ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์

2) การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งในระบบ โทรศัพท์ และอีเมล์

3) การพิจารณา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้มารับหนังสือรับรอง

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์

2) การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งในระบบ โทรศัพท์ และอีเมล์

3) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

4) การลงนามและแจ้งผลการพิจารณา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกหนังสือรับรองการต่อทะเบียนที่ปรึกษาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้มารับหนังสือรับรอง

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์

2) การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งในระบบ โทรศัพท์ และอีเมล์

3) การพิจารณา

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

4) การลงนามและแจ้งผลการพิจารณา

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน

ผิดพลาด

ปิด