ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

ประวัติศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่ปรึกษาและการบริการข้อมูลที่ปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน

หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

1) บริหารศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษา**

2) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นมาตรฐานสากล

3) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบข้อมูลของที่ปรึกษาที่ขอขึ้นทะเบียน/เพิ่มเติมผลงาน/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/รายงานสถานะ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

4) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา ให้รองรับหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา รวมถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน และความต้องการของผู้ใช้งาน

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล พ.ศ. 2563

7) ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนที่ปรึกษาไทยเพื่อแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

8) ให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาให้แก่ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่ปรึกษา เพื่อให้บริการข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษา แก่หน่วยงานของรัฐ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

1) บริการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ทั้งที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล

2) บริการข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษา

3) บริการฐานข้อมูลที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลรายละเอียด ประสบการณ์/ผลงานที่ปรึกษา ข้อมูลบุคลากร โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

4) บริการข้อมูลหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด