คุณสมบัติ ระดับ และสาขาการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล
ระดับ คุณสมบัติที่ปรึกษา
ระดับ 3 1) จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
3) จำนวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4) กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย มากกว่ากึ่งหนึ่ง
5) บุคลากรที่ปรึกษาทำงานเต็มเวลา (Full Time)
5.1) มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี, 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
5.3) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ 5.2
6) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
* กรณีสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 2 และข้อ 3
* กรณีองค์กรของรัฐ ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 2, 3 และ 4
* กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่ปรึกษาต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระดับ 2 7) ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน
7.1) ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีที่นิติบุคคลจัดตั้งไม่น้อยกว่า 3 ปี
7.2) ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีนิติบุคคลจัดตั้งน้อยกว่า 3 ปี
8) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จ
ระดับ 1 9) นิติบุคคลจัดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
10) บุคลากรที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน
11) ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาของบุคลากรที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
12) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการที่แล้วเสร็จ
สาขา 13) เงื่อนไขสาขา
13.1) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลต้องสอดคล้องกับสาขา
13.2) ความเชี่ยวชาญหลักของบุคลากรที่ปรึกษา ต้องสอดคล้องกับสาขา
13.3) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน
ประเภทที่ปรึกษาอิสระ
ระดับ คุณสมบัติที่ปรึกษา
ระดับ 3 1) สัญชาติไทย
2) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานใด
3) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
4) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
6) ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
7) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาแล้วมากกว่า 10 ปี, 5 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
8) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษาตามข้อ 7
* กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ที่ปรึกษาต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทยโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระดับ 2 9) ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
10) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จ
ระดับ 1 11) ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
12) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการที่แล้วเสร็จ
สาขา 13) เงื่อนไขสาขา
13.1) ความเชี่ยวชาญหลักต้องสอดคล้องกับสาขา
13.2) ประสบการณ์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด