ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

ประวัติศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่ปรึกษาและการบริการข้อมูลที่ปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน

หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

1) บริหารศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ให้เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษา

2) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

3) รับขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษา

4) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของที่ปรึกษา และเผยแพร่หรือให้ข้อมูลของที่ปรึกษาแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนผู้สนใจ

5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ที่ปรึกษา และรูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล

6) ส่งเสริม สนับสนุนที่ปรึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7) กำหนดทบทวนหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

8) แนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

1) บริการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ทั้งที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล

2) บริการข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษา

3) บริการฐานข้อมูลที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรายละเอียด ประสบการณ์/ผลงานที่ปรึกษา ข้อมูลบุคลากร โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด