่ยวชาญทั้งหมดของสาขาที่เลือก เช่น Urban Development Planning

ช่อง ตำแหน่งงาน ให้เลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1 ตำแหน่ง เช่น ที่ปรึกษา

ช่อง หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กรอกหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญที่เลือก เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมือง

1. ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยระบุประเภทที่ปรึกษาให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.1 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
2.2 ลงทะเบียน โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 กรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
2.4  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ตามการ Check list 
2.5 การรับรองเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ สำหรับเอกสารของบุคลากรที่ปรึกษาให้บุคลกรที่ปรึกษาลงนามและให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ 
3. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.4 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรอกข้อมูล หากไม่ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนด 30 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง 
3) ส่งทางไปรษณีย์
4. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบบ 
6. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมโดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
7. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 10 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่องและลบข้อมูลในระบ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
1. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ที่ http://www.consultant.pdmo.go.th/ โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
1.1 กรอกข้อมูลประสบการณ์โครงการที่ประสงค์จะเพิ่มเติม ในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง
1.2 เตรียมเอกสารสำหรับการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ ตามการ Check list 
1.3 การรับรองเอกสารตามข้อ 1.2 ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ 
2. ผู้ยื่นคำขอต้องส่งเอกสารตามข้อ 1.2 ที่รับรองแล้ว โดยการอัพโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้น สำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ส่งทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
2) ส่งด้วยตัวเอง  
3) ส่งทางไปรษณีย์
3. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร กับข้อมูลที่กรอกในระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด 
4. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเอกสารที่แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเอกสารทุกครั้ง หากไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด 30 วัน เจ้าหน้าที่จะคืนเรื่อง และข้อมูลจะกลับสู่สถานะครั้งล่าสุดที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
5. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
6. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบ หากการเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับ หรือสาขาของที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฉบับใหม่ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด